• Новини
  • Проект на дневен ред

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №7 ОТ ДАТА 26.01.2016 ГОДИНА

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.33, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община – Бургас свиквам СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 26.01.2016 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 27.01.2016 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния

ПРОЕКТ  НА  ДНЕВЕН РЕД:

1.ОбС 08-00-4200 Отчет на Димитър Николов - кмет на Община Бургас, изготвен на основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА за изпълнение на решенията на Общински съвет - Бургас, отнасящи се до общинската администрация от заседанията, проведени в периода м. юни - м. декември 2015 г. 

2.ОбС 08-00-4256 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас

3.ОбС 08-00-4231 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване промени в структурата на общинската администрация, определяне размера на трудовите възнаграждения на новоизбраните кметове и на средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет и одобряване на общата численост

4.ОбС 08-00-4245 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика", относно: Определяне размера на дивидента и разпределение на печалбата за 2015 г. на търговските дружества със сто процента участие на Община Бургас в капитала 

5.ОбС 08-00-4267 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2016 г. 

6.ОбС 08-00-4199  Местна гражданска инициатива, придружена с подписка, относно: Включване в капиталовата програма на Община Бургас за 2016 г. на обект: Ремонт, реконструкция и обновяване на сграда и прилежащ терен /дворни пространства и прилежащи площадки на бившата баня №3 на ОУ„Любен Каравелов“ за превръщането й в модерен учебен център

7.ОбС 08-00-4259 Доклад от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Проект на бюджет 2016 година 

8.ОбС 08-00-4235 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища – приета с решение на Общински съвет - Бургас по т. 6, Протокол № 29/17 и 18.12.2009 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т. 7, Протокол № 40/21 и 26.10.2010 г., по т. 16 и т. 17, Протокол № 7/21 и 23.02.2012 г., по т. 13, Протокол № 14/30.10 и 01.11.2012 г., по т. 47, Протокол № 25/25.06.2013 г. 

9.ОбС 08-00-4244 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас 

10.ОбС 08-00-4219 Докладна записка от Костантин Йорданов Луков – председател на Общински съвет - Бургас и председател на Комисията по провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти, относно: Приемане на Правилник за организацията и реда за приватизация в Община Бургас

11.ОбС 08-00-4218 Докладна записка от Костантин Йорданов Луков – председател на Общински съвет - Бургас и Председател на комисията по провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти, относно: Приемане на правила за управление на Програма за реализация на малки благоустройствени проекти на Община Бургас

12.ОбС 08-00-4216 Докладна записка от Костантин Йорданов Луков – председател на Общински съвет - Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за реда за подаване на предложения и вземане на решения от Общинския съвет за изграждане на паметници, монументи, паметни плочи и други на територията на Община Бургас 

13.ОбС 08-00-4227 Докладна записка от Костантин Йорданов Луков – председател на Общински съвет - Бургас,  относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас

14.ОбС 08-00-4228 Докладна записка от Костантин Йорданов Луков – председател на Общински съвет - Бургас,  относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за финансово подпомагане на приемни семейства, живущи на територията на Община Бургас

15.ОбС 08-00-4229 Докладна записка от Костантин Йорданов Луков – председател на Общински съвет - Бургас,  относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне финансови средства от бюджета на Община Бургас за финансиране издаването на книги на бургаски автори

16.ОбС 08-00-4234 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Общинско предприятие „Общински имоти”, приет с решение на Общински съвет - Бургас по т. 65 от Протокол №11/24.07.2008 г., изм. и доп. с решение на Общински съвет – Бургас по т. 8 от Протокол №16/18 и 20.12.2008 г. 

