Съобщение за грешка

 • Deprecated function: Creation of dynamic property panels_display::$layout is deprecated in _ctools_export_unpack_object() (line 828 of /home/burgasco/2015-2019/sites/all/modules/ctools/includes/export.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property panels_display::$layout_settings is deprecated in _ctools_export_unpack_object() (line 828 of /home/burgasco/2015-2019/sites/all/modules/ctools/includes/export.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property panels_display::$panel_settings is deprecated in _ctools_export_unpack_object() (line 828 of /home/burgasco/2015-2019/sites/all/modules/ctools/includes/export.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property panels_display::$cache is deprecated in _ctools_export_unpack_object() (line 828 of /home/burgasco/2015-2019/sites/all/modules/ctools/includes/export.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property panels_display::$title is deprecated in _ctools_export_unpack_object() (line 828 of /home/burgasco/2015-2019/sites/all/modules/ctools/includes/export.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property panels_display::$hide_title is deprecated in _ctools_export_unpack_object() (line 828 of /home/burgasco/2015-2019/sites/all/modules/ctools/includes/export.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property panels_display::$title_pane is deprecated in _ctools_export_unpack_object() (line 828 of /home/burgasco/2015-2019/sites/all/modules/ctools/includes/export.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property panels_display::$uuid is deprecated in _ctools_export_unpack_object() (line 828 of /home/burgasco/2015-2019/sites/all/modules/ctools/includes/export.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property panels_display::$storage_type is deprecated in _ctools_export_unpack_object() (line 828 of /home/burgasco/2015-2019/sites/all/modules/ctools/includes/export.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property panels_display::$storage_id is deprecated in _ctools_export_unpack_object() (line 828 of /home/burgasco/2015-2019/sites/all/modules/ctools/includes/export.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property panels_display::$cache_key is deprecated in panels_panel_context_render() (line 292 of /home/burgasco/2015-2019/sites/all/modules/panels/plugins/task_handlers/panel_context.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property panels_display::$renderer_handler is deprecated in panels_renderer_standard->render() (line 386 of /home/burgasco/2015-2019/sites/all/modules/panels/plugins/display_renderers/panels_renderer_standard.class.php).
 • Заседание
 • Дневен ред

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №23 ОТ ДАТА 31.01.2017 ГОДИНА

ДНЕВЕН РЕД

1. ОбС 08-00-5642  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на промени в структурата на общинска администрация, утвърждаване числеността на персонала, годишния размер на средствата за работни заплати и разпределението му по месеци за 2017 г. 

2. ОбС 08-00-5669  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2017 година

3. ОбС 08-00-5625  Докладна записка от Николай Асенов Тишев – общински съветник от БСП – Бургас, относно: Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

4. ОбС 08-00-5690  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас с проектно предложение за финансиране по Проект „Красива България“ на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) по: Мярка 02 – „Подобряване на социалната инфраструктура“

5. ОбС 08-00-5657  Докладна записка от Калояна Живкова Петкова – общински съветник от групата на ПП ГЕРБ, относно: Провеждане на конференция на тема „Да мислим екологично за бъдещето“

6. ОбС 08-00-5652  Докладна записка от Ангел Димитров Божидаров – зам. председател на групата общински съветници на ПП НФСБ и ПП СЕК, относно: Провеждане на РИБЕН ФЕСТИВАЛ в гр. Бургас през втората седмица на м. септември

7. ОбС 08-00-5653  Докладна записка от Ангел Димитров Божидаров – зам. председател на групата общински съветници на ПП НФСБ и ПП СЕК, относно: Изграждане на паркинги на територията на ж.к. „Възраждане" и ж.к. „Братя Миладинови“

8. ОбС 08-00-5654  Докладна записка от Ангел Димитров Божидаров – зам. председател на групата общински съветници на ПП НФСБ и ПП СЕК, относно: Увеличаване на паркоместата на ул. „Копривщица“ до ъгъла с ул. „Батак“ в ж.к. „Лазур“ 

9. ОбС 08-00-5724  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение за финансиране от Фонд "Социална закрила" към Министерството на труда и социалната политика

10. ОбС 08-00-5628  Доклад от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Проект на бюджет 2017 година

11. ОбС 08-00-5586  Отчет на Димитър Николов – кмет на Община Бургас, изготвен на основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА за изпълнение на решенията на Общински съвет – Бургас, отнасящи се до общинската администрация от заседанията, проведени в периода м. юни – м. октомври 2016 г.

