• Заседание
 • Дневен ред

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №32 ОТ ДАТА 31.10.2017 ГОДИНА

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. ОбС 08-00-6626 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Удостояване на българския музикант и композитор Тончо Русев със званието Кавалер на „Сребърният кръст на Свети Николай“

 

 1. ОбС 08-00-6627 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Удостояване на художника Руси Стоянов със званието „Почетен гражданин на Община Бургас“ (посмъртно)

 

 1. ОбС 08-00-6628 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Бургас“ на д-р Вида Буковинова, историк-краевед

 

 1. ОбС 08-00-6629 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Удостояване  на футболиста Иван Претъргов със званието „Почетен гражданин на Община Бургас“ (посмъртно)

 

 1. ОбС 08-00-6630 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:  Удостояване на народната певица Янка Рупкина със званието „Почетен гражданин на Община Бургас“

 

 1. ОбС 08-00-6614 Докладна записка от група общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Награждаване с отличие на Община Бургас

 

 1.  ОбС 08-00-6652 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Извършване на вътрешнокомпенсирани промени в бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2017 година 

 

 1. ОбС 08-00-6650 Докладна записка от Руска Бояджиева – зам.-кмет „Европейски политики, околна среда“, относно: Даване на съгласие Община Бургас да кандидатства за членство в Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия 

 

 1. ОбС 08-00-6646 Докладна записка от Руска Бояджиева-зам. –кмет  „Европейски политики, околна среда“, относно: Приемане на „Регионална програма за управление на отпадъците – регион Бургас 2017 – 2020 г.“

 

 1. ОбС 08-00-6648 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Избор на независими финансови одитори за проверка и заверка на ГФО за 2017 г. и 2018 г. на търговските дружества със сто процента участие на Община Бургас в капитала 

 

 1. ОбС 08-00-6624  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на община Бургас, относно: Откриване на нова детска градина „Пинокио“ в Районен център – ж.к. Меден рудник

 

