• Заседание
 • Дневен ред

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №52 ОТ ДАТА 18.12.2018 ГОДИНА

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. ОбС 08-00-8075 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на  Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, Приета с решение на Общински съвет – Бургас, по т.2, Протокол № 21/ 20.12.2016 г., с последващи изменения и допълнения 

 

 1. ОбС 08-00-8086 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на  Община Бургас, относно: Приемане поименен списък на преходните обекти от разчета за капиталови разходи

 

 1. ОбС 08-00-8105 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения за битови отпадъци и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване за 2019 г.  

 

 1. ОбС 08-00-8109 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Подготовка на проектно предложение по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“, Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.“ 

 

 1. ОбС 08-00-8097 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие Община Бургас да кандидатства по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност“ по Заявление 2018BG16SPO001 за щетите от природните бедствия в периода 25-30 октомври 2017 г.

 

 1. ОбС 08-00-8108 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас по процедура BG05SFOP001-4.004 с наименование: „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центъра през периода 2019-2021 г.“ чрез  директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ)

 

 1. ОбС 08-00-8103 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на общински нежилищен обект, находящ се  в сграда с  идентификатор 07079.619.122.1 по КК на гр. Бургас, с административен адрес гр. Бургас, ул. „Сан Стефано“ № 86, за изпълнение на програма „Фулбрайт“ в съвместен проект с Фондация „Америка за България“, съгласно споразумение за партньорство между Българо-американска комисия „Фулбрайт“ и СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-8077 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на  Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за трасе на нова обслужваща улица (локално платно на път I-9 ), с о.т. 140 - о.т. 140а - о.т. 140б - о.т. 140в - о.т. 140г - о.т. 140д - о.т. 140е - о.т. 140ж - о.т. 140з - о.т. 140и, от км 230+700 (пътен възел на обходен път и път I-9 „Бургас – Варна“) до км 231+950, в обвръзка с одобрен ПУП-ПУР за обособяване на обслужващи улици, инфраструктурни коридори, пешеходни зони и нови квартали за територията между път I-6 „Бургас – София“, път I-9 „Бургас – Варна“, Северен обходен път и ул. „Транспортна“, за осигуряване на транспортен достъп до ПИ в границите на селищно образувание „Бизнес парк Бургас - 5“, устройствена зона 07079/25 по одобрен ОУП на гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-8098 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за трасе на обслужваща улица от о.т. 97 и о.т. 99, по плана на ПЗ „Юг-Запад“ до о.т. 1039 по плана на Зона „Д“, ж.р. „Меден рудник“, в устройствена зона 25/Смф по действащ ОУП на гр. Бургас, в предвиденото разширение на населеното място 

 

 1. ОбС 08-00-8078 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на  Община Бургас, относно: Одобряване на план – схема за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, в УПИ XVIII, отреден – „за озеленяване“, кв. 2, по плана на кв. „Победа“, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-8054 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предложения за дейността на читалищата, намиращи се на територията на Община Бургас през 2019 година, съгласно чл. 26а, ал.1 от Закона за народните читалища, обнародван в бр.42 от ДВ от 05.06.2009 г. 

 

 1. ОбС 08-00-8110 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Даване на съгласие за преобразуване, чрез вливане на „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД в „Бургаски пазари“ ЕООД

 

 1. ОбС 08-00-8111 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на спогодба по гр. дело №3061/2002 г. по описа на Районен съд - Бургас, касаещо делба на пететажна сграда „Профсъюзен дом“

 

 1. ОбС 08-00-8104 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и юридическо лице в УПИ VІ-14, кв. 12 по плана на ПЗ „Север“ (бивш масив 129 по недействаща КВС на землище гр. Бургас), съответен на ПИ с идентификатор 07079.3.1227 по КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската част от имота

 

 1. ОбС 08-00-8107 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Култура и образование“, относно: Отдаване под наем на обособена част от имоти публична общинска собственост, чрез публично оповестен конкурс

 

 1. ОбС 08-00-8081 Докладна записка от Костантин Йорданов Луков – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на председател на Постоянната комисия по туризъм

 

 1. ОбС 08-00-8102 Докладна записка от Веселин Пренеров – председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност към Общински съвет - Бургас, относно: Изграждане на паметник в памет на убитите през февруари 1878 г. православни християни, българи и гърци в гр. Българово

 

