• Заседание
 • Дневен ред

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №54 ОТ ДАТА 26.02.2019 ГОДИНА

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. ОбС 08-00-8308 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за финансово подпомагане на спортни клубове от Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-8311 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Правила за прием на деца в първи клас в учебни заведения на територията на община Бургас за учебната 2019/2020 година и Правила за прием на деца в общински самостоятелни детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към училища на територията на община Бургас за учебната 2019/2020 година

 

 1. ОбС 08-00-8301 Докладна записка от Костантин  Луков – председател на Общински съвет, относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-8266 Докладна записка от Антон Коджабашев – председател на Постоянната комисия по установяване на конфликт на интереси, относно: Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-8273 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Култура и образование“, относно: Общинска програма за детето 2019 г. 

 

 1. ОбС 08-00-8296 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Приемане на годишен план за ползване на дървесина от горските територии – собственост на Община Бургас и утвърждаване цени за продажба на дървесина за 2019 г. 

 

 1. ОбС 08-00-8298 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение по процедура BG05M9ОP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 

 

 1. ОбС 08-00-8242 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне периода и териториите в град Бургас, в които се забраняват извършването на строителни и монтажни работи, по смисъла на чл. 15 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) 

 

 1. ОбС 08-00-8259 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Искане за разрешаване на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XVI, кв.9 по плана на ж.к. „Зорница“, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.601.119 по КК на гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-8310 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за допускане на изменение на ПУП-ПР3 в обхват на УПИ III-387 в кв. 51 и УПИ VIII-314 в кв. 41 по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, във връзка с провеждане на процедура за отчуждаване, чрез извършване на замяна по реда на чл. 21 ал. 4 и ал. 5 от Закона за общинската собственост, с цел задоволяване на общински нужди

 

 1. ОбС 08-00-8318  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Изменение на парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на обслужващ път до УПИ I – 312 (ЗА ПСОВ) в землището на кв. Рудник – кв. Черно море, гр. Бургас. 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ изработване на Подробен устройствен план – Изменение на парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на обслужващ път до УПИ I – 312 (ЗА ПСОВ) в землището на кв. Рудник – кв. Черно море, гр. Бургас. 3. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – Изменение на парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на обслужващ път до УПИ I – 312 (ЗА ПСОВ) в землището на кв. Рудник – кв. Черно море, гр. Бургас. 

 

 1. ОбС 08-00-8270 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Заявление за изменение на разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Изворище“, с. Изворище, Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-8209 Отчет на Димитър Николов – кмет на Община Бургас, изготвен на основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА за изпълнение на решенията на Общински съвет – Бургас, отнасящи се до общинската администрация от заседанията, проведени в периода м. юли 2018 г.  - м. ноември 2018 г.

 

 1. ОбС 08-00-8244 Годишен отчет за 2018 г. от Тодор Стамболиев – обществен посредник на Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-8263 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Култура и образование“ и председател на МКБППМН, относно: Отчет за 2018 г. за  дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-8278 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на  Община Бургас, относно: Допускане на поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.12 от дневния ред на проведеното на 27.02.2018 г. заседание (Протокол №38)

 

 1. ОбС 08-00-8292 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд, предназначени за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за стопанската 2019/2020 година

 

 1. ОбС 08-00-8288 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Промяна предназначението на общински жилища 

 

 1. ОбС 08-00-8289 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищни обекти – общинска собственост, за осъществяване на първична и извънболнична медицинска и стоматологична помощ, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

 

 1. ОбС 08-00-8277 Докладна записка от Димитър  Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост – кафе в сградата на „Автогара Юг“, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

 

 1. ОбС 08-00-8286 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, чрез провеждане на публично оповестен конкурс, на обособена част от имот, с позиция Е35 по актуална план – схема на преместваемите обекти по чл. 56 от Закона за устройство на територията към действащия ПУП-ПРЗ на „Приморски парк“, град Бургас, за поставяне на преместваем обект с площ 15 кв. м, за извършване на търговска дейност 

 

 1. ОбС 08-00-8287 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Провеждане на процедура за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години на обособена част от имот – публична общинска собственост, находяща се в сградата на „Кметство“, кв. „Крайморие“, чрез публичен търг с тайно наддаване, представляващ обект – предназначен за пощенски услуги 

 

 1. ОбС 08-00-8249 Докладна записка от Иван Апостолов – управител на „Благоустройствени строежи“ ЕООД, относно: Отдаване под наем след провеждане на публичен търг с явно наддаване на недвижими имоти, собственост на „Благоустройствени строежи“ ЕООД за срок от 5 години