 1. ОбС 08-00-6564 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предложение до Общински съвет Бургас за допускане на намалени отстояния по чл.36, ал.4 от ЗУТ, във връзка с постъпило искане от „ПС Груп“ АД, за допускане на изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ V-1495,1496 (ПИ 07079.610.130), УПИ I-1476 (ПИ 07079.610.126) и УПИ VI-1479 (ПИ 07079.610.124) в кв.77 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-6552 Докладна записка от Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: Разрешение на основание чл.62а, ал.2 и ал.3 от ЗУТ за промяна на предназначението на част от УПИ I, отреден – „за озеленяване“ в кв.57 по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-6662 Докладна записка от инж. Чанка  Коралска –  за  кмет  на  Община Бургас, съгласно Заповед №2876/13.10.2017г. на Кмета на Община Бургас, относно1. Разрешение на основание чл.124а, ал.1 за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП–ПРЗ) за имоти в обхват на част от устройствена зона 02573/13 по ОУП, одобрен с Решение №51-1/21.07.11г. на Общински съвет Бургас, в землището на кв. Банево, гр. Бургас, при условията на чл.16 от ЗУТ. 2. Одобряване на основание чл.125, ал.1 от ЗУТ на задание за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП–ПРЗ) за имоти в обхват на част от устройствена зона 02573/13 по ОУП, одобрен с Решение №51-1/21.07.11г. на Общински съвет Бургас, в землището на кв. Банево, гр. Бургас, при условията на чл.16 от ЗУТ. 3. Даване на предварително съгласие за провеждане на обслужващи улици през имоти общинска собственост и обособяване на УПИ  за нуждите на Община Бургас за ПИ, попадащи в територията в обхват   на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП–ПРЗ) за имоти в обхват на част от устройствена зона 02573/13 по ОУП, одобрен с Решение №51-1/21.07.11г. на Общински съвет Бургас, в землището на кв. Банево, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-6663 Докладна записка от инж. Чанка  Коралска –  за  кмет  на  Община Бургас, съгласно Заповед №2876/13.10.2017г. на Кмета на Община Бургас, относно1. Даване на съгласие за провеждане на обслужваща улица през ПИ с идентификатори 07079.11.68 и 07079.11.69 по КК на гр. Бургас, местност „До шосето“, землище на кв. „Крайморие“, гр. Бургас – общинска собственост, съгласно Подробен устройствен план - План за улична регулация (ПУП-ПУР) на нова обслужваща улица за обслужване на имоти в устройствена зона 07079/78, с.о. „Бизнес-парк Крайморие“ съгласно ОУП на гр. Бургас. 2. Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация на нова обслужваща улица преминаваща през ПИ с идентификатори 07079.11.68 и 07079.11.69 по КК на гр. Бургас, местност „До шосето“, землище на кв. „Крайморие“, гр. Бургас, за обслужване на имоти в устройствена зона 07079/78, с.о. „Бизнес-парк Крайморие“ съгласно ОУП на гр. Бургас. 3. Одобряване на  задание за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация на нова обслужваща улица преминаваща през ПИ с идентификатори 07079.11.68 и 07079.11.69 по КК на гр. Бургас, местност „До шосето“, землище на кв. „Крайморие“, гр. Бургас, за обслужване на имоти в устройствена зона 07079/78, с.о. „Бизнес-парк Крайморие“ съгласно ОУП на гр. Бургас. 4. Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатори 07079.11.77 и 07079.11.78 по КК на гр. Бургас, бивш масив 5, местност „До шосето“, землище на кв. „Крайморие“, гр. Бургас, попадащ в границите на устройствена зона 07079/78, с.о. „Бизнес-парк Крайморие“ съгласно ОУП на гр. Бургас. 5. Одобряване на задание за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатори 07079.11.77 и 07079.11.78 по КК на гр. Бургас, бивш масив 5, местност „До шосето“, землище на кв. „Крайморие“, гр. Бургас, попадащ в границите на устройствена зона 07079/78, с.о. „Бизнес-парк Крайморие“ съгласно ОУП на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-6664 Докладна записка от инж. Чанка  Коралска –  за  кмет  на  Община Бургас, съгласно Заповед №2876/13.10.2017г. на Кмета на Община Бургас, относно:  1. Даване на предварително съгласие за провеждане на обслужваща улица през ПИ с идентификатор 07079.3.1209 по КК на гр. Бургас, бивша местност „Мадика“, землище на гр. Бургас – общинска собственост, съгласно Подробен устройствен план - План за улична регулация (ПУП-ПУР) на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 07079.3.2178 по КК на гр. Бургас в устройствена зона 07079/35 по ОУП на гр. Бургас. 2. Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/ на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 07079.3.2178 по КК на гр. Бургас в устройствена зона 07079/35 по ОУП на гр. Бургас. 3. Одобряване на  задание за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 07079.3.2178 по КК на гр. Бургас в устройствена зона 07079/35 по ОУП на гр. Бургас. 4. Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.3.2178 по КК на гр. Бургас, бивша местност „Мадика“, землище на гр. Бургас, попадащ в границите на устройствена зона устройствена зона 07079/35 по ОУП на гр. Бургас. 5. Одобряване на задание за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ)  за ПИ с идентификатор 07079.3.2178 по КК на гр. Бургас, бивша местност „Мадика“, землище на гр. Бургас, попадащ в границите на устройствена зона устройствена зона 07079/35 по ОУП на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-6661 Докладна записка от инж. Чанка  Коралска –  За  кмет  на  Община Бургас, съгласно Заповед №2876/13.10.2017г. на Кмета на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ на обслужваща улица от о.т.102 до о.т.103 между кв.52 и кв.53, по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, с което се променят улично - регулационните граници на УПИ VI, УПИ VII, УПИ VIII, УПИ IX, УПИ X, УПИ XI, УПИ XII, УПИ XIII, УПИ XIV и УПИ XV в кв.53 и се провеждат по северните имотни граници на ПИ с идентификатори 07079.826.11, 07079.826.10, 07079.826.9, 07079.826.8, 07079.826.7, 07079.826.6, 07079.826.5, 07079.826.4, 07079.826.3 и 07079.826.2 по КККР на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-6605 Докладна записка от Ивайло Вагенщайн – общински съветник в  Общински съвет – Бургас, относно: Изграждане на детска и спортна площадка в УПИ VII-62, отреден „За озеленяване и благоустрояване“, в кв.22 по плана на к-с „Славейков“, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-6631 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, находящи се в ПЗ „Север“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-6632 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в ж.к. „Братя Миладинови“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-6635 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Искане с вх. № 58-00-272/28.06.2017 г. в Община Бургас от Общинска служба по земеделие (ОЗС) – Бургас за предоставяне на общинска земя на основание §27, ал. 2, т. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване на решение, за възстановяване собствеността върху земеделски земи на наследници на Мария Костова Кирякова 

 

