• Заседание
 • Проект на дневен ред
 • Новини

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №49 ОТ ДАТА 30.10.2018 ГОДИНА

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.33, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 30.10.2018 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 31.10.2018 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

 

 1. ОбС 08-00-7298 Докладна записка от група общински съветници, относно: Удостояване на Стойчо Димов Кьосев, доктор по философия със званието „Почетен гражданин на Община Бургас“

 

 1. ОбС 08-00-7777 Докладна записка от Георги Дракалиев, Димитър Людиев, Костантин Луков, Веселин Пренеров и Tошко Иванов – общински съветници, относно: Удостояване на Рикардо Тоскани със званието “Почетен гражданин на Бургас“(посмъртно) 

 

 1. ОбС 08-00-7895 Докладна записка от Костантин Луков, Веселин Пренеров, Димчо Грудев, Калояна Живкова, Станислав Андреев, Георги Дражев – общински съветници, относно: Удостояване на българския естраден изпълнител Мустафа Чаушев със званието „Почетен гражданин на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-7912 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на  Община Бургас, относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Бургас“ на Петър Дойчев – доайен на туризма в България

 

 1. ОбС 08-00-7913 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на  Община Бургас, относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Бургас“ на архитект Константин Коцев

 

 1. ОбС 08-00-7914 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на  Община Бургас, относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Бургас“ на скулптора Никола Станчев

 

 1. ОбС 08-00-7891 Докладна записка от Костантин Йорданов Луков – председател на Общински съвет, относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-7902 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.2, Протокол № 21/ 20.12.2016 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.3, Протокол №26/25.04.2017 г.; по т.4, Протокол №34/28.11.2017 г.; по т.1, Протокол №36/19.12.2017 г.; по т.4, Протокол №41/24.04.2018 г.; по т.1, Протокол №43/26.06.2018 г.; по т.2, Протокол №46/28.08.2018 г. 

 

 1. ОбС 08-00-7911 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на  Община Бургас, относно: Извършване на вътрешнокомпенсирани промени в бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2018 година

 

 1. ОбС 08-00-7868  Доклад от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Информация за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на Община Бургас към 30.06.2018 г.

 

 1. ОбС 08-00-7887 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на Кмета на Община Бургас за издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на труда и социалната политика – Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансовото плащане по Проект BG05M9OP001-2.004-0001-С01 „Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа „Надежда“ Бургас“, „Услуги за ранно детско развитие” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

 

 1. ОбС 08-00-7909 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Участие  на  Община Бургас, като асоцииран партньор, в изпълнението на интегриран проект в приоритет „Въздух“ и с наименование „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“ по Програма Лайф 2017 – Life Action Grant 2017

 

 1. ОбС 08-00-7901 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Даване на съгласие за предприемане на действия по преобразуване чрез вливане на „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД в „Бургаски пазари“ ЕООД

 

 1. ОбС 08-00-7906 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Актуализация на месечната наемна цена по сключен договор №64-06-66(622-1)/26.03.2014 г. между „Бургасбус“ ЕООД и Община Бургас за ползване на моторни превозни средства

 

 1. ОбС 08-00-7871 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика", относно: Избор на управител на „Благоустройствени строежи“ ЕООД, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-7899 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за  изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.12.905, 07079.12.907, 07079.12.911, 07079.12.913 и 07079.12.1912 по КК на гр. Бургас и изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ II-136, отреден за ПСОВ, масив 27, землище кв. Ветрен, ПИ с идентификатор 07079.12.910 по КК на гр. Бургас за ПИ с идентификатори 07079.12.905, 07079.12.907, 07079.12.911, 07079.12.913 и 07079.12.1912 по КК на гр. Бургас, представляващи общинска собственост. 2. Даване на предварително съгласие на основание чл. 25, ал. 3 и ал. 5 от ЗСПЗЗ за изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.12.905, 07079.12.907, 07079.12.911, 07079.12.913 и 07079.12.1912 по КК на гр. Бургас и изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ II-136, отреден за ПСОВ, масив 27, землище кв. Ветрен, ПИ с идентификатор 07079.12.910 по КК на гр. Бургас за ПИ с идентификатори 07079.12.910 и 07079.12.1912 по КК на гр. Бургас, представляващи общинска собственост – пасища, мери. 3. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 и чл. 134,  ал. 1, т. 2 от ЗУТ за изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.12.905, 07079.12.907, 07079.12.911, 07079.12.913 и 07079.12.1912 по КК на гр. Бургас и изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ II-136, отреден за ПСОВ, масив 27, землище кв. Ветрен, ПИ с идентификатор 07079.12.910 по КК на гр. Бургас. 4. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.12.905, 07079.12.907, 07079.12.911, 07079.12.913 и 07079.12.1912 по КК на гр. Бургас и изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ II-136, отреден за ПСОВ, масив 27, землище кв. Ветрен, ПИ с идентификатор 07079.12.910 по КК на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-7937 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на  Община Бургас, относно: Даване на съгласие за пристрояване и надстрояване на съсобствена сграда с идентификатор 07079.613.378.1 по одобрената Кадастрална карта (КК) на гр. Бургас, построена в ПИ 07079.613.378 по КК – частна собственост по реда на чл. 183, ал.2 и ал. 3 от ЗУТ 

