Докладни записки

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове.
Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници.

Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества.
Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

Общ брой докладни записки: 1955
Публикувано на 20 Септември, 2019 - 16:33
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Избор на независими финансови одитори за проверка и заверка на ГФО за 2019г. на търговските дружества със сто процента участие на Община Бургас в капитала
Последна промяна на: 20 Септември, 2019 - 16:33
Публикувано на 20 Септември, 2019 - 15:37
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Безвъзмездно предоставяне на част от обект: Специализиран пристанищен обект за обслужване на риболовни дейности – Място за временно укритие на риболовни кораби, имот с идентификатор 07079.10.1331, северно от кв. 54  по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас
Последна промяна на: 20 Септември, 2019 - 15:37
Публикувано на 20 Септември, 2019 - 15:32
от комисията за изготвяне на предложения за съдебни заседатели при Окръжен съд - Бургас и Районен съд - Бургас, избрана с Решение по т. 4 от Протокол 57/28.05.2019 г. на Общински съвет - Бургас
Последна промяна на: 20 Септември, 2019 - 15:32
Публикувано на 12 Септември, 2019 - 10:07
от Йорданка Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгл. заповед 2524/05.09.2019 г., относно: Предоставяне на финансови средства за стартиране на курс на обучение към Факултета по "Обществено здраве и здравни грижи" в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" през учебната 2019/2020 г. за специалност "Парамедик IV степен" за 10 кандидати, съгласно приложен списък
Последна промяна на: 12 Септември, 2019 - 10:07
Публикувано на 10 Септември, 2019 - 11:02
от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: Одобряване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 61145.80.9 по КККР на с. Равнец, Община Бургас и ПУП - Парцелни планове за утвърждаване на трасета за елементи на техническата инфраструктура
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Септември, 2019 - 15:00
Публикувано на 10 Септември, 2019 - 10:58
от Костантин Луков - общински съветник от ПП ГЕРБ и председател на Общински съвет - Бургас, относно: Реконструкция на съществуващото триклонно кръстовище ул. "Янко Комитов" и улица към ПЗ "Север", за обслужване на УПИ, южно от ул."Янко Комитов", в кв. 53 по плана на ПЗ "Север"
Последна промяна на: 10 Септември, 2019 - 11:58
Публикувано на 10 Септември, 2019 - 10:53
от Руска Бояджиева – заместник - кмет „Европейски политики, околна среда на Община Бургас, относно: Изготвяне на план за ограничаване употребата на пластмасови продукти за еднократна употреба в сградите и помещенията на Общински съвет и Общинска администрация Бургас, във връзка с Решение на Общински съвет Бургас, Протокол № 50/27.11.2018 г.
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 10 Септември, 2019 - 10:53
Публикувано на 10 Септември, 2019 - 10:47
от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, съгл. Заповед №2524/05.09.2019 г., относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2019 г., приета с Решение на Общински съвет - Бургас по т. 4 от дневния ред на проведеното на 29.01.2019 г. заседание (Протокол №53) в раздел V „Отчуждаване за обекти на публичната общинска собственост“ и раздел VI “Обекти от първостепенно значение“
Последна промяна на: 10 Септември, 2019 - 10:47
Публикувано на 10 Септември, 2019 - 10:44
от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, съгл. Заповед №2524/05.09.2019 г., относно: Даване на съгласие за предоставяне под наем на проектираните в плана за земеразделяне общински полски пътища, който ще бъдат включени в масивите за ползване за стопанската 2019/2020 г. и определяне на цена за ползването им
Последна промяна на: 10 Септември, 2019 - 10:44
Публикувано на 10 Септември, 2019 - 10:39
от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, съгл. Заповед №2524/05.09.2019 г., относно:Отдаване под наем на нежилищен обект - частна общинска собственост, представляващ офис № 4, разположен на първи етаж в масивна сграда с административен адрес: град Бургас, ж.к. „Лазур“, бл. 143 на „Пенсионерски клуб „Учители и приятели по дух“ – гр. Бургас - юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза
Последна промяна на: 10 Септември, 2019 - 10:39
Публикувано на 10 Септември, 2019 - 10:32
от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, съгл. Заповед №2524/05.09.2019 г., относно: Отдаване под наем на нежилищен имот, представляващ едноетажна сграда - частна общинска собственост, на Сдружение „Аутизъм днес“ - юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза
Последна промяна на: 10 Септември, 2019 - 10:32
Публикувано на 10 Септември, 2019 - 10:01
от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, съгл. Заповед №2524/05.09.2019 г., относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижими имоти – УПИ XII-222, УПИ XIII-222 и УПИ XIV-222, всички в кв. 30 по плана на с. Равнец, Община Бургас
Последна промяна на: 10 Септември, 2019 - 10:07
Публикувано на 10 Септември, 2019 - 09:43
от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, съгл. Заповед №2524/05.09.2019 г., относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ V-464 в кв. 39 по ПУП – ПРЗ на кв. Рудник – кв. Черно море, гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота
Последна промяна на: 10 Септември, 2019 - 09:43
Публикувано на 10 Септември, 2019 - 09:38
от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, съгл. Заповед №2524/05.09.2019 г., относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ IV-145, кв. 8 по ПУП – ПРЗ на кв. Рудник – кв. Черно море, гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота
Последна промяна на: 10 Септември, 2019 - 09:38
Публикувано на 10 Септември, 2019 - 09:33
от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, съгл. Заповед №2524/05.09.2019 г., относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и юридическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ ІІ-343 в кв.4 по плана на в.з.Минерални бани, гр.Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.701.498 по одобрените КККР на гр.Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота
Последна промяна на: 10 Септември, 2019 - 09:33
Публикувано на 10 Септември, 2019 - 09:26
от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, съгл. Заповед 2524/05.09.2019 г., относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и юридическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ ІІ-1326 в кв.116 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.608.249 по одобрените КККР на гр.Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота
Последна промяна на: 10 Септември, 2019 - 09:26
Публикувано на 10 Септември, 2019 - 09:19
от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, съгл. Заповед 2524/05.09.2019 г., относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ VI-18 в кв.4 по плана на в.з.Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.18 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота
Последна промяна на: 10 Септември, 2019 - 09:19
Публикувано на 10 Септември, 2019 - 09:12
от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, съгл. Заповед 2524/05.09.2019 г., относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ IV-110 в кв.14 по плана на в.з.Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.110 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота
Последна промяна на: 10 Септември, 2019 - 09:12
Публикувано на 10 Септември, 2019 - 09:04
от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, съгл. Заповед 2524/05.09.2019 г., относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ V-410 и в УПИ III-411 в кв.54 по плана на гр. Българово, Община Бургас, чрез продажба на общинските идеални части от имотите
Последна промяна на: 10 Септември, 2019 - 09:04
Публикувано на 9 Септември, 2019 - 17:15
от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, съгл. Заповед 2524/05.09.2019 г., относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ III-342 в кв. 23 по плана на гр. Българово, Община Бургас
Последна промяна на: 9 Септември, 2019 - 17:15
Публикувано на 9 Септември, 2019 - 17:11
от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, съгл. Заповед 2524/05.09.2019 г., относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ III-926 в кв. 38 по плана на гр. Българово, Община Бургас
Последна промяна на: 9 Септември, 2019 - 17:11
Публикувано на 9 Септември, 2019 - 15:31
от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, съгл. Заповед 2524/05.09.2019 г., относно: Предоставяне на "Пешеходен надлез /пасарелка/ и 2 /два/ броя асансьорни уредби за хора с увреждания за управление и стопанисване от ОП "Общински имоти" и ОП "Транспорт" при Община Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 9 Септември, 2019 - 15:31
Публикувано на 9 Септември, 2019 - 13:23
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг за осигуряване на финансиране чрез финансов инструмент “Фонд за градско развитие“, създаден по линия на ОПРР, за реализиране на проект: „Подкрепа за повишаване потенциала на Община Бургас като конкурентоспособна туристическа дестинация“ и гарантиране устойчивостта на проекта във връзка с кандидатстване за комбинирано финансиране пред Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ...
