Съобщение за грешка

 • Deprecated function: Creation of dynamic property panels_display::$layout is deprecated in _ctools_export_unpack_object() (line 828 of /home/burgasco/2015-2019/sites/all/modules/ctools/includes/export.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property panels_display::$layout_settings is deprecated in _ctools_export_unpack_object() (line 828 of /home/burgasco/2015-2019/sites/all/modules/ctools/includes/export.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property panels_display::$panel_settings is deprecated in _ctools_export_unpack_object() (line 828 of /home/burgasco/2015-2019/sites/all/modules/ctools/includes/export.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property panels_display::$cache is deprecated in _ctools_export_unpack_object() (line 828 of /home/burgasco/2015-2019/sites/all/modules/ctools/includes/export.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property panels_display::$title is deprecated in _ctools_export_unpack_object() (line 828 of /home/burgasco/2015-2019/sites/all/modules/ctools/includes/export.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property panels_display::$hide_title is deprecated in _ctools_export_unpack_object() (line 828 of /home/burgasco/2015-2019/sites/all/modules/ctools/includes/export.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property panels_display::$title_pane is deprecated in _ctools_export_unpack_object() (line 828 of /home/burgasco/2015-2019/sites/all/modules/ctools/includes/export.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property panels_display::$uuid is deprecated in _ctools_export_unpack_object() (line 828 of /home/burgasco/2015-2019/sites/all/modules/ctools/includes/export.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property panels_display::$storage_type is deprecated in _ctools_export_unpack_object() (line 828 of /home/burgasco/2015-2019/sites/all/modules/ctools/includes/export.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property panels_display::$storage_id is deprecated in _ctools_export_unpack_object() (line 828 of /home/burgasco/2015-2019/sites/all/modules/ctools/includes/export.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property panels_display::$cache_key is deprecated in panels_panel_context_render() (line 292 of /home/burgasco/2015-2019/sites/all/modules/panels/plugins/task_handlers/panel_context.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property panels_display::$renderer_handler is deprecated in panels_renderer_standard->render() (line 386 of /home/burgasco/2015-2019/sites/all/modules/panels/plugins/display_renderers/panels_renderer_standard.class.php).
 • Заседание
 • Проект на дневен ред
 • Новини

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №45 ОТ ДАТА 31.07.2018 ГОДИНА

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.33, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 31.07.2018 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 01.08.2018 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

 

 1. ОбС 08-00-7488 Доклад от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Годишен отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Бургас към 31.12.2017 г. 

 

 1. ОбС 08-00-7606 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-7653 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Чистота еко“, приет с Решение на Общински съвет Бургас от 28.10.2014г. по т.16 /Протокол №42 изменен и допълнен с Решение на Общински съвет Бургас от 26.01.2017г. по т.17 /Протокол №7/ и Решение на Общински съвет Бургас от 28.02.2017г. по т.1 (Протокол №24) 

 