12. ОбС 08-00-5688  Докладна записка от Руска Бояджиева – зам.-кмет „Европейски политики, околна среда“, относно: Изменение на срока за предявяване за плащане на запис на заповед в полза на Министерство на околната среда и водите,  Програмен оператор по програми BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“ и BG03 „Биологично разнообразие и екосистемни услуги“, съфинансирани от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009–2014 по проект „Интегрирано управление на риска от наводнения в Община Бургас“/ „Integrated management of flood risk in Burgas municipality (IMFR)“, Договор за безвъзмездна финансова помощ №: Д- 34-16/ 08. 04. 2015г., който се изпълнява от Община Бургас

13. ОбС 08-00-5665 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Заявление за изменение на разрешително за водовземане на минерални води от находище „Бургаски минерални бани“, кв. Ветрен, гр. Бургас 

14. ОбС 08-00-5687  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Одобряване на актуализирана план-схема на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ към ПУП - ПРЗ на „Приморски парк“, гр. Бургас. 2. Одобряване на актуализирана план-схема за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ на УПИ I, отреден – „за районен парк“, по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас. 3. Одобряване на план - схема за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на УПИ IV, отреден  - „за озеленяване“, кв.21, по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас 

15. ОбС 08-00-5637  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешение на основание чл.62а, ал.3, т.2 от ЗУТ за промяна на предназначението на УПИ V-260, отреден – „за озеленяване“, кв.40A и част от УПИ III-264, УПИ V-264 и УПИ IX-264, отредени – „за озеленяване“, кв.33, по плана на ж.к.„Славейков“, гр.Бургас, за изграждане на елементи на техническата и пътна инфраструктура. 2. Разрешение на основание чл.124а, ал.1, във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ за изменение на ПУП - ПРЗ на кв.33 и кв.40А, по плана на ж.к.„Славейков“, гр.Бургас, с коeто да отпадне обслужваща улица от о.т.1392 - о.т.1402, да се измени конфигурацията на обслужваща улица от о.т.1390 - о.т.1391 - о.т.1392, като се обособи нов крайуличен паркинг, като част от уличната регулация, да се измени конфигурацията на обслужваща улица от о.т.1400 – о.т.1401 – о.т.1405, с което да се осигуряват допълнителен брой паркоместа, като част от уличната регулация, при заличаване на УПИ V-260, в кв.40A и УПИ IX-264, в кв.33, отредени – „за озеленяване“ и УПИ III-264, УПИ V-264, отредени – „за озеленяване“ и УПИ IV-264, отреден – „за жилищни нужди“, в кв.33 променят регулационните си граници. 3. Одобряване на основание чл.124б, ал.1, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ на задание за изменение на ПУП - ПРЗ на кв.33 и кв.40А, по плана на ж.к.„Славейков“, гр.Бургас, с коeто да отпадне обслужваща улица от о.т.1392 - о.т.1402, да се измени конфигурацията на обслужваща улица от о.т.1390 - о.т.1391 - о.т.1392, като се обособи нов крайуличен паркинг, като част от уличната регулация, да се измени конфигурацията на обслужваща улица от о.т.1400 – о.т.1401 – о.т.1405, с което да се осигуряват допълнителен брой паркоместа, като част от уличната регулация, при заличаване на УПИ V-260, в кв.40A и УПИ IX-264, в кв.33, отредени – „за озеленяване“ и УПИ III-264, УПИ V-264, отредени – „за озеленяване“ и УПИ IV-264, отреден – „за жилищни нужди“, в кв.33 променят регулационните си граници

