Съобщение за грешка

 • Deprecated function: Creation of dynamic property panels_display::$layout is deprecated in _ctools_export_unpack_object() (line 828 of /home/burgasco/2015-2019/sites/all/modules/ctools/includes/export.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property panels_display::$layout_settings is deprecated in _ctools_export_unpack_object() (line 828 of /home/burgasco/2015-2019/sites/all/modules/ctools/includes/export.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property panels_display::$panel_settings is deprecated in _ctools_export_unpack_object() (line 828 of /home/burgasco/2015-2019/sites/all/modules/ctools/includes/export.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property panels_display::$cache is deprecated in _ctools_export_unpack_object() (line 828 of /home/burgasco/2015-2019/sites/all/modules/ctools/includes/export.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property panels_display::$title is deprecated in _ctools_export_unpack_object() (line 828 of /home/burgasco/2015-2019/sites/all/modules/ctools/includes/export.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property panels_display::$hide_title is deprecated in _ctools_export_unpack_object() (line 828 of /home/burgasco/2015-2019/sites/all/modules/ctools/includes/export.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property panels_display::$title_pane is deprecated in _ctools_export_unpack_object() (line 828 of /home/burgasco/2015-2019/sites/all/modules/ctools/includes/export.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property panels_display::$uuid is deprecated in _ctools_export_unpack_object() (line 828 of /home/burgasco/2015-2019/sites/all/modules/ctools/includes/export.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property panels_display::$storage_type is deprecated in _ctools_export_unpack_object() (line 828 of /home/burgasco/2015-2019/sites/all/modules/ctools/includes/export.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property panels_display::$storage_id is deprecated in _ctools_export_unpack_object() (line 828 of /home/burgasco/2015-2019/sites/all/modules/ctools/includes/export.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property panels_display::$cache_key is deprecated in panels_panel_context_render() (line 292 of /home/burgasco/2015-2019/sites/all/modules/panels/plugins/task_handlers/panel_context.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property panels_display::$renderer_handler is deprecated in panels_renderer_standard->render() (line 386 of /home/burgasco/2015-2019/sites/all/modules/panels/plugins/display_renderers/panels_renderer_standard.class.php).
 • Заседание
 • Дневен ред

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №31 ОТ ДАТА 26.09.2017 ГОДИНА

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. ОбС 08-00-6530 Докладна записка от Красимир Стойчев – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед № 2361/05.09.2017 г. , относно: Система за отдалечена идентификация и подписване на заявления за електронни административни услуги от гражданите на община Бургас от мобилен телефон 

 

 1. ОбС 08-00-6521 Докладна записка от Руска Бояджиева – зам.-кмет „Европейски политики, околна среда“, относно: Одобряване на актуализирана Стратегическа карта за шума в околната среда на Агломерация Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-6531 Докладна записка от Руска Бояджиева – зам.-кмет „Европейски политики, околна среда“, относно: Определяне на представител на Община Бургас в Учредително събрание на Местна инициативна рибарска група Бургас – Камено (МИРГ Бургас – Камено) 

 

 1. ОбС 08-00-6536 Докладна записка от Красимир Стойчев – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед № 2361/05.09.2017 г. , относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на правото на собственост върху недвижими имоти – държавна собственост, находящи се в м.Ченгене скеле, землище кв.Крайморие, гр.Бургас

 

 1. ОбС 08-00-6484 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за кв.22, кв.23, кв.24 по плана на ж.к. „Братя Миладинови“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-6538 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на ПУП - ПР на кв.33 и кв.40А, по плана на ж.к.„Славейков“, гр.Бургас, с което отпада обслужваща улица от о.т.1392 – о.т.1402, изменя се конфигурацията на обслужваща улица от о.т.1390 – о.т.1391 – о.т.1392, обособява се нов крайуличен паркинг, като част от уличната регулация и се изменя конфигурацията на обслужваща улица от о.т.1400 – о.т.1401 – о.т.1405 и се осигуряват допълнителен брой паркоместа, като част от уличната регулация, заличават се УПИ V-260, в кв.40A и УПИ IX-264, в кв.33, отредени – „за озеленяване“ и на УПИ III-264, отреден – „за озеленяване“, УПИ V-264, отреден – „за озеленяване и благоустрояване“ и УПИ IV-264, отреден – „за жилищни нужди“, в кв.33 се променят регулационните граници 

