• Заседание
 • Проект на дневен ред
 • Новини

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №48 ОТ ДАТА 25.09.2018 ГОДИНА

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.33, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 25.09.2018 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 26.09.2018 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

 1. ОбС 08-00-7764 Докладна записка от Костантин Йорданов Луков – председател на Общински съвет, относно: Освобождаване на общинския съветник Бенчо  Георгиев Бенчев като зам.-председател на Общински съвет – Бургас

 

 1. ОбС 08-00-7779 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас, приета с Решение на Общински съвет – гр. Бургас, с Протокол №27/24.09.2013г., последно изменена по т.1, Протокол №39/27.03.2018 г.

 

 1. ОбС 08-00-7786 Докладна записка от Руска Бояджиева – зам.-кмет „Европейски политики, околна среда“, относно: Одобряване на актуализиран План за действие към Стратегическа карта за шума в околната среда на Агломерация Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-7802 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ от Националният Доверителен Еко Фонд по Инвестиционната програма за климата за насърчаване използването на електромобили 

 

 1. ОбС 08-00-7796 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройство като обезпечение, гарантиращо пълният размер на авансово плащане по проект: „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на община Бургас на ул. „Александровска 26“ ДБФП № BG16RFOP001-1.004-0005-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020г., по процедура BG16RFOP001-1.004 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Бургас“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ 

 

 1. ОбС 08-00-7792 Докладна записка от инж. Чанка  Коралска –  за  кмет  на  Община Бургас, съгласно Заповед №2420/05.09.2018 г. на Кмета на Община Бургас, относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансово плащане по проект: „Изграждане на покрита лодкостоянка в акваторията северно от кв. 54, по плана на кв. „Крайморие“, Община Бургас, ДБФП № МДР-ИП-01-64/06.06.2018 г., Програма за морско дело и рибарство 2014 -2020, процедура BG14MFOP001-1.008 “Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“, сектор „Инвестиции, насочени към изграждане и/или модернизация на покрити лодкостоянки“ 

 

 1. ОбС 08-00-7798 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерство на труда и социалната политика като обезпечение, гарантиращо пълният размер на авансово плащане по проект: „Развитие на нови интегрирани услуги в Център за комплексна подкрепа на лица с увреждания на територията на община Бургас“; ДБФП № BG05M9OP001-2.008-0002-C01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020г., процедура BG16RFOP001-1.004 “Подкрепа за лицата с увреждания“, която се реализира в рамките на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по ОПРЧР 2014 – 2020“. 

 

 1. ОбС 08-00-7799 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Издаване запис на заповед в полза на Министерството на труда и социалната политика по проект: „Създаване на социално предприятие за озеленяване и благоустройство „Зелени асистенти“ в Община Бургас“, ДБФП BG05M9OP001-2.010-0376-C01 финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура № BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ 

 

 1. ОбС 08-00-7790 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Култура и образование“, относно: Необходими средства за дофинансиране на маломерни паралелки в Бюджет 2019 г.

 

 1. ОбС 08-00-7795 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Трансфер за издръжка на Център за рехабилитация и психологическа подкрепа за деца с детска церебрална парализа, аутизъм и соматични увреждания и техните семейства

 