16. ОбС 08-00-5638  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:  1. Разрешение на основание чл.124а, ал.1, чл.134, ал.1, т.1 и чл.134, ал.2, т.4, във връзка с чл.135, ал.5 и чл.136, ал.1 от ЗУТ, при условията на чл.16, ал.1 от ЗУТ за изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПР за отстраняване на несъответствие между регулационните планове на зона „Г“ и зона „Д“ по плана на ж.р.„Меден Рудник“, гр. Бургас и промяна на плана за регулация за УПИ II, кв.82, по плана на зона „Г“, ж.р.„Меден Рудник“, гр.Бургас. 2. Одобряване на основание чл.125, ал.1, във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ на задание за изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПР за отстраняване на несъответствие между регулационните планове на зона „Г“ и зона „Д“ по плана на ж.р. „Меден Рудник“, гр. Бургас и промяна на плана за регулация за УПИ II, кв.82 по плана на зона „Г“, ж.р.„Меден Рудник“, гр.Бургас 

17. ОбС 08-00-5645  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешение на основание чл.124а, ал.1 и чл.136, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ и чл. 62а, ал.4 от ЗУТ за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на обслужваща улица по о.т57 - о.т.58 – о.т.94 и План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на УПИ VIII, кв.23, с.Драганово, Община Бургас. 2. Одобряване на основание чл.125, ал.1 от ЗУТ на задание за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на обслужваща улица по о.т57 - о.т.58 – о.т.94 и План за регулация и застрояване (ПРЗ) на УПИ VIII и, кв.23, с.Драганово, Община Бургас

18. ОбС 08-00-5646  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешение на основание чл.124а, ал.1 за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с ид. 07079.825.469, 07079.825.472, 07079.825.473, 07079.825.474, 07079.825.12, 07079.6.1321, 07079.825.540, 07079.825.542, 07079.825.543, 07079.825.544, 07079.825.498, 07079.825.39, 07079.825.523, 07079.825.529, 07079.825.598 по КККР на  гр. Бургас, попадащи в строителните граници на кв. Долно Езерово, в устройствена зона 1/Жм, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас“, допълнение към Решение №55-27/08.09.15г на Общински съвет – Бургас 2. Одобряване на основание чл.125, ал.1 от ЗУТ на задание за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с ид. 07079.825.469, 07079.825.472, 07079.825.473, 07079.825.474, 07079.825.12, 07079.6.1321, 07079.825.540, 07079.825.542, 07079.825.543, 07079.825.544, 07079.825.498, 07079.825.39, 07079.825.523, 07079.825.529, 07079.825.598 по КККР на  гр. Бургас, попадащи в строителните граници на кв. Долно Езерово, в устройствена зона 1/Жм, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас“, допълнение към Решение №55-27/08.09.15г на Общински съвет – Бургас 

19. ОбС 08-00-5639  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за предвиждане на нова обслужваща улица между кв.7 и кв.8 (ПИ 07079.660.457 по КК на гр. Бургас), по плана на ПЗ Победа, гр.Бургас. 2. Одобряване на задание за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за предвиждане на нова обслужваща улица между кв.7 и кв.8 (ПИ 07079.660.457 по КК на гр. Бургас), по плана на ПЗ Победа, гр.Бургас