 

 1. ОбС 08-00-7920 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на  Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ III, кв. 1A по ПУП-ПРЗ на ПЗ „Север“, гр. Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

 

 1. ОбС 08-00-7926 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на  Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 07079.2.2152 по КККР на гр. Бургас, с площ 506 кв. метра

 

 1. ОбС 08-00-7915 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на  Община Бургас, относно: Отдаване под наем на част от недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ помещения от сграда, разположена в Приморски парк, гр. Бургас, отразена с идентификатор 07079.618.3.26 по КККР на гр. Бургас, на юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза – Сдружение „Сдружение РАВЕН СТАРТ 2009“

 

 1. ОбС 08-00-7921 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на  Община Бургас, относно: Отдаване под наем на недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ партерно помещение в жилищен блок с административен адрес: гр. Бургас, бул. „Демокрация“ № 104, на юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза – Сдружение „Онкоболни и приятели“

 

 1. ОбС 08-00-7924 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на  Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас за участие в извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред

 

 1. ОбС 08-00-7903 Докладна записка от Стамен Стамов – изпълнителен директор на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията

 

 1. ОбС 08-00-7919 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на  Община Бургас, относно: Допускане поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.23, от дневния ред на проведеното на 29.05.2018г. заседание (протокол № 42)

 

 1. ОбС 08-00-7842 Докладна записка от Евгений Николов Мосинов – общински съветник от групата на БСП в Общински съвет, относно: Гласуване на поправка на прието по т. 61/Протокол №42/29.05.2018 г. решение на Общински съвет – Бургас, поради допуснати в него фактически грешки

 

 1. ОбС 08-00-7904 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци

 

 1. ОбС 08-00-7927 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Бойка Кирякова ЕГН *** чрез съпруга й Радослав Киряков, ЕГН ***  

 

 1. ОбС 08-00-7907 Докладна записка от Милен Ненчев – зам.-председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет Бургас и на Комисията по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-7917 Докладна записка от Георги Дракалиев, Димитър Людиев, Петко Георгиев, Станимир Апостолов и Виолета Илиева – общински съветници, относно: Демонтиране на плоча с идеологически надпис, поставена на фасадата на ПГМЕЕ – Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-7893 Питане от Тодор Димитров Ангелов – общински съветник, относно: Възстановяване на извършени непризнати разходи към Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-7894 Питане от Живко Иванов Табаков – председател на Постоянната комисия по туризъм към Общински съвет - Бургас, относно: Провеждане на „Фестивал на рибата и виното“ 2018 г. на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-7898 Питане от Калояна Живкова и Димчо Грудев – общински съветници от групата на ПП ГЕРБ, относно: Кампания за премахване на моторни превозни средства, които не са в движение, но заемат паркоместа на територията на Община Бургас  

 

 1. ОбС 08-00-7941 Питане от Ангел Д. Божидаров – общински съветник от групата на ПП НФСБ и ПП СЕК, относно: Построен път от центъра на кв. Черно море" до втория тласкател за отпадни води 

 

 1. ОбС 08-00-7943 Питане от Кирил Петков – общински съветник от ПП БСП, относно: Обекти от капиталовата програма на Община Бургас за 2018 година

 

 1.  ОбС 08-00-7944 Питане от Стефан Колев – общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Получени средства от Сдружение „СПОРТЕН КЛУБ БЕЙ СИН“, във връзка с организирането и провеждането на 6 - то световно първенство по УШУ за младежи – Бургас 2016 год.

 

 

КОСТАНТИН ЛУКОВ
Председател на Общински съвет – Бургас

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
875
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.