• Заседание
 • Дневен ред

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №46 ОТ ДАТА 28.08.2018 ГОДИНА

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. ОбС 08-00-7703 Отчет на Димитър Николов – кмет на Община Бургас, изготвен на основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА за изпълнение на решенията на Общински съвет – Бургас, отнасящи се до общинската администрация от заседанията, проведени в периода м. декември 2017 г.  – м. юни 2018 г.

 

 1. ОбС 08-00-7714 Докладна записка от Йорданка Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно заповед №2162/08.08.2018 г., относно: Приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, Приложение 5, Раздел ХI,I „Услуги, предоставени от училища“ 

 

 1. ОбС 08-00-7727 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Вземане на решение за определяне отреждането на имот с идентификатор 07079.612.208 по КККР на гр. Бургас, представляващ УПИ ІІ, кв. 123,  по плана на ЦГЧ гр. Бургас в условията на защита на доказан обществен интерес 

 

 1. ОбС 08-00-7731 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на предварително съгласие за продажба на поземлени имоти на инвеститор, подал заявление за издаване на сертификат за Приоритетен инвестиционен обект по реда на Закона за насърчаване на инвестициите 

 

 1. ОбС 08-00-7726 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху язовири- публична общинска собственост на Държавата, на основание §33 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн., ДВ, бр. 55  от 03.07.2018 г.) 

 

 1. ОбС 08-00-7694 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Промяна предназначението на общински жилища

 

 1. ОбС 08-00-7724 Докладна записка от инж. Чанка  Коралска –  за  кмет  на  Община Бургас, съгласно Заповед №2162/08.08.2018 г. на Кмета на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж и сервитут върху поземлени имоти, общинска собственост, находящи се в землището на гр. Българово, община Бургас за изграждане на обект: „Нова ВЛ 400 kV п/ст „Марица-изток“ до п/ст „Бургас“

 

 1. ОбС 08-00-7720 Докладна записка от инж. Чанка  Коралска –  за  кмет  на  Община Бургас, съгласно Заповед №2162/08.08.2018 г. на Кмета на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ II-1387, кв. 112 по плана на ж.р. Меден Рудник, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-7722 Докладна записка от инж. Чанка  Коралска –  за  кмет  на  Община Бургас, съгласно Заповед №2162/08.08.2018 г. на Кмета на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общински идеални части от недвижим имот – УПИ ХV-656, кв. 67 по плана на с. Равнец, общ. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-7723 Докладна записка от инж. Чанка  Коралска –  за  кмет  на  Община Бургас, съгласно Заповед №2162/08.08.2018 г. на Кмета на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХIХ-628, в кв. 61 по ПУП – ПРЗ на кв. Рудник – кв. Черно море, гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота 

 

 1. ОбС 08-00-7721 Докладна записка от инж. Чанка  Коралска –  за  кмет  на  Община Бургас, съгласно Заповед №2162/08.08.2018 г. на Кмета на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VІІ-2637,2638 в кв. 39 по плана на ж.к. „Братя Миладинови“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-7704 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за провеждане на нова обслужваща улица от о.т. 1 до о.т. 1А, в устройствена зона 28/Смф по одобрен ОУП на гр. Бургас, местност „Бързия дол“ ( бивша „Сулу дере“ ), землище Меден Рудник, гр. Бургас, преминаваща през ПИ с проектен идентификатор 07079.9.1031 по КК на гр. Бургас, общинска собственост, съгласно подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/, одобрен с Решение №10-16/29.05.2012г. на Общински съвет Бургас

 

 1. ОбС 08-00-7705 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ за елементи на техническата инфраструктура, с който ПИ с проектен идентификатор 07332.119.611, част от ПИ с идентификатор 07332.119.283 по КК на гр. Българово, Община Бургас, общинска собственост се предвижда за разширение на територията на п/ст „Бургас“ 400/110 kV, разположена в ПИ с идентификатор 07332.119.282 по КК на гр. Българово, Община Бургас, с отреждане – „за техническа инфраструктура“ за осигуряване на градоустройствена основа за реализация на обект: „Разширение на съществуваща п/ст „Бургас 400/110кV“ 

 

 1. ОбС 08-00-7706 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 47202.501.1040 и 47202.501.1041 по КК на с. Маринка, с който при условията на чл. 16 от ЗУТ за бивши ПИ с пл.№№ 003071, 003042 по КВС се урегулира нов УПИ XIV-1041, отреден – „за смесено предназначение“ и се урегулира нов УПИ XV-1040, отреден – „за социална инфраструктура“, кв. 24, по плана на с. Маринка, с предвидено свободно застрояване, показано с ограничителни линии на нормативни отстояния от регулационните граници, с устройствени показатели за устройствена зона Смф, както следва: Пл. застр до 40%, К инт до 1.5, Н к.к. до 10м /3ет./, П озел. мин 30%, с приложен коефициент на редукция от 18% /единен за цялото населено място/