20. ОбС 08-00-5648  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешаване изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП)в границите на ПИ с идентификатор 07079.1.1473 за реализиране на инфраструктурен строеж – Подетап III.2.1.2 на строеж : „Укрепване свлачище кв.„Сарафово“ етап III-2” Брегоукрепителна дамба – ремонтни, възстановителни и довършителни работи – етап III.2.1.“ 2. Одобряване на задание за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ в границите на ПИ с идентификатор 07079.1.1473 за реализиране на инфраструктурен строеж- Подетап III.2.1.2 на строеж : „Укрепване свлачище кв. „Сарафово“ етап III-2” Брегоукрепителна дамба – ремонтни, възстановителни и довършителни работи – етап III.2.1.“ 3. Одобряване на „ПУП - Парцеларен план в границите на ПИ с идентификатор 07079.1.1473 за реализиране на инфраструктурен строеж - Подетап III.2.1.2 на строеж: „Укрепване свлачище кв.Сарафово, етап III-2” Брегоукрепителна дамба – ремонтни, възстановителни и довършителни работи – етап III.2.1.“, съгласно приложения проект, окомплектован с трасировъчен чертеж, координатен регистър и баланс на територията 

21. ОбС 08-00-5641  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІI, в кв.25, по плана на ж.к.„Братя Миладинови“, гр.Бургас, с което се изменят регулационните граници и площта на УПИ ІI, при запазване на отреждането му - „за озеленяване и спорт“, като част от имота се придава към уличната регулация и се обособява като крайуличен паркинг  

22. ОбС 08-00-5649  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР), за трасе на нова велоалея, в обхват от о.т.623 и о.т.624 до о.т.18 и о.т.19, по плана на ПЗ „Север“, в съответствие с действащ ОУП на гр.Бургас и подробен  устройствен план – план за улична регулация (ПУП-ПУР) за трасе на обслужваща улица и велоалея, в обхват от о.т.18 и о.т.19, по плана на ПЗ„Север“ до о.т.54, по плана на кв.Лозово, в предвиденото разширение на населеното място по одобрения ОУП на гр.Бургас

23. ОбС 08-00-5677  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на ПУП-ПР за УПИ I, кв.38 по плана на ж.к. „Братя Миладинови“, гр. Бургас, с което се изменят регулационните граници и площта на УПИ I, при запазване на отреждането му – „за комплексно жилищно строителство“, като част от имота се обособява в крайуличен паркинг, като част от уличната регулация

24. ОбС 08-00-5643  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на план за улична регулация /ПУР/ и Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за провеждане на нова обслужваща улица с о.т.95 - о.т.95а - о.т.95б - о.т.95в - о.т.95г - о.т.95д - о.т.95е - о.т.95ж - о.т.95з, с крайулични паркинги, които са част от уличната регулация, по плана на ж.р.Меден Рудник – зона Г, гр.Бургас, обособяване на нов кв.40А,  с урегулиране в него на нови УПИ за поземлените имоти, отредени – „за жилищно строителство“, с предвиждане в тях на ниско свободно и свързано застрояване, с устройствени показатели: Пл.застр. до 60%, Кинт до 1,2, Височина до 10м и Позел. мин. 40%, в устройствена зона 5/Жс, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас, в предвиденото разширение на населеното място 

25. ОбС 08-00-5644  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на техническата инфраструктура –  кабел 20kV за захранване на трафопост тип БКТП в УПИ ІV-5204,  ПИ с идентификатор 07079.5.1535 по КК на гр.Бургас, в обхвата на устройствени зони 3/Оз и 5/Пп, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас (бивши масиви 51 и 52, землище кв.Долно Езерово, гр.Бургас) 

26. ОбС 08-00-5676  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ II-991, кв. 43 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас

27. ОбС 08-00-5670  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се във в.з. Минерални бани, гр. Бургас

28. ОбС 08-00-5678  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се във в.з. Боровете, землище кв. Банево, гр. Бургас

29. ОбС 08-00-5673  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в УПИ ІІІ-91, в кв. 16 по ПУП-ПРЗ на с. Твърдица, гр. Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, по реда на НРПУРОИВ

30. ОбС 08-00-5675 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на идеални части от недвижим имот – частна общинска собственост, прилежащи към сграда с учредено право на строеж в УПИ I, кв.11 по плана на ж.р. Меден рудник, зона "А", гр. Бургас

