• Одобрени ПУП

Одобрен Подробен устройствен план– Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на захранващ ел. кабел до обект: „Стационарна контролна единица на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа

  1. На основание чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, Общински съвет Бургас дава предварително съгласие за провеждане на трасе на захранващ ел. кабел през ПИ с идентификатори 07079.12.801, 07079.12.853 и 07079.12.855 с НТП за селскостопански път и ПИ с идентификатор 07079.12.801, с НТП за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, всички общинска собственост, предмет на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на захранващ ел. кабел до обект: „Стационарна контролна единица на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5т. (електронна винетка)“, подобект: „АУЗПТ № 1003 на Път A1 ''Бургас ‐ Айтос" км 358+200“.

Съгласието е валидно за срок от 5 години.

  1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а,  ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява задание и разрешава изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на захранващ ел. кабел до обект: „Стационарна контролна единица на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5т. (електронна винетка)“, подобект: „АУЗПТ № 1003 на Път A1 ''Бургас ‐ Айтос" км 358+200“.
  2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на захранващ ел. кабел до обект: „Стационарна контролна единица на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5т. (електронна винетка)“, подобект: „АУЗПТ № 1003 на Път A1 ''Бургас ‐ Айтос" км 358+200“.

Предвид обществената значимост на проекта, с който се изграждат обекти, от първостепенно значение за Република България, необходимостта от спешната им реализация водеща до задоволяване на обществени потребности и предлагане на качествени услуги за населението, както и факта, че имотите са изцяло общинска и държавна собственост, на основание чл. 60 ал. 1 от АПК Общински съвет Бургас допуска предварително изпълнение на решението.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“, по реда на чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд-гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
325
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.