• Одобрени ПУП

Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-387 в кв. 51 по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас и отреждането му „за озеленяване и благоустрояване“, с цел задоволяване на общински нужди

I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Бургас одобрява изменeние на ПУП-ПРЗ за УПИ III-387, кв.51 по плана на ж.к. “Славейков“, с което отреждането на УПИ III-387 се променя от „за жилищни нужди“ в „за озеленяване и благоустрояване“, при което отпада предвиденото застрояване по действащ ПУП, съгласно приложения проект.
Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“, по реда на чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията.
Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд-гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.
На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на настоящото решение.
II. Дава съгласие да бъде сключен договор с предмет и съдържание, съгласно приложения проект по чл. 21, ал. 4 от ЗОС в съответствие с постигнатото предварително съгласие.

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
209
ОБНОВЕНО:
28.08.2019 - 15:28
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.