 1. ОбС 08-00-7630 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на план – схема за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ, в УПИ II, отреден – „за озеленяване“, кв.19, по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-7631 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешение на основание чл.124а, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и т.2, чл.134, ал.2, т.2, чл.136, ал.1 и чл.16, ал.1 от ЗУТ за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП)-План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за кв.1, кв.2, кв.3, кв.4, кв.5, кв.6 и кв.7 по плана на бивш Централен стопански двор, Пети километър, група А, гр. Бургас, с което в устройствена зона 13/Смф, в съответствие с предвижданията на ОУП на гр. Бургас се обособяват нови кв.20, кв.20а, кв.21, кв.22 и кв.23, с номерация в съответствие с ПУП – ПУР за обособяване на обслужващи улици, инфраструктурни коридори, пешеходни зони и нови квартали, одобрен Решение на Общински съвет Бургас по Протокол №43/26.06.2018г. по т.7 от дневния ред, като в тях се урегулират нови УПИ, като вътрешните им регулационни граници се провеждат по имотните граници на ПИ по КК,  изменя се трасето на обслужващи улици между о.т.81-о.т.296-о.т.298-о.т.99-о.т.301-о.т.302-о.т.300 и от о.т.244-о.т.242-о.т.228-о.т.242-о.т.248-о.т.247-о.т.246-о.т.245-о.т.243, с което се провеждат нови улици от проектна о.т. 146а до проектна о.т. 232л и от проектна о.т.81а- проектна о.т.298г-проектна о.т.300а-проектна о.т. 301а-проектна о.т.302а-о.т.99. 2. Одобряване на основание чл.125, ал.1 от ЗУТ на задание за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за кв.1, кв.2, кв.3, кв.4, кв.5, кв.6 и кв.7 по плана на бивш Централен стопански двор, Пети километър, група А, гр. Бургас, с което в устройствена зона 13/Смф, в съответствие с предвижданията на ОУП на гр. Бургас се обособяват нови кв.20, кв.20а, кв.21, кв.22 и кв.23, с номерация в съответствие с ПУП – ПУР за обособяване на обслужващи улици, инфраструктурни коридори, пешеходни зони и нови квартали, одобрен Решение на Общински съвет Бургас по Протокол №43/26.06.2018г. по т.7 от дневния ред, като в тях се урегулират нови УПИ, като вътрешните им регулационни граници се провеждат по имотните граници на ПИ по КК,  изменя се трасето на обслужващи улици между о.т.81-о.т.296-о.т.298-о.т.99-о.т.301-о.т.302-о.т.300 и от о.т.244-о.т.242-о.т.228-о.т.242-о.т.248-о.т.247-о.т.246-о.т.245-о.т.243, с което се провеждат нови улици от проектна о.т. 146а до проектна о.т. 232л и от проектна о.т.81а- проектна о.т.298г-проектна о.т.300а-проектна о.т. 301а-проектна о.т.302а-о.т.99. 

 

 1. ОбС 08-00-7613 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Увеличаване капитала на „Диагностично-консултативен център I – гр. Бургас“ ЕООД, и даване съгласие с оценката на непарична вноска, представляваща масивна сграда, находяща се в УПИ III – 735, кв. 7 по ПУП - ПРЗ на в.з. „Минерални бани“, кв. Ветрен, гр. Бургас, имот с идентификатор 07079.701.71 по одобрена Кадастрална карта на гр. Бургас – собственост на Община Бургас, във връзка с изпълнение на проект „Създаване на център за рехабилитация и психологическа подкрепа за деца детска церебрална парализа, аутизъм и соматични увреждания и техните семейства на територията на община Бургас“, ДБФП РД-13-144/14.09.2016 г., финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2009 - 2014, мярка 5 от Програма BG07 „Инициативи за обществено здраве“ 

 

 1. ОбС 08-00-7629 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за кандидатстване с проект за „Цялостно саниране на сградата на „Диагностично – консултативен център I –Бургас“ в рамките на национална схема за зелени инвестиции управлявана от Националния доверителен екофонд 

 

 1. ОбС 08-00-7616 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: За издаване на Запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройство по проект: „Обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Бургас“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, която се реализира в рамките на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020

 

 1. ОбС 08-00-7625 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предаване на ВиК активи публична общинска собственост на територията на община Бургас за стопанисване, поддържане и експлоатация, за срока на договора подписан между Асоциация по ВиК и „ВиК“ ЕАД Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-7635 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Областния управител на област Бургас за предоставяне право на управление на Община Бургас върху недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ УПИ ІІІ в кв.19 по актуализирания ПУП-ПРЗ на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-7633 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „Електроразпределение Юг“ ЕАД – гр. Пловдив за изграждане на нов трафопост в имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VІ в кв.124 по плана на ж.р. Меден Рудник, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.653.577 по КККР на гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-7634 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „Електроразпределение Юг“ ЕАД – гр. Пловдив за изграждане на нов трафопост в имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ І в кв.138 по плана на ж.р. Меден Рудник, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.653.260 по КККР на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-7638 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване на право на строеж на „Електроразпределение Юг” ЕАД, за изграждане на нов трафопост тип БКТП в общински недвижим имот, представляващ УПИ ХХХІІ в кв. 49 по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-7632 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост – кафе в сградата на Автогара „Юг“, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

 

 1. ОбС 08-00-7645 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на спортни игрища, разположени в недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ УПИ VII в кв. 22 по плана на ж.р. „Меден рудник“ – зона „Б“, гр. Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

 

 1. ОбС 08-00-7657 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ част от павилион № 5 на ДГ „Звездица- Зорница“ – град Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 