 1. ОбС 08-00-7823 Докладна записка от инж. Чанка  Коралска –  зам.- кмет  на  Община Бургас, относно: Допускане и одобряване на изменение на ОУП на гр. Бургас в обхват на УПИ V и VI, кв27А, по плана на ПЗ „Север“, ПИ с идентификатори 07079.605.632 и 07079.605.633 по КК на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-7793 Докладна записка от инж. Чанка  Коралска –  за  кмет  на  Община Бургас, съгласно Заповед №2420/05.09.2018 г. на Кмета на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасета  на 2бр. електропроводи – „Кабел 20кV от ЖР 78 на въздушен електропровод „Разтоварище“ до ТП „Стар Сарафово“ и „Кабел 20кV от ЖР 78 на въздушен електропровод „Разтоварище“ до ТП „Сарафово 3“, преминаващи през ПИ с идентификатори 07079.1.1040, 07079.1.1043, 07079.1.1096, 07079.1.1338, 07079.1.1342 и  07079.1.1343 по КК на гр. Бургас - общинска собственост. 2. Даване на предварително съгласие на основание чл. 25, ал. 3 и ал. 5 от ЗСПЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасета на 2бр. електропроводи – „Кабел 20кV от ЖР 78 на въздушен електропровод „Разтоварище“ до ТП „Стар Сарафово“ и „Кабел 20кV от ЖР 78 на въздушен електропровод „Разтоварище“ до ТП „Сарафово 3“, преминаващи през ПИ с идентификатор  07079.1.1343 по КК на гр. Бургас – пасище. 3. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасета  на 2бр. електропроводи – „Кабел 20кV от ЖР 78 на въздушен електропровод „Разтоварище“ до ТП „Стар Сарафово“ и „Кабел 20кV от ЖР 78 на въздушен електропровод „Разтоварище“ до ТП „Сарафово 3“. 4. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасета  на 2бр. електропроводи – „Кабел 20кV от ЖР 78 на въздушен електропровод „Разтоварище“ до ТП „Стар Сарафово“ и „Кабел 20кV от ЖР 78 на въздушен електропровод „Разтоварище“ до ТП „Сарафово 3“

 

 1. ОбС 08-00-7784 Докладна записка от инж. Чанка  Коралска –  за  кмет  на  Община Бургас, съгласно Заповед №2420/05.09.2018 г. на Кмета на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за трасета на водопроводи – главни клонове /отклонения/ от главен водопровод 1, ниска зона до ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, в следните участъци: 1. от РШ на главен водопровод 1 ниска зона до ж.к. „Славейков“, гр. Бургас до о.т.43, по плана на кв. Лозово, гр. Бургас; 2. от главен клон /отклонение/ от главен водопровод 1, ниска зона до ж.к. „Славейков“, гр. Бургас до о.т.43, по плана на кв. Лозово, гр. Бургас до о.т.902, по ПЗ „Север“, гр. Бургас; 3. от о.т.54, по плана на кв. Лозово, гр. Бургас до бивш стопански двор, кв. Д. Езерово, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-7785 Докладна записка от инж. Чанка  Коралска –  за  кмет  на  Община Бургас, съгласно Заповед №2420/05.09.2018 г. на Кмета на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за трасета на главен водопровод ниска зона от напорен водоем „Изгрев“ до ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас и главен водопровод висока зона от помпена станция „Изгрев“ до ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-7794 Докладна записка от инж. Чанка  Коралска –  за  кмет  на  Община Бургас, съгласно Заповед №2420/05.09.2018 г. на Кмета на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за комплекс за гробищен парк и Подробен устройствен план – План за улична регулация за провеждане на обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до комплекса за гробищен парк, в обвръзка с утвърдената улична регулация при о.т. 11а по ПУП-ПУР за пътна връзка на обслужваща улица с път II-79 Бургас – Средец и трасета на техническата инфраструктура за обслужване на ПИ, в устройствени зони Т94 и 9/Пп в ПЗ „Меден рудник“, съгласно одобрен ОУП на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-7800 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване   право   на   строеж  на  “ Електроразпределение ЮГ” ЕАД за изграждане на трафопост в имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ V в кв.27 по актуализирания ПУП-ПРЗ на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас  

 

 1. ОбС 08-00-7801 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 104/308 кв. м идеални части от УПИ ІІІ-9,3871 в кв. 31а, целият с площ 308 кв. м, по плана на ж.к. „Братя Миладинови“, гр. Бургас – частна общинска собственост 

 

 1. ОбС 08-00-7804 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ VІІ-355, кв. 31 по ПУП-ПРЗ на кв. Лозово, гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота  

 

 1. ОбС 08-00-7805 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ VІІІ-173, кв. 13 по ПУП-ПРЗ на кв. Лозово, гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота 