31. ОбС 08-00-5671  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.к.„Лазур” бл.89, вх.Б, ет.9, ап.61, на наемател, настанен по административен ред 

32. ОбС 08-00-5672  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.к.„Лазур” бл.88, вх.3, ет.5, ап.46, на наемател, настанен по административен ред

33. ОбС 08-00-5674  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Изменение и допълнение на Решение по т.15 от дневния ред на проведеното на 20.12.2016 г. заседание (Протокол № 53) на Общински съвет- Бургас за откриване на процедури за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири – публична общинска собственост, чрез предоставянето им под наем

34. ОбС 08-00-5655  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Допускане на поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет-Бургас, прието по т.51 от дневния ред на проведеното на 29.11.2016г. заседание (Протокол №: 19)

35. ОбС 08-00-5631  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас в извънредното общо събрание на акционерите на Професионален футболен клуб „Нефтохимик Бургас 1962“ АД, свикано на 03.02.2017 г. от 13.00 часа и определяне начина на гласуване на проекто-решенията, посочени в дневния ред 

36. ОбС 08-00-5617  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа на личностното развитие – Бургас

37. ОбС 08-00-5640  Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Определяне размера на дивидента и разпределение на печалбата за 2016 г. на търговските дружества със сто процента участие на Община Бургас в капитала

38. ОбС 08-00-5664  Докладна записка от Калчо Стефанов – управител на „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД, относно: Осигуряване на финансиране, чрез банков кредит, с цел стабилизиране на „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД 

39. ОбС 08-00-5647  Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Избор на управител на „Иновационни системи – Бургас“  ЕООД 

40. ОбС 08-00-5607  Докладна записка от Костантин Луков – председател на Общински съвет, относно: Избор на член на Комисията по чл.6, ал.1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас

41. ОбС 08-00-5609  Докладна записка от Костантин Йорданов Луков – председател на Общински съвет, относно: Конкурсна процедура за избор на обществен посредник, съгласно Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община

42. ОбС 08-00-5666  Докладна записка от Стамен Димитров Стамов – изпълнителен директор на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията 

43. ОбС 08-00-5661  Докладна записка от Веселин Матеев Пренеров – председател на Постоянна комисия по култура и читалищна дейност, относно: Поставяне на паметна плоча на художника Ненко Токмакчиев 

44. ОбС 08-00-5662  Докладна записка от Веселин Матеев Пренеров – председател на Постоянна комисия по култура и читалищна дейност, относно: Предложение за именуване на улици, находящи се в землището на кв. Ветрен и в.з. Минерални бани

45. ОбС 08-00-5659  Докладна записка от Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Включване на тържествена дата в културния календар на Община Бургас 

46. ОбС 08-00-5650  Докладна записка от общински съветници от Реформаторски блок, относно: Закупуване на система за определяне наличието на пестициди в храни, включително инсталиране, обучение и организиране на лаборатория за извършване на анализи

47. ОбС 08-00-5571  Докладна записка от д-р Христо Дечев Дечев – управител на „Комплексен онкологичен център-Бургас“ ЕООД, относно: Закупуване със собствени средства на дружеството на нов компютър томограф с голям отвор на гентрито, подходящ за планиране на пациенти за лъчелечение (при радиохирургия), в комплект със средства за имобилизация на пациента при радиохирургия – 2D-матрица за измерване на плановете за радиохирургия зелени лазери и извършване на ъпгрейд на масата на линейния ускорител с 6D-движения и система за компенсация на движението на  вътрешните органи при радиохирургия, за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Бургас”  ЕООД 

48. ОбС 08-00-5705  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Включване на Община Бургас в Европейска група за териториално сътрудничество (ЕГТС) 

 

КОСТАНТИН ЛУКОВ
Председател на Общински съвет – Бургас

 

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
1462
ОБНОВЕНО:
31.01.2020 - 09:16
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.