• Одобрени ПУП

Одобряване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 61145.80.9 по КККР на с. Равнец, Община Бургас и ПУП - Парцелни планове за утвърждаване на трасета за елементи на техническата инфраструктура

 1. На основание чл. чл.21, ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА и чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, Общински съвет Бургас дава предварително съгласие за провеждане на обслужващи улици  с о.т.1 – 2 – 3 – 4 и о.т.100 - 101, през ПИ с идентификатори 61145.8.15, 61145.8.69, 61145.8.70 и 61145.23.27 по КК на с. Равнец, с НТП за селскостопански път – общинска собственост, ПИ с идентификатор 61145.8.68 по КК на с. Равнец, с НТП за друг вид водно течение - общинска собственост и ПИ с идентификатор 61145.8.271 по КК на с. Равнец, с НТП за пасище, предвидена с Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на с.о. „Индустриален парк Равнец“ (ПИ с идентификатор 61145.80.9 по КК на с. Равнец), Община Бургас.

Съгласието е валидно за срок от 5 години.

 1. На основание чл. чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.108, ал.2, чл.109, ал.1, т.1 и чл.110, ал.1, т.1 и т.5 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява:
  1. ПУП-ПРЗ за с.о. „Индустриален парк Равнец“ (ПИ с идентификатор 61145.80.9 по КККР на с. Равнец), Община Бургас, с който се обособяват нови обслужващи улици, нови 11бр. квартали и УПИ, отредени за производствени, складови и обслужващи дейности, за обекти на техническата инфраструктура и за озеленяване, с предвидено ново застрояване с градоустройствени показатели, описани в матрица и таблица, съгласно червените сини и черни линии и надписи и условните цветове върху плана и схемите към него, които са неразделна част от настоящето решение.
  2. ПУП-ПП за трасе и сервитут на кабелна мрежа от източник в/с „Равнец“ в ПИ 61145.8.27 до с.о. „Индустриален парк Равнец“ (ПИ 61145.80.9 по КК на с. Равнец).
  3. ПУП – ПП за трасе и сервитут на главен водопровод от ПИ 61145.17.9 по КК на с. Равнец до с.о. „Индустриален парк Равнец“ (ПИ 61145.80.9 по КК на с. Равнец).
  4. ПУП-ПП за трасе и сервитут на дъждовен колектор от с.о. „Индустриален парк Равнец“ (ПИ 61145.80.9 по КК на с. Равнец) до определена точка на заустване в съществуващо дере в ПИ 06152.1.87 по КК на с. Братово.
  5. ПУП-ПП за трасе и сервитут на канализационен тласкател от с.о. „Индустриален парк Равнец“ (ПИ 61145.80.9 по КК на с. Равнец) до ПСОВ Равнец в ПИ 61145.9.79 по КК на с. Равнец.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“, по реда на чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд-гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
265
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.