 

 1. ОбС 08-00-7707 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 47202.501.1118, 47202.501.1119,  47202.501.1120 и 47202.501.1121 по КК на с. Маринка, с който при условията на чл.16 от ЗУТ за бивши ПИ с пл.№003051, 003052 и 004254 по КВС се урегулират нови УПИ XXX-1121, УПИ XXXI-1120, УПИ XXXII-1119 и УПИ XXXIII-1118, кв.25, по плана на с. Маринка, отредени – „за смесено предназначение“, с предвидено свободно застрояване, показано с ограничителни линии на нормативни отстояния от регулационните граници, с устройствени показатели за устройствена зона Смф, както следва: Пл. застр до 40%, Кинт до 1.5, Нк.к. до 10м /3ет./, Позел. мин 30%, с приложен коефициент на редукция от 18% /единен за цялото населено място/ 

 

 1. ОбС 08-00-7708 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на подземна кабелна линия 20kV, преминаващо през ПИ с идентификатори 72151.1.8, 72151.37.31, 72151.37.65, 72151.2.1 по КК на с. Твърдица, Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-7728 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП-ПУР) и изменение на План за улична регулация на кв. 10, кв. 11 и кв. 36, по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас, в предвидено разширение на строителните граници на гр. Бургас, в устройствени зони 12/Смф, 16/Смф и 8/Пп по одобрения ОУП на гр. Бургас, с което се обособяват нови квартали 63, 64 и 68, изменят се трасета и габарити на обслужващи улици, предвидени с действащ план за  улична регулация и се предвиждат нови обслужващи улици, променят се частично улично регулационните граници на УПИ в бивши масиви 143 и 146 по КВС, землище гр. Бургас и се урегулират нови УПИ, отредени – „За ТП“ и „За инженерно-техническа инфраструктура и озеленяване“

 

 1. ОбС 08-00-7710 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Разширяване, обогатяване и подпомагане обучението на студенти в IT сектора от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас и Бургаски свободен университет 

 

 1. ОбС 08-00-7716 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет „Здравеопазване, социални дейности и спорт“, относно: Определяне на условията и реда за провеждане на конкурси за избор на управители на „ДКЦ I - БУРГАС“ ЕООД и „ДКЦ II – БУРГАС“ ЕООД и продължаване на действащото правоотношение с управителя на „ЦКВЗ-БУРГАС“ ЕООД 

 

 1. ОбС 08-00-7717 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет „Здравеопазване, социални дейности и спорт“, относно: Определяне на нови членове в състава на Общински съвет по наркотични вещества към Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-7699 Докладна записка от Костантин Луков – председател на Общински съвет, относно: Одобряване на командировки на Костантин Йорданов Луков – председател на Общински съвет - Бургас за периода 01.04.2018 г. – 30.06.2018 г.

 

 1. ОбС 08-00-7688 Докладна записка от Милен Ненчев – зам.-председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет Бургас и на Комисията по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-7687 Докладна записка от Диян Димов – общински съветник, председател на ПКТМД и Димитринка Буланова – общински съветник, член на ПКТМД, относно: Актуализация на утвърдените таксиметрови стоянки на територията на град Бургас, във връзка с постъпили и обсъдени предложения

 

 1. ОбС 08-00-7712 Докладна записка от Живко Табаков – общински съветник от ДГБ, относно: Създаване на временна комисия за изработване на Проект на Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-7719 Докладна записка от Ивайло Вагенщайн – общински съветник от групата на НФСБ и СЕК, относно: Предоставяне сградата на Летния театър за безвъзмездно ползване от народната певица г-жа Милка Андреева 

 

 1. ОбС 08-00-7669 Местна гражданска инициатива „Не на голите на плажа“, придружена от подписка от Инициативен комитет

 

 1. ОбС 08-00-7742 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване съгласие за разпореждане с имоти, внесени от общината като непарична вноска в капитала на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД, определяне начина на гласуване на проекторешенията

 

 1. ОбС 08-00-7749 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на бюфет, находящ се в Професионална търговска гимназия – гр. Бургас, за стопанисване и управление на ОП „Туризъм“ към Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-7750 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие средствата от събраните за ползване на стаи в общежитието към Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации такси да остават в сметката на училището и с реализирания приход да се завишава бюджета на гимназията 

 

 1. ОбС 08-00-7691 Питане от Тодор Ангелов – общински съветник, относно: Изграждане сцена на открито в Парк Минерални бани

 

 1. ОбС 08-00-7713 Питане от Живко Табаков – общински съветник от ДГБ, относно: Липса на парапет, преградно съоръжение по ул. „Индустриална“

 

 1. ОбС 08-00-7739 Питане от Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Опасност от падащи стъкла до ОУ „Княз Борис I“

 

КОСТАНТИН ЛУКОВ
Председател на Общински съвет – Бургас

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
467
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.