 1. ОбС 08-00-7639 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ партерно помещение в жилищен блок с административен адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Симеон“ № 111, на юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза – Сдружение „Онкоболни и приятели“

 

 

 1. ОбС 08-00-7637 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас, Потребителна кооперация „НАРКООП“ и ЕТ „ТУТО-КОСТАДИН КЪНЕВ“ в новообразувани УПИ VI, УПИ IV-506, УПИ XI-507, УПИ Х-508, УПИ IХ-509, улица-тупик с о.т. 25а – о.т. 25б и пешеходна алея, всичките в кв. 20 по влязло в сила ЧИ на ПУП-ПРЗ на кв. Лозово, гр. Бургас, чрез извършване на доброволна делба и продажба на частта на общината в УПИ XI-507 и  УПИ IХ-509 

 

 1. ОбС 08-00-7641 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 243,25/319 кв.м ид. части от УПИ ХІV-1878,1879 в кв. 41 по плана на ж.к. „Братя Миладинови“, гр. Бургас, идентичен с ПИ с идентификатор 07079.620.159 по КК на гр. Бургас - частна общинска собственост 

 

 1. ОбС 08-00-7636 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща УПИ ХVІІ-95, кв. 7Г по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост 

 

 1. ОбС 08-00-7642 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VІІ в кв. 33 по плана на ж.к. „Братя Миладинови“, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-7640 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне оценка на земя, находяща се във в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, на наследниците на физическо лице с учредено право на ползване, по реда на § 29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр.13 от 2007 г.) 

 

 1. ОбС 08-00-7648 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет „Здравеопазване, социални дейности и спорт“, относно: Включване на спортно мероприятие в Спортния календар на Община Бургас за 2018 г. и частично допълнение в Приложение № 13.3   

 

 1. ОбС 08-00-7623 Докладна записка от Стамен Стамов – изпълнителен директор на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията 

 

 1. ОбС 08-00-7584 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на Община Бургас, относно:  Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица 

 

 1. ОбС 08-00-7621 Докладна записка от  Йорданка Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно заповед №1779/28.06.2018 г., относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на професионален приемен родител –Ана Радкова Райкова 

 

 1. ОбС 08-00-7622 Докладна записка от  Йорданка Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно заповед №1779/28.06.2018 г., относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на професионален приемен родител – Катя Желева Ангелова 

 

 1. ОбС 08-00-7608 Докладна записка от Калояна Живкова и Николай Иванов – общински съветници на ПП ГЕРБ, относно: Кампания за разделно събиране на отпадъци от излезли от употреба гуми на физически лица 

 

 1. ОбС 08-00-7614 Докладна записка от Живко Иванов Табаков – общински съветник от ДГБ, относно: Провеждане на фестивал на маскарадните игри презмесец октомври 2018 г. и даване на съгласие за партньорство с Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-7626 Докладна записка от Живко Иванов Табаков – общински съветник от ДГБ, относно: Участие на Община Бургас в процедура по безвъзмездно предоставяне, наем или концесия на плажна ивица „Атанасовска коса – 2” в землището на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-7627 Докладна записка от Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Финансово подпомагане на Училищното настоятелство на ПГЕЕ "Константин Фотинов", гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-7628 Докладна записка от Веселин Матеев Пренеров – председател на Постоянна комисия по култура и читалищна дейност, относно: Поставяне на възпоменателна плоча на фасадата Дом на писателите – гр. Бургас на ул. „Вола“ №1 

 

 1. ОбС 08-00-7599 Докладна записка от Антон Пенев Берданков – общински съветник от групата на ГЕРБ, относно: Даване на съгласие от Община Бургас за изграждане на спортна площадка на открито в парк „Славейков“ в к-с „Славейков“, град Бургас, определяне на подходящ терен и отпускане на средства за изграждането й

 

 1. ОбС 08-00-7660 Питане от Тодор Колев, Лиляна Драгоева, Стефан Колев – общински съветници, относно: Поставяне на информационни табели с имена на улици в кв. Ветрен, кв. Банево, кв. Рудник 

 

 

КОСТАНТИН ЛУКОВ
Председател на Общински съвет – Бургас

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
996
ОБНОВЕНО:
31.01.2020 - 09:32
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.