Съобщение за грешка

 • Deprecated function: Creation of dynamic property panels_display::$layout is deprecated in _ctools_export_unpack_object() (line 828 of /home/burgasco/2015-2019/sites/all/modules/ctools/includes/export.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property panels_display::$layout_settings is deprecated in _ctools_export_unpack_object() (line 828 of /home/burgasco/2015-2019/sites/all/modules/ctools/includes/export.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property panels_display::$panel_settings is deprecated in _ctools_export_unpack_object() (line 828 of /home/burgasco/2015-2019/sites/all/modules/ctools/includes/export.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property panels_display::$cache is deprecated in _ctools_export_unpack_object() (line 828 of /home/burgasco/2015-2019/sites/all/modules/ctools/includes/export.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property panels_display::$title is deprecated in _ctools_export_unpack_object() (line 828 of /home/burgasco/2015-2019/sites/all/modules/ctools/includes/export.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property panels_display::$hide_title is deprecated in _ctools_export_unpack_object() (line 828 of /home/burgasco/2015-2019/sites/all/modules/ctools/includes/export.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property panels_display::$title_pane is deprecated in _ctools_export_unpack_object() (line 828 of /home/burgasco/2015-2019/sites/all/modules/ctools/includes/export.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property panels_display::$uuid is deprecated in _ctools_export_unpack_object() (line 828 of /home/burgasco/2015-2019/sites/all/modules/ctools/includes/export.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property panels_display::$storage_type is deprecated in _ctools_export_unpack_object() (line 828 of /home/burgasco/2015-2019/sites/all/modules/ctools/includes/export.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property panels_display::$storage_id is deprecated in _ctools_export_unpack_object() (line 828 of /home/burgasco/2015-2019/sites/all/modules/ctools/includes/export.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property panels_display::$cache_key is deprecated in panels_panel_context_render() (line 292 of /home/burgasco/2015-2019/sites/all/modules/panels/plugins/task_handlers/panel_context.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property panels_display::$renderer_handler is deprecated in panels_renderer_standard->render() (line 386 of /home/burgasco/2015-2019/sites/all/modules/panels/plugins/display_renderers/panels_renderer_standard.class.php).
 • Заседание
 • Дневен ред

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №30 ОТ ДАТА 29.08.2017 ГОДИНА

ДНЕВЕН РЕД

1.    ОбС 08-00-6439 Отчет на Димитър Николов – кмет на Община Бургас, изготвен на основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА за изпълнение на решенията на Общински съвет - Бургас, отнасящи се до общинската администрация от заседанията, проведени в периода м. ноември 2016 г.  – м. май 2017 г.

2.    ОбС 08-00-6461 Доклад от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Информация за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на община Бургас към 30.06.2017 г.

3.    ОбС 08-00-6462 Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за сключване на анекс към договор за кредит за финансиране на инвестиции за изграждане на обект „Спортен комплекс със закрит басейн и игрище за футбол с трибуни и обслужващи сгради“ в УПИ I – 429, кв. 56, по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, финансиран чрез дългосрочен кредит от „Регионален фонд за градско развитие" АД и „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД

4.    ОбС 08-00-6459 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Обособяване на нов обект в Капиталовата програма на Община Бургас за 2017 година „Ремонт на съществуващо котелно помещение и топлозахранване на сгради на ДГ „Ален мак“ в кв. Сарафово, гр. Бургас“ 

5.   ОбС 08-00-6463 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Разрешение на основание чл.62а, ал.3, т.2 от ЗУТ за промяна на предназначението на част от УПИ ІI-139, отреден – „за озеленяване“, кв.31 по плана на ж.к. „Славейков“, гр.Бургас, за изграждане на елементи на техническата и пътна инфраструктура, чрез изменение на ПУП – ПР на УПИ I-138, 139 и УПИ II – 139, кв.31 по плана на ж.к. „Славейков“, гр.Бургас, с което се променя отреждането на УПИ I от „за жилищни нужди“ в „за жилищни нужди и благоустрояване“, урегулират се нови УПИ II и УПИ III отредени „за озеленяване“, обособява се паркинг в границите на УПИ I за 21броя автомобила и се придава към уличната регулация площ от 642 м2 за провеждане на обслужваща улица с проектни о.т.1425а–о.т.1425б-о.т.1425в-о.т.1425г  и крайуличен паркинг за 11 броя автомобила 