 

 1. ОбС 08-00-8265 Докладна записка от Живко Панайотов – управител на „Бургаски пазари“ ЕООД, относно: Продажба чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 07079.605.164 – собственост на „Бургаски пазари“ ЕООД, представляващ недвижим имот с площ 14 409 кв.м., находящ се в гр. Бургас, ПЗ Север

 

 1. ОбС 08-00-8264 Докладна записка от Живко Панайотов – управител на „Бургаски пазари“ ЕООД, относно: Даване на съгласие за осигуряване на финансиране чрез банков кредит

 

 1. ОбС 08-00-8248 Докладна записка от Живко Панайотов – управител на „Бургаски пазари“ ЕООД, относно: Допълване предмета на дейност на „Бургаски пазари“ ЕООД

 

 1. ОбС 08-00-8276 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ ХІІ, в квартал 56 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, чрез продажба частта на общината 

 

 1. ОбС 08-00-8279 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на 45/852  кв.м идеални части от УПИ I-214 в кв. 20, целият с площ 852 кв.м, по плана на с. Извор, Община Бургас - частна общинска собственост 

 

 1. ОбС 08-00-8284 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 252/1146 кв.м идеални части от УПИ ХVІ-1099 в кв. 81, целият с площ 1146 кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас – частна общинска собственост 

 

 1. ОбС 08-00-8285 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ V-92 в кв.11 по плана на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.92 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота 

 

 1. ОбС 08-00-8290 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на общински идеални части от УПИ ІІІ-607 в кв.49, целият с площ 233 кв.м, по плана на ЦГЧ – гр. Бургас, представляващ ПИ с идентификатор 07079.610.115 по КК на гр. Бургас и общински идеални части от сградите в имота 

 

 1. ОбС 08-00-8291 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 61/1055 кв.м идеални части от УПИ VІІІ-56 в кв. 1, целият с площ 1055 кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас – частна общинска собственост 

 

 1. ОбС 08-00-8304 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ II-1477, в кв. 102 по ПУП – ПРЗ на кв. Черно море – кв. Рудник, гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота 

 

 1. ОбС 08-00-8280 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ неурегулиран поземлен имот с идентификатор 07079.13.1937 по КККР на гр. Бургас, находящ се в местност „Мочура“, землище кв. Банево, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

 

 1. ОбС 08-00-8302 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ IX-659, масив 78, местност „Мокрия камък“ (бивша местност „Вая кайряк“), землище гр. Българово, Община Бургас, по ПУП-ПРЗ на „Бизнес индустриална зона – гр. Българово“ 

 

 1. ОбС 08-00-8303 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ V-333, масив 78, местност „Мокрия камък“ (бивша местност „Вая кайряк“), землище гр. Българово, Община Бургас, по ПУП-ПРЗ на „Бизнес индустриална зона – гр. Българово“ 

 

 1. ОбС 08-00-8275 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Зорница”, бл.№57, вх.№А, ет.№1, ап.№5, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-8281 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас,  ж.к. „Братя Миладинови“, ул. „Сан Стефано“ № 86, ет. 4, ап. 4а, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-8282 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ул. „Цариградска“ №15, бл. 535, вх. А, ет. 8, ап. 4, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-8283 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ул. „Сливница“ № 5, вх. 1, ет. 3, ап. 6, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-8305 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. „Меден Рудник“, блок №4 (404), вход 6 (Е), етаж 1, апартамент № 2 – десен, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-8306 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. „Меден Рудник“, блок №40 (440), вход Б (2), етаж 2, апартамент № 27 – среден, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-8295 Докладна записка от Станислав Андреев, Димчо Грудев, Веселин Пренеров, Калояна Живкова, Димитър Людиев, Тодор Колев – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Изработване на Общинска програма за развитие и изграждане на деца и младежи,  като умели и активни предприемачи  или висококвалифицирани работници и специалисти, чрез интерактивно, иновативно  извънкласно обучение и практики, с цел подобряване  социалния климат в Община Бургас в полза на дребния и среден бизнес, както и в превръщане на Общината в още по-привлекателна дестинация за големи инвеститори 

 

 1. ОбС 08-00-8314 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас в редовното Общо събрание на акционерите на „Професионален футболен клуб „Нефтохимик Бургас 1962“ АД, свикано на 14.03.2019 г. и определяне начина на гласуване на проекторешенията, посочени в дневния ред 

 