 

 1. ОбС 08-00-7806 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ ІV-105 в кв.12 по плана на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота 

 

 1. ОбС 08-00-7813 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 4/773 кв.м идеални части от УПИ V-871 в кв. 63, целият с площ 773 кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас – частна общинска собственост 

 

 1. ОбС 08-00-7814 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ ХVIII-315,316, кв. 25 по плана на кв. Горно Езерово, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-7818 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХI-1473, в кв. 101 по ПУП – ПРЗ на кв. Черно море – кв. Рудник, гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота 

 

 1. ОбС 08-00-7810 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна сграда с временен устройствен статут, находяща се в ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас, на юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза – Тракийско дружество „Екзарх Антим І“– гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-7816 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект, изграден в учебно-производствения корпус на Професионална гимназия по туризъм „Асен Златаров“, чрез публично оповестен конкурс

 

 1. ОбС 08-00-7817 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищни недвижими имоти, самостоятелни обекти – общинска собственост,  чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

 

 1. ОбС 08-00-7819 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищни обекти – общинска собственост за осъществяване на първична и извънболнична медицинска и стоматологична помощ, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 

 1. ОбС 08-00-7803 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. „Меден Рудник“, блок №84 (484), вход Б(2), етаж 3, апартамент № 26 – среден, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-7812 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. „Меден Рудник“, блок №5 (405), вход Г(4), етаж 2, апартамент № 4 – ляв, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-7807 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, блок №34, вход 5, етаж 8, апартамент №23 (среден), на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-7808 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, блок №17, вход 1, етаж 8, апартамент №23 (среден), на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-7815 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, блок №64, вход 1, етаж 8, апартамент - десен, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-7809 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ VІІІ в кв.2 по ПУП-ПРЗ на с. Драганово, Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-7811 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща УПИ VІІІ, кв.13 по действащия ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС 

 

 1. ОбС 08-00-7797 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в извънредно общо събрание на акционерите на „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БУРГАС“ АД и определяне начина на гласуване на проектите на решения

 

 1. ОбС 08-00-7761 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет „Здравеопазване, социални дейности и спорт“, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

 

 1. ОбС 08-00-7766 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на Община Бургас, относно: Промяна на наименованието на социална услуга, делегирана от държавата дейност

 

 1. ОбС 08-00-7791 Докладна записка от Веселин Пренеров – председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност към Общински съвет – Бургас, относно: Предложение за именуване на улици в Промишлена зона „Север“ гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-7826 Докладна записка от Стамен Стамов – изпълнителен директор на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията 

 

 1. ОбС 08-00-7787 Докладна записка от група общински съветници, относно: Свикване на общо събрание на акционерите на ПФК „Нефтохимик Бургас 1962“ АД 

 

 1. ОбС 08-00-7789 Докладна записка от група общински съветници, относно: Премахване на хоризонтална маркировка, обозначаваща зона за велосипедисти, по Крайбрежната алея в Морската градина на гр. Бургас, поставяне на коректни табели, указващи алеите за споделеност със знак Г16, както и тези само за пешеходци на необходимите места в Морската градина на гр. Бургас, обследване на възможност за алтернативен маршрут на велосипедистите – създаване на „Алея за здравето”, в рамките на Морската градина на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-7774 Питане от Тошко Иванов – общински съветник, относно: Липсващи заслони на спирки на градския транспорт

 

 1. ОбС 08-00-7833 Питане от Станимир Димитров Апостолов – общински съветник от група „Реформаторски блок“ , относно:  Изграждане на паркинг в ж.к. „Зорница“ в УПИ IV, кв.8

 

 1. ОбС 08-00-7836 Питане от Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Състоянието на ул. „Алеко Константинов“ в ЦГЧ, гр. Бургас

 

 

КОСТАНТИН ЛУКОВ
Председател на Общински съвет – Бургас

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
1035
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.