17.ОбС 08-00-4230 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Чистота еко“, приет с Решение на Общински съвет – Бургас от 28.10.2014 г. по т.16 (Протокол №42)

18.ОбС 08-00-4262 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност "Иновационни системи" ЕООД

19.ОбС 08-00-4237 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Създаване на Обществен съвет по социално подпомагане

20.ОбС 08-00-4252 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Заявление за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Бургаски минерални бани“, кв. Ветрен, гр. Бургас 

21.ОбС 08-00-4251 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект 

22.ОбС 08-00-4236 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас с проектопредложение за финансиране по Проект „Красива България“ през 2016 г. на Министерство на труда и социалната политика 

23.ОбС 08-00-4270 Докладна записка от Чанка Коралска – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №65/11.01.2016 г., относно: Частична отмяна на решение №45-11/16.12.2014 г. относно одобряване на изменение на ОУП на гр. Бургас 

24.ОбС 08-00-4135 Докладна записка от групата общински съветници от "Реформаторски блок", относно: Безвъзмездно придобиване на правото на собственост върху недвижим имот, частна държавна собственост по реда на чл. 54 от ЗДС 

25.ОбС 08-00-4249 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Изменение на решение на ОС за учредяване на безвъзмездно право на строеж в имот общинска собственост, находящ се Районен център, ж. р. Меден Рудник, гр. Бургас в полза  на Министерство на вътрешните работи  за изграждане на сграда на РУ “Полиция“ към ОД на МВР - Бургас 

26.ОбС 08-00-4248 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на движими  вещи, собственост на Община Бургас 

27.ОбС 08-00-4250 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.к.“Славейков”, блок №17, вход 2, етаж 3, апартамент №7 (ляв), на наематели, настанени по административен ред 

28.ОбС 08-00-4253 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.к.„Изгрев”, бл.№48, вх.№5, ет.№6 апартамент-среден, на наемател, настанен по административен ред 

29.ОбС 08-00-4254 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.к.“Изгрев”, бл.72, вх.3, ет.6, ап.№16-ляв, на наемател, настанен по административен ред

30.ОбС 08-00-4257 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІХ-333 в масив 78, местност „Вая кайряк“, землище гр. Българово, съгласно одобрен ПУП-ПРЗ на „Бизнес индустриална зона гр. Българово“, Община Бургас 

31.ОбС 08-00-4263 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител на Община Бургас в Общото събрание на съдружниците на "БУРГАСИНВЕСТ" ООД и определяне начина на гласуване на проекторешенията

32.ОбС 08-00-4247 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас в общото събрание на Асоциацията по ВиК и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред

33.ОбС 08-00-4232 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет „Здравеопазване, социални дейности и спорт", при Община Бургас, относно: Определяне на условията и реда за провеждане на нов конкурс за избор на управител на "Медицински център I - Бургас" ЕООД

34.ОбС 08-00-4233 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет „Здравеопазване, социални дейности и спорт", при Община Бургас, относно: Определяне на условията и реда за провеждане на нов конкурс за избор на управител на „Медицински център III - Бургас" ЕООД 

35.ОбС 08-00-4241 Докладна записка от д-р Христо Дечев Дечев – управител на „Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД, относно: Закупуване със собствени средства на дружеството на дълготраен материален актив – допълнителен пулт за управление на компютър томограф Siemens Somatom 16, за нуждите на Отделенията по лъчелечение и по образна диагностика при „Комплексен онкологичен център - Бургас” ЕООД 

36.ОбС 08-00-4242 Докладна записка от д-р Христо Дечев Дечев – управител на „Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД, относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет - Бургас, прието по т. 33 от дневния ред на проведеното заседание на 17.12.2015 г. (Протокол №6) 

37.ОбС 08-00-4243 Докладна записка от д-р Христо Дечев Дечев – управител на „Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД, относно: Искане на допълнителни средства за закупуване на резервна част за компютър томограф Siemens Somatom 16 

38.ОбС 08-00-4215 Питане от Евгений Мосинов – общински съветник от групата на БСП, относно: Изпълнение на дейностите по зимно поддържане и снегопочистване на улици, тротоари, площади и др. места за обществено ползване в гр. Бургас 

39.ОбС 08-00-4238 Питане от Евгений Николов Мосинов – общински съветник от групата на БСП, относно: Инвестиционно предложение на "Кроношпан България" ЕООД

КОСТАНТИН ЛУКОВ

Председател на Общински съвет - Бургас

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
2032
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.