 1. ОбС 08-00-6644 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на правото на собственост върху недвижими имоти – държавна собственост, находящи се в зона „Хижи“ на лесопарк „Росенец“, землище кв. Крайморие, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-6643 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване на безвъзмездно право на строеж на Църковно настоятелство при Храм „Св. Живоприемен източник“, за изграждане на сграда – параклис в УПИ XI в кв.23 по ПУП-ПРЗ на с. Драганово, Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-6633 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 225/725 кв. м идеални части от УПИ ХІ-51, кв. 6, целият с площ 725 кв. м, по плана на в.з. „Боровете“, землище кв. Банево, гр. Бургас – частна общинска собственост 

 

 1. ОбС 08-00-6638 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:  Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ ІІI-253, кв. 24 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-6641 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ VІ-257, в квартал 46 по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас, чрез продажба частта на общината

 

 1. ОбС 08-00-6642 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ І-1, в квартал 7 по ПУП-ПРЗ на с. Драганово, Община Бургас, чрез продажба частта на общината

 

 1. ОбС 08-00-6640 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:  Промяна в характера на собствеността – от частна общинска собственост в публична общинска собственост на общински имот, представляващ УПИ ХIIІ в кв.32 по ПУП-ПРЗ на кв. Горно Езерово, гр. Бургас, отреден за детска градина

 

 1. ОбС 08-00-6658 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ блок №3 на ДГ „Райна Княгиня“, ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 

 1. ОбС 08-00-6634 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Отдаване под наем на обособена част от имот публична общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

 

 1. ОбС 08-00-6636 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:  Отдаване под наем на нежилищни обекти – публична общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 

 1. ОбС 08-00-6637 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищни обекти (временни обекти) – частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 

 1. ОбС 08-00-6639 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:  Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност - „Общински съюз на пенсионерите - Бургас“

 

 1. ОбС 08-00-6625 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на община Бургас, относно: Прекратяване предоставяне на услугата „кабелно разпространение“ на програма „Общинско радио Бургас“

 

 1. ОбС 08-00-6657 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на „Център за специална образователна подкрепа – Бургас“, безвъзмездно право  на управление върху имот – частна общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 07079.618.3.26 по КККР на гр. Бургас, Приморски парк

 

 1. ОбС 08-00-6656 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет при Община Бургас, относно: Промяна на капацитета на социална услуга в общността  „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост“ в гр. Бургас, ул. „Поп Грую“  

 

 1. ОбС 08-00-6649 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас, относно: Сключване на договор за съвместна дейност между Община Бургас и „Диагностично-консултативен център I – Бургас“ ЕООД за обезпечаване регламентираното ползване на лекарския кабинет в Център за подкрепа на жертвите на сексуално насилие „Вселена“

 

 1. ОбС 08-00-6604 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас в извънредното общо събрание на акционерите на Професионален футболен клуб „Нефтохимик Бургас 1962“ АД, свикано на 10.11.2017 г. от 17.00 часа и определяне начина на гласуване на проекторешенията, посочени в дневния ред

 

 1. ОбС 08-00-6654 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Внасяне  на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци 

 

 1. ОбС 08-00-6596 Докладна записка от Веселин Матеев Пренеров – председател на Постоянна комисия по култура и читалищна дейност, относно: Предложение за именуване на улици, находящи се в селищно образувание „Рибарско селище“

 

 1. ОбС 08-00-6597 Докладна записка от Веселин Матеев Пренеров – председател на Постоянна комисия по култура и читалищна дейност, относно: Поставяне на паметна плоча на Стефан Иванов Райнов

 

 1. ОбС 08-00-6618 Докладна записка от Стамен Димитров Стамов – изпълнителен директор на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията

 

 1. ОбС 08-00-6665 Докладна записка от д-р Христо Дечев Дечев – управител на  „Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД, относно: Закупуване на медицински апарат за отделение по клинична патология  при „КОЦ-Бургас“ ЕООД

 

 1. ОбС 08-00-6623 Докладна записка от Иван Маринов Апостолов – управител на „Благоустройствени строежи“ ЕООД, относно: Приемане на дарение в полза на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-6702 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за обособяване на нова база на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД

 

 1. ОбС 08-00-6613 Питане от Тодор Димитров Ангелов – общински съветник, относно: Изграждане на сцена на открито в Парк Минерални бани

 

 1. ОбС 08-00-6683 Питане от Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Поддръжка и почистване на детска площадка в к-с „Зорница“

 

 

КОСТАНТИН ЛУКОВ
Председател на Общински съвет - Бургас

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
1017
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.