Последна промяна на: 9 Септември, 2019 - 13:23
Публикувано на 9 Септември, 2019 - 12:20
от Антон Берданков - общински съветник от групата на ПП ГЕРБ, относно: Провеждане на фестивал за електронни спортове Е-Арена Бургас и даване нa съгласие за партньорство с Община Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 9 Септември, 2019 - 12:20
Публикувано на 9 Септември, 2019 - 12:12
от Радослав Петков - общински съветник от БСП, относно: Даване на съгласие за откриване на процедура по обществена поръчка за сключване на договор между Община Бургас и фирма доставчик на мобилна лаборатория за извършване на непрекъснат мониторинг на концентрацията на замърсителите в атмосферния въздух и изготвяне на анализ на качеството на атмосферния въздух на територията на гр. Бургас
Последна промяна на: 10 Септември, 2019 - 15:10
Публикувано на 29 Август, 2019 - 09:19
от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет, относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за реда на предоставяне на целеви финансови средства от Общински здравен фонд
Последна промяна на: 29 Август, 2019 - 09:19
Публикувано на 29 Август, 2019 - 09:04
от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет, относно: Одобряване на командировки на Костантин Йорданов Луков – Председател на Общински съвет – Бургас за периода 01.04.2019 г. – 31.08.2019 г.
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 29 Август, 2019 - 09:04
Публикувано на 28 Август, 2019 - 11:06
от Георги Дражев - председател на постоянната комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации, относно: Организиране на международен конкурс за идеен проект за стратегическо развитие на международно карго летище – с. Равнец с идентификатор  61145.80.9 по КККР на с. Равнец, Община Бургас
Последна промяна на: 28 Август, 2019 - 11:06
Публикувано на 26 Август, 2019 - 16:23
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Осигуряване на средства за изготвяне на технически проекти във връзка с изпълнение на Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност
Последна промяна на: 26 Август, 2019 - 16:23
Публикувано на 21 Август, 2019 - 10:15
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектни предложения: "Изграждане на социални жилища в зона „Д“ на ж. р. “Меден рудник “, УПИ VIII, кв.151, гр. Бургас“  и  „Изграждане на Кризисен център в партерен етаж на социално жилище в зона „Д“, ж. р. “Меден рудник“, УПИ VIII, кв.151, гр. Бургас“ по процедура BG16RFOP001-1.004 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано...
Последна промяна на: 21 Август, 2019 - 10:15
Публикувано на 13 Август, 2019 - 11:22
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на ПУП - ПП за пътна връзка за осигуряване на транспортно обслужване до ПИ с идентификатори 07079.2.1716, 07079.2.1717, 07079.2.1718, 07079.2.2716, 07079.2.1720, 07079.2.1721, 07079.2.1722 и 07079.2.1724 по КК на гр. Бургас, м. „Келева нива“, землище на гр. Бургас, в устройствени зони 07079/23 и 07079/25 по одобрен ОУП на гр. Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.2.1661, 07079.2.1900, 07079.2.1901 по КК на гр. Бургас - общинска...
