• Одобрени ПУП

Одобрен Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за комплекс за гробищен парк

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, във връзка с чл. 124а от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за комплекс за гробищен парк и Подробен устройствен план – План за улична регулация за провеждане на обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до нов комплекс за гробищен парк, в обвръзка с утвърдената улична регулация при о.т. 11а по ПУП-ПУР за пътна връзка на обслужваща улица с път II-79 Бургас – Средец в ПЗ „Меден рудник“, с които се обособяват: нов УПИ І, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.665.225, с функционално отреждане „за техническа инфраструктура и обществено обслужване“, нов УПИ ІІ, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.665.226, с функционално отреждане „за администрация, ритуална зала и ТП“, нов УПИ ІІІ, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.665.227, с функционално отреждане „за храм“, нов УПИ ІV, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.665.228, с функционално отреждане “за ритуална зала – различни вероизповедания“, нов УПИ V, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.665.229, с функционално отреждане „за крематориум“, нов УПИ VІ, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.665.230, с функционално отреждане „за озеленяване и инфраструктура“ и нов УПИ VІІ, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.665.231, с функционално отреждане „за гробищен парк“, с предвиждане в тях на ново свободно застрояване, посочено с ограничителни линии на застрояване, на нормативни отстояния от регулационни граници и показатели за застрояване, описани в матрица и таблица и се провеждат нови обслужващи улици за осигуряване на достъп до комплекс за гробищен парк, в обвръзка с утвърдената улична регулация при о.т. 11а, с нови о.т. 11в – о.т. 11г - о.т. 11д и о.т. 16а – о.т. 16б – о.т. 16в и трасета на техническата инфраструктура за обслужване на ПИ, в устройствени зони Т94 и 9/Пп в ПЗ„Меден рудник“, съгласно одобрен ОУП на гр. Бургас,  съгласно приложения проект и баланс на територията, които са неразделна част от настоящото решение.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
589
ОБНОВЕНО:
25.09.2018 - 15:06
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.