6.    ОбС 08-00-6404 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП–ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.13.1497 по КК на гр. Бургас, в предвиденото разширение на кв. Банево, гр. Бургас, в устройствена зона 2/Смф по ОУП, одобрен с Решение №51-1/21.07.11г. на Общински съвет Бургас, (бивш имот 062009 по недействаща КВС, бивша местност „До село“, землище кв. Банево) – общинска собственост. 2. Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП–ПРЗ) за ПИ с идентификатори 07079.13.411, 07079.13.412 и 07079.13.1497 по КК на гр. Бургас, в предвиденото разширение на кв. Банево, гр. Бургас, в устройствена зона 2/Смф по ОУП, одобрен с Решение №51-1/21.07.11г. на Общински съвет Бургас, (бивши имоти 021067, 021066 и 062009 по недействаща КВС, бивша местност „До село“, землище кв. Банево). 3. Одобряване на задание за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП–ПРЗ) за ПИ с идентификатори 07079.13.411, 07079.13.412 и 07079.13.1497 по КК на гр. Бургас, в предвиденото разширение на кв. Банево, гр. Бургас, в устройствена зона 2/Смф по ОУП, одобрен с Решение №51-1/21.07.11г. на Общински съвет Бургас, (бивши имоти 021067, 021066 и 062009 по недействаща КВС, бивша местност „До село“, землище кв. Банево)

7.   ОбС 08-00-6464 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на проект за Подробен устройствен план - План за улична регулация (ПУП-ПУР) за трасета на нови обслужващи улици, за осигуряване на транспортен достъп до имоти в територия /бивш стопански двор/, попадаща в границите на устройствена зона 3/Смф по ОУП на гр.Бургас, в предвиденото разширение на кв.Ветрен, гр.Бургас в обхват на ПИ ид.07079.12.951, 07079.12.999, 07079.12.974, 07079.12.975, 07079.12.971, 07079.12.973, 07079.12.982, 07079.12.986, 07079.12.956 по КК на гр.Бургас в обвръзка с обслужваща улица с о.т. 99-о.т.1-о.т.2  при проектна о.т.10 до проектна о.т.11 и проектна о.т.12 до проектна о.т.15 и изменение на ПУР, одобрен с Решение №15-16/27 и 29.11.12 г. на Общински съвет – Бургас

8.    ОбС 08-00-6474 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предложение за разрешаване на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I, кв.12, по плана на Зона „А“, ж.р. „Меден Рудник“, гр. Бургас, с цел преотреждане на УПИ I от „за спортно училище и общежитие“ в „за озеленяване, благоустрояване, спорт и атракции“

9.   ОбС 08-00-6468 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща УПИ ІІ, кв.9 по актуализирания ПУП-ПРЗ на ж.к. „Изгрев“, гр.Бургас, по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС

10.  ОбС 08-00-6480 Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Извършване на замяна по реда на чл.21, ал.4, предл. второ и ал.5 от Закона за общинската собственост (ЗОС) на реална част, попадаща в улица от имот, собственост на физически лица, подлежаща на отчуждаване, с имот – частна общинска собственост 

11.  ОбС 08-00-6477 Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ ХІV – 1874 в кв.39 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.610.425 по КККР на гр.Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота 

12.  ОбС 08-00-6478 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ-4096, в квартал 9а  по действащия ПУП – ПРЗ на ж.к. „Възраждане“, гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота

13.  ОбС 08-00-6479 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ Х-1472, в квартал 101 по ПУП – ПРЗ на квартал  Черно море – квартал  Рудник, Община Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота 

14.  ОбС 08-00-6481 Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ ХV-558,561 в кв.23 по плана на в.з.Минерални бани, гр.Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.701.259 по одобрените КККР на в.з.Минерални бани, гр.Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота 

15.  ОбС 08-00-6465 Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на неурегулирани поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в селищно образувание. „Батака“, землище с. Твърдица, община Бургас, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване, по реда на НРПУРОИВ

16.  ОбС 08-00-6467 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ ІV и УПИ V, всички в кв.42 по ПУП-ПРЗ на кв.Сарафово, гр.Бургас 

17.  ОбС 08-00-6472 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ IV, кв.27а по плана на ПЗ Север, гр. Бургас – ПИ с идентификатор 07079.605.631 по КККР на гр. Бургас