 1. ОбС 08-00-8089 Докладна записка от Димитринка Буланова и Диян Димов – общински съветници, относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-8091 Докладна записка от Антон Пенев Берданков и Лиляна Стоянова Драгоева – общински съветници от групата на ПП ГЕРБ, относно: Проектиране и изграждане на паркинг и паркоместа в ж.к. „Лазур“, гр. Бургас, в поземлен имот с идентификатор № 07079.607.49 и в поземлен имот с идентификатор № 07079.607.84,  в района на бл. № 159, бл. № 68 и бл. № 69 

 

 1. ОбС 08-00-8052 Докладна записка от Ивайло Вагенщайн – общински съветник от групата на НФСБ и СЕК, относно: Допълнителни мерки, осигуряващи безопасността на пешеходците при пресичане на ул. „Лазар Маджаров“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-7975 Докладна записка от Ивайло Вагенщайн – общински съветник от групата на ПП НФСБ и ПП СЕК, относно: Изграждане на детска площадка в УПИ I-58,82 в кв.12 по действащия ПУП-ПРЗ на ж.к. ,,Изгрев’’, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.501.58 по одобрените КККР на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-8092 Докладна записка от Тошко Иванов – общински съветник от групата на Реформаторски блок и Ангел Божидаров – независим общински съветник, относно: Предвиждане на средства в бюджет 2019 г. за асфалтиране на ул. „Миньорска“ в кв. Черно море 

 

 1. ОбС 08-00-8094 Докладна записка от група общински съветници, относно: Предвиждане на средства в Бюджет 2019 за чествания на 100 години футбол в Бургас с името на Черноморец 

 

 1. ОбС 08-00-8096 Докладна записка от Калояна Живкова и Пеньо Мечков – общински съветници от групата на ПП ГЕРБ, относно: Изготвяне на проект за облагородяване и поставяне на паркова мебел в местността Шилото 

 

 1. ОбС 08-00-8101 Докладна записка от Станислав Райков Андреев, Веселин Матеев Пренеров, Димчо Грудев Грудев, Калояна Живкова, Димитър Людиев – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Изработване на Общинска програма за развитие и изграждане на деца и младежи като умели и активни предприемачи  или висококвалифицирани работници и специалисти, чрез интерактивно, иновативно  извънкласно обучение и практики, с цел подобряване  социалния климат в Община Бургас в полза на дребния и среден бизнес, както и в превръщане на Общината в привлекателна дестинация за големи инвеститори 

 

 1. ОбС 08-00-8127 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Изготвяне на Техническо задание за откриване на процедура по сключване на договор между Община Бургас и независима международна лаборатория за извършване на непрекъснат мониторинг на концентрацията на замърсителите в атмосферния въздух и изготвяне на пълен анализ на качеството на атмосферния въздух на територията на гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-8135 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за сключване на споразумение за сътрудничество и съвместна дейност между Община Бургас и Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ 

 

 1. ОбС 08-00-8145 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за стартиране процедура по прекратяване на „Център за кожно-венерически заболявания – Бургас” ЕООД, гр. Бургас ЕИК 000053184, поради откриване на отделение за кожно-венерически заболявания към УМБАЛ – Бургас АД 

 

 1. ОбС 08-00-8146 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – За кмет на Община Бургас съгласно заповед 3563/17.12.2018 г. на Кмета на Община Бургас, относно: Приемане на инвестиции, финансирани от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД гр. Бургас,  за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. и предаване на същите за стопанисване, поддържане и експлоатация за срока на договора подписан между Асоциацията по ВиК и „ВиК“ ЕАД гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-8058 Питане от Калояна Живкова и Пеньо Мечков – общински съветници от групата на ПП ГЕРБ, относно: Действия по монтиране на осветителни тела и камери в заграждението за кучета в ж.к. „Меден Рудник“ 

 

 1. ОбС 08-00-8095 Питане от Калояна Живкова - общински съветник от групата на ПП ГЕРБ, относно: Действия по засаждане на млади дръвчета на мястото на отрязаните на улиците „Цар Петър“ и „Христо Ботев“ в Бургас

 

 1. ОбС 08-00-8123 Питане от Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Нарушаване на наредбите на Общински съвет – Бургас от страна на „Свидетелите на Йехова“

 

 1. ОбС 08-00-8124 Питане от Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Премахване на незаконно строителство до Рибарското селище

 

 

 

 

КОСТАНТИН ЛУКОВ
Председател на Общински съвет – Бургас

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
372
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.