 1. ОбС 08-00-8297 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Избор на общински съветници за участие в комисия по процедура за обществена поръчка за избор на изпълнител за „Извършване на непрекъснат мониторинг на концентрацията на замърсителите в атмосферния въздух и изготвяне на пълен анализ на качеството на атмосферния въздух на територията на гр. Бургас“

 

 1. ОбС 08-00-8253 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас, относно: Определяне на нови членове в състава на Общински съвет по наркотични вещества към Община Бургас

 

 1.  ОбС 08-00-8293 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас, относно: Определяне на условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на „ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР 1 – БУРГАС“ ЕООД, „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 – БУРГАС“ ЕООД  и „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ІІ – БУРГАС” ЕООД 

 

 1. ОбС 08-00-8294 Докладна записка от Костантин  Луков – председател на Общински съвет, относно: Избор на член на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност

 

 1. ОбС 08-00-8252 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Одобряване командировки на г-н Димитър Николов – Кмет на Община Бургас за периода 11.04.2018 г. – 24.01.2019 г.

 

 1. ОбС 08-00-8338 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за трасетата на водните течения на р. Чукарлийка и р. Саръндере, преминаващи през ПИ с идентификатори 07079.6.552 и 07079.6.560 по КК на гр. Бургас, местност Герена, в землището на кв. Долно Езерово, гр. Бургас - общинска собственост. 2. Даване на предварително съгласие на основание чл. 25, ал. 3 и ал. 5 от ЗСПЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за трасетата на водните течения на р. Чукарлийка и р. Саръндере, преминаващи през ПИ с идентификатори 07079.6.552 и 07079.6.560 по КК на гр. Бургас, местност Герена, в землището на кв. Долно Езерово, гр. Бургас – общинска собственост. 3. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за трасетата на водните течения на р. Чукарлийка и р. Саръндере, преминаващи през ПИ с идентификатори 07079.6.551, 07079.6.552 и 07079.6.560 по КК на гр. Бургас, местност Герена, в землището на кв. Долно Езерово, гр. Бургас. 4. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за трасетата на водните течения на р. Чукарлийка и р. Саръндере, преминаващи през ПИ с идентификатори 07079.6.551, 07079.6.552 и 07079.6.560 по КК на гр. Бургас, местност Герена, в землището на кв. Долно Езерово, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-8353 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Провеждане на Общо събрание на съдружниците на „Бургасинвест“ ООД, определяне на представител на Община Бургас и начина на гласуване по дневния ред

 

 1. ОбС 08-00-8354 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Разрешаване промяна на предназначението на част от УПИ ІI в кв.7 по плана на в.з. „Минерални бани“, гр. Бургас, отреден „за парк“, с цел обособяване на УПИ, отреден „за инфраструктура и озеленяване“

 

 1. ОбС 08-00-8355 Докладна записка от Веселин Пренеров – председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност към Общински съвет - Бургас, относно: Предложение за именуване на територията, заключена между улиците „Александровска“ и „Богориди“, в частта срещу сградата на Община Бургас и хотел „България“, на градско пространство „Толерантност“ 

 

 1. ОбС 08-00-8356 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставянето на целева субсидия на „УМБАЛ – БУРГАС“ АД за закупуване на медицинско оборудване за нуждите на Отделение по кожни и венерически болести лечебни заведения 

 

 1. ОбС 08-00-8357 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за подписване на споразумение за партньорство между Община Бургас и Национална Агенция по приходите, във връзка с подготовка на проектно предложение „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ТД на НАП (ул. Цар Петър 5Б)“ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020, приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, процедура BG16RFOP001-1.001-39 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“

 

 1. ОбС 08-00-8255 Питане от Чанко Мирчев, Кирил Петков, Радослав Петков – общински съветници от ПП БСП, относно: Предстоящи планове на Община Бургас, касаещи кв. Крайморие

 

 1. ОбС 08-00-8256 Питане от Чанко Мирчев, Кирил Петков, Радослав Петков – общински съветници от ПП БСП, относно: Предоставяне на допълнителна информация

 

 1. ОбС 08-00-8267 Питане от Калояна Живкова – общински съветник от групата на ПП ГЕРБ, относно: Разделно събиране на отпадъци в детските заведения и училища на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-8274 Питане от Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Мерки за намаляване на шумовото натоварване на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-8309 Питане от общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Въвеждане на ново административно-териториално деление на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-8335 Питане от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Приходи от управление и разпореждане с общинска собственост за 2016 г., 2017 г. и 2018 г.

 

 

КОСТАНТИН ЛУКОВ
Председател на Общински съвет – Бургас

 

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
359
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.