18.  ОбС 08-00-6473 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VІ, кв. 27а по плана на ПЗ Север, гр. Бургас – ПИ с идентификатор 07079.605.633 по КККР на гр. Бургас 

19.  ОбС 08-00-6470 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж за изграждане на балкони към жилища, разположени един над друг във вход 2 на етажи 1, 2, 3 и 4 в сграда с идентификатор 07079.621.55.2 по КК на гр. Бургас и административен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“, бл. 4, вх. 2 

20.  ОбС 08-00-6490 Докладна записка от Красимир Стойчев – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед № 2175/14.08.2017 г. , относно: Отдаване под наем на обособена част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ I, кв. 29 по плана на Промишлена зона  „Север“, гр. Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на НРПУРОИВ

21.  ОбС 08-00-6466 Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 07079.13.1512 по КККР на гр. Бургас, находящ се в м. „Минерални бани“, землище кв. Банево, гр. Бургас, за разполагане на електронно съобщително съоръжение „Базова станция“, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи 

22.  ОбС 08-00-6471 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Българово и кв. Акациите, гр. Бургас, на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност – „Съюз на пенсионерите – 2004 – Бургас” 

23.  ОбС 08-00-6469 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на нежилищни обекти – общинска собственост на територията на  ж.к. „Изгрев“ и с.Брястовец, за  временно и възмездно ползване от „Съюз на пенсионерите – 2004 – Бургас“

24.  ОбС 08-00-6454 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.- кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Избор на управител на „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД, гр. Бургас

25.  ОбС 08-00-6449 Докладна записка от Красимир Стойчев – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед № 2124/08.08.2017 г. , относно: Избор на управител на „Чистота“ ЕООД, гр. Бургас 

26.  ОбС 08-00-6458 Докладна записка от Анета Младенова – управител на "Чистота" ЕООД, относно: Приемане на решение за придобиване на дълготрайни материални активи, движими вещи от „Чистота"“ ЕООД 

27.  ОбС 08-00-6437 Докладна записка от д-р Христо Дечев Дечев - управител на  „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД, относно: Кандидатстване на „КОЦ – Бургас” ЕООД за финансиране от „Регионален фонд за градско развитие“ АД 

28.  ОбС 08-00-6451 Докладна записка от Димитър Людиев и Калояна Живкова – общински съветници от групата на ПП ГЕРБ, относно: Изграждане на детска площадка в квартал Крайморие 

29.  ОбС 08-00-6455 Докладна записка от Йорданка Ананиева за зам.-кмет „Здравеопазване, социални дейности и спорт“ на Община Бургас, съгл. Заповед №1922/20.07.2017 г., относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на професионален приемен родител – Златка Манолова Янева

30.  ОбС 08-00-6457 Докладна записка от Йорданка Ананиева за зам.-кмет „Здравеопазване, социални дейности и спорт“ на Община Бургас, съгл. Заповед №1922/ 20.07.2017 г., относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

31.  ОбС 08-00-6493 Докладна записка от Красимир Иванов Стойчев – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед № 2175/14.08.2017г., относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас за участие в извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред

32.  ОбС 08-00-6494  Докладна записка от Красимир Иванов Стойчев – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед № 2175/14.08.2017г. , относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2017 г., приета с Решение №23-2/31.01.2017 г. на Общински съвет – Бургас

33.  ОбС 08-00-6508 Докладна записка от Костантин Йорданов Луков – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Даване на съгласие за сключване на договор за банков кредит с оглед набавяне на средства за погасяване на текущи и бъдещи задължения към доставчици,  включително и дължимите плащания по сключения договор за инвестиции в бордово оборудване

34.  ОбС 08-00-6511 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас,  относно: Вземане на решение за стимулирането целогодишни посещения на туристи в област Бургас, чрез реклама на региона

35.  ОбС 08-00-6512 Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за учредяване на безвъзмездно право на строеж върху морското дъно в полза на Община Бургас, за изграждане на специализиран пристанищен обект „Покрита лодкостоянка“, ведно с прилежащата му инфраструктура и брегозащитни съоръжения в акваторията на Черно море 

 

КОСТАНТИН ЛУКОВ
Председател на Общински съвет – Бургас

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
1030
ОБНОВЕНО:
31.01.2020 - 09:22
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.