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 13 Август, 2019 - 11:22
Публикувано на 13 Август, 2019 - 11:20
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП–ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 61145.80.9 по КККР на с. Равнец, Община Бургас и ПУП – Парцеларни планове за утвърждаване на трасета за елементи на техническата инфраструктура
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 13 Август, 2019 - 11:20
Публикувано на 12 Август, 2019 - 17:10
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
Последна промяна на: 26 Август, 2019 - 16:49
Публикувано на 12 Август, 2019 - 16:59
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и юридическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ І-159 в кв.3 по плана на с.Изворище, Община Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 32425.501.159 по одобрените КККР на с.Изворище, Община Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота
Последна промяна на: 12 Август, 2019 - 16:59
Публикувано на 12 Август, 2019 - 16:51
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо  лице, чрез извършване на доброволна делба на недвижими имоти, представляващи: ПИ с идентификатор 07079.660.676, ПИ с идентификатор 07079.660.677 и ид. части от ПИ с идентификатор 07079.659.496, по одобрените КККР на гр.Бургас, находящи се в кв. Победа, гр.Бургас
Последна промяна на: 12 Август, 2019 - 16:51
Публикувано на 12 Август, 2019 - 16:41
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. "Славейков", бл. 34, вх. 2, , ет. 5, ап. 13 - ляв, на наемател, настанен по административен ред
Последна промяна на: 13 Август, 2019 - 11:28
Публикувано на 12 Август, 2019 - 16:34
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-387 в кв. 51 по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас и отреждането му „за озеленяване и благоустрояване“, с цел задоволяване на общински нужди
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Август, 2019 - 16:34
Публикувано на 12 Август, 2019 - 16:24
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица
Последна промяна на: 12 Август, 2019 - 16:24
Публикувано на 12 Август, 2019 - 12:10
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XVI-5804 в кв. 28 по ПУП – ПРЗ на ж. к. „Възраждане“, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.617.235 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота
Последна промяна на: 12 Август, 2019 - 12:10
Публикувано на 12 Август, 2019 - 12:01
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ II-963, кв. 65 по ПУП – ПРЗ на кв. Рудник – кв. Черно море, гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота
Последна промяна на: 12 Август, 2019 - 12:01
Публикувано на 12 Август, 2019 - 11:55
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ IV-72, кв. 4 по ПУП – ПРЗ на кв. Рудник – кв. Черно море, гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота
Последна промяна на: 12 Август, 2019 - 11:55
Публикувано на 12 Август, 2019 - 11:46
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XI-534, кв. 48 по ПУП – ПРЗ на кв. Рудник – кв. Черно море, гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота.
Последна промяна на: 12 Август, 2019 - 11:46
Публикувано на 12 Август, 2019 - 11:37
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Вземане на решение за възстановяване на фасади на сгради в ансамбъл на групова недвижима културна ценност и по туристически маршрут в територията на Централната градска част на гр. Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Август, 2019 - 11:37
Публикувано на 12 Август, 2019 - 11:23
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Възможност за безвъзмездно провеждане на спортните занимания на студенти от Национална художествена академия – филиал Бургас на басейн, стопанисван от  ОП „Спортни имоти“ Бургас. Възможност за безвъзмездно ползване на стаи за нощувка в Спортна база „Ветрен“ от преподаватели на Национална художествена академия – Бургас
Последна промяна на: 13 Август, 2019 - 08:43
Публикувано на 12 Август, 2019 - 11:21
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Сключване на допълнително споразумение с Министерство на труда и социалната политика – Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 за увеличение срока на договора по Проект BG05M9OP001-2.004-0001-С01 „Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа „Надежда“ Бургас“, схема „Услуги за ранно детско развитие“ до 31.12.2020 г. за отпусната допълнително безвъзмездна финансова помощ на Община Бургас
Последна промяна на: 12 Август, 2019 - 11:21
Публикувано на 12 Август, 2019 - 11:20
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг за осигуряване на финансиране чрез финансов инструмент “Фонд за градско развитие“, създаден по линия на ОПРР за проект: „Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в Културно-образователен център (музей) за съвременно изкуство и библиотека“ и гарантиране устойчивостта на проекта във връзка с кандидатстване за комбинирано финансиране пред Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020, приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско...
Последна промяна на: 12 Август, 2019 - 11:20

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.