• Одобрени ПУП

Одобрeно изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и План за улична регулация /ПУР/ на кв. 62, 127, 130 по плана на ж.к. Меден Рудник, Бургас

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 1 и т. 6 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри изменение ПУП-ПРЗ за УПИ XXIV-60 в кв. 62, по плана на зона „Г“, УПИ XVII-60 в кв. 127 по плана на „РЦ“, УПИ I-60 в кв. 130, по плана на „РЦ“ и ПУР на кв. 62, кв. 127, кв. 130, по плана на ж.к. Меден Рудник, Бургас, в обхвата на имот пл. №60, с което се променя трасето на второстепенна улица, с отпадане на участъка от о.т. 807-о.т. 806-о.т. 805 и се провежда ново трасе на улицата, разположено източно от УПИ II-61 „за ВиК съоръжение“ с нови о.т. 807а - о.т. 804б - о.т. 804в - о.т. 804а, при което се променят границите на кв. 62, УПИ XXIV-60 в кв. 62 и УПИ I-60 в кв. 130 се преконфигурат и се обособяват нови УПИ, отредени за нови ПИ с проектни идентификатори по КК, както следва XXIV - 339, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.651.339, УПИ XXV - 340, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.651.340 с функционално отреждане „за жилищна сграда и ОО“ и УПИ XXVI - 341, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.651.341, с функционално отреждане „за обществено обслужване и трафопост“, промяна на устройствената зона за УПИ XVII  и УПИ XVI в кв.127, по плана на „Районен център“ в 10/Ц в съответствие с ОУП на гр  .Бургас, с показатели за застрояване, както следва: Височина до 6-8 ет. (18-24м), Пл застр. до 100%, Кинт до 5.0 и П озел. мин. 20%, със задължително паркиране в УПИ, като за двата УПИ се предвижда ново високо свързано застрояване, частично с височина на шест и осем етажа, посочено с ограничителни и задължителни линии на застрояване на нормативни отстояния от регулационни граници, за новообособените УПИ XXIV-339, УПИ XXV-340 УПИ XXVI-341 се предвижда ново застрояване, свързано между трите УПИ, посочено с ограничителни и задължителни линии на застрояване, с височина на застройката частично на два, пет, шест, седем и осем етажа на нормативни отстояния от регулационните граници и до сгради, включително и през улица, с показатели за застрояване за устройствена зона Жг, като се установяват показатели за застрояване за трите УПИ както следва: за УПИ XXIV-339 - Височина до 2-8ет (9-27м), Пл. застр. до 80%, К инт до 3 и Озеленяване мин 20%, със задължително паркиране в УПИ; за УПИ XXV-340 - Височина до 2-8ет (9-27м), Пл. застр. до 80%, К инт, съгласно разпоредбата на чл. 27 ал. 3 и Озеленяване мин 20%, със задължително паркиране в УПИ; за УПИ XXVI-341 – отреден за ТП и ОО - Височина до 2ет (9м), Пл. застр. и К инт се доказват с инвестиционен проект и Озеленяване мин 20%, описани в матрица и таблица, съгласно линии и надписи в черно, червено, синьо и корекциите в зелено в приложената графична част на проекта.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр.Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
523
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.