 

 1. ОбС 08-00-6539 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Одобряване на Подробен устройствен план – План за улична регулация – (ПУП – ПУР) на нова обслужваща улица между кв.7 и кв.8 (ПИ 07079.660.457 по КК на гр.Бургас), по плана на ПЗ Победа, гр.Бургас

 

 1. ОбС 08-00-6523 Докладна записка от д-р Галин Петров Белев – управител на „Медицински център III – Бургас“ ЕООД, относно: Постъпило предложение от „Булфарма“ ООД за придобиване на правото на собственост върху сграда на шест етажа в гр. Бургас, к-с „Меден Рудник“ 

 

 1. ОбС 08-00-6535 Докладна записка от Красимир Стойчев – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед № 2361/05.09.2017 г. , относно: Продажба на урегулиран поземлен имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ II в кв.10А по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас, на собственика на законно построени в същия сгради

 

 1. ОбС 08-00-6534 Докладна записка от Красимир Стойчев – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед № 2361/05.09.2017 г., относно: Прехвърляне на собственост по реда на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ, във връзка изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-74, УПИ II-203, УПИ III-201, УПИ IV-204, УПИ V-16, кв. 31 по плана на кв. Крайморие, град Бургас, ПИ с идентификатори 07079.30.109, 07079.30.110, 07079.30.111, 07079.30.112, 07079.30.113 по КККР на град Бургас

 

 1. ОбС 08-00-6489 Докладна записка от Красимир Стойчев – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед № 2175/14.08.2017г., относно: Прехвърляне на собственост по реда на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с влязло в сила изменение на ПУП-ПР в обхвата на кв.16, 17 и 18 по ПУП-ПРЗ кв. Крайморие, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-6533 Докладна записка от Красимир Стойчев – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед № 2361/05.09.2017 г., относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се във в.з. „Боровете“, землище кв. Банево, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-6532 Докладна записка от Красимир Стойчев – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед № 2361/05.09.2017 г. , относно: Даване на съгласие за увеличаване капитала на „Диагностично консултативен център I –Бургас“ ЕООД, чрез непарична вноска, представляваща масивна сграда, находяща се в УПИ III-735, кв. 7 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Минерални бани“, кв. Ветрен, гр. Бургас, имот с идентификатор 07079.701.71 по одобрена Кадастрална карта на гр. Бургас – собственост на Община Бургас, във връзка с изпълнение на проект „Създаване на център за рехабилитация и психологическа подкрепа за децата с детска церебрална парализа, аутизъм и соматични увреждания и техните семейства на територията на община Бургас“, ДБФП № РД-13-144/14.09.2016 г., финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2009-2014, мярка 5 от Програма BG07 „Инициативи за обществено здраве“ 

 

 1. ОбС 08-00-6537 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Култура и образование“, относно: Необходими средства за дофинансиране на маломерни паралелки в Бюджет 2018 г. 

 

 1. ОбС 08-00-6545 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ от Националният Доверителен Еко Фонд по Инвестиционната програма за климата за насърчаване използването на електромобили

 

 1. ОбС 08-00-6546 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Участие на общинско дружество „Иновационни системи – Бургас“ ЕООД в открита процедура за конкурентен подбор на проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

 

 1. ОбС 08-00-6573 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на общински нежилищен обект, находящ се  в сграда с  идентификатор 07079.619.122.1 по КК на гр. Бургас, с административен адрес гр. Бургас, ул. „Сан Стефано“ № 86, за изпълнение на програма „Фулбрайт“ в съвместен проект с Фондация „Америка за България“, съгласно споразумение за партньорство между Българо-американска комисия „Фулбрайт“ и СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-6575 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване съгласие за разпореждане с имот, внесен от общината като непарична вноска в капитала на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на "Индустриален и логистичен парк – Бургас" АД, определяне начина на гласуване на проекторешенията

 

 1. ОбС 08-00-6504 Питане от Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Незаконно строителство в кв.Рудник, гр. Бургас

 

ДИМЧО ГРУДЕВ
Зам.-председател на Общински съвет – Бургас
Съгласно Определение за заместване № 08-00-1746 / 15.09.2017г.

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
1101
ОБНОВЕНО:
31.01.2020 - 09:23
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.