• Заседание
 • Проект на дневен ред
 • Новини

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №53 ОТ ДАТА 29.01.2019 ГОДИНА

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.33, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ПЕТДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 29.01.2019 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 30.01.2019 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

 

 1. ОбС 08-00-8176 Докладна записка от Костантин Луков и Пеньо Мечков – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-8194 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас, протокол № 5, т.30 от 24.01.2008г., изм. протокол № 17 от 29.01.2009г. протокол № 17, т.4 от 29.01.2009г., протокол № 44, т.6 от 20-25.01.2011г., протокол № 5, т.11 от 22.12.2011г. протокол № 31, т.4 от 17.12.2013 г., протокол №6, т.2 от 17.12.2015 г., протокол №17/27.09.2016 г.)

 

 1. ОбС 08-00-8187 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019 година 

 

 1. ОбС 08-00-8184 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване промени в структурата на общинската администрация, определяне на общата численост на общинска администрация, годишния размер на средствата за работни заплати и разпределението му по месеци за 2019 г. 

 

 1. ОбС 08-00-8190 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:  Даване съгласие за издаване на запис на заповед в полза на Министерство на околната среда и водите,  като обезпечение, гарантиращо пълният размер на авансово плащане по проект: №BG16M1OP002-2.004-0002 „Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас“, ДБФП № BG16M1OP002-2.004-0002-C01 от 17.12.2018г., финансиран по Процедура BG16M1OP002-2.004: „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“, Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020“, подкрепен от ЕФРР 

 

 1. ОбС 08-00-8191 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване съгласие за издаване на запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция  като обезпечение, гарантиращо пълният размер на авансово плащане по проект: „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас-Камено“, ДБФП № МДР-ИП-01-86/20.07.2018 г., финансиран по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. процедура BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“ 

 

 1. ОбС 08-00-8206 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас с проектно предложение за финансиране по Проект „Красива България“ на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) по: мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” 

 

 1. ОбС 08-00-8125 Докладна записка от проф. д-р Христо Стоянов Бозов – управител на „Комплексен онкологичен център Бургас” ЕООД, относно: Даване на съгласие за теглене на инвестиционен кредит по инициатива JESSICA за финансиране на: (a) изграждането на нова сграда за нуждите на дружеството - отделение по нуклеарна медицина и брахитерапия в УПИ XVI, кв. 135Б по плана на ЦГЧ на гр. Бургас; (б) закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на позитронно емисионен томограф с компютърен томограф (PET-CT), ведно с диспенсер; (в) закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване за еднофотонна емисионна компютърна томография с компютърна томография (SPECT-CT); (г) оборудване за брахитерапевтично лечение 

 

 1. ОбС 08-00-8198 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Даване на съгласие за сключване на договор за наем между „Бургасбус“ ЕООД и ОП „Транспорт“

 

 1. ОбС 08-00-8186 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Митко Цветанов Алексиев 

 

 1. ОбС 08-00-8193 Докладна записка от Георги Дракалиев – общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Празнична украса на ул. „Александровска“ и пл. „Тройката“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-8195 Докладна записка от Антон Пенев Берданков и Георги Пенчев Кузманов – общински съветници от Групата на ПП ГЕРБ, относно: Проектиране и поставяне на рекламни надписи на латиница с обемни букви на площад „Тройката“ и на входа на парк „Морска градина“ в град Бургас

 

 1. ОбС 08-00-8100 Докладна записка от Кирил Петков – общински съветник от ПП БСП, относно: Предвиждане на средства в Бюджет 2019 година за проектиране и изграждане на паркинги зад блок 15А и 17. Ремонт на тротоари и облагородяване на междублоково пространство на блоковете 15А, 15Б, 16, 17 и 18 в к-с "Меден Рудник", гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-8099 Докладна записка от Кирил Петков – общински съветник от ПП БСП, относно: Предоставяне от общинската администрация на първична информация и данни, необходими на общинските съветници за по-пълно и задълбочено анализиране и обсъждане на проекта на общинска администрация на бюджета на Община Бургас за 2019 г.

 

 1. ОбС 08-00-8197 Доклад от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Проект на бюджет за 2019 г. 

 

 1. ОбС 08-00-8196 Докладна записка от Тодор Димитров Ангелов – председател на група „Заедно за Бургас“, относно: Избор на зам.-председател на Общински съвет – Бургас

 

 1. ОбС 08-00-8183 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Определяне размера на дивидента и разпределение на печалбата за 2018 г. на търговските дружества със сто процента участие на Община Бургас в капитала

 

 1. ОбС 08-00-8188 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Техническо задание за откриване на процедура по обществена поръчка за сключване на договор между Община Бургас и независима акредитирана лаборатория за извършване на непрекъснат мониторинг на концентрацията на замърсителите в атмосферния въздух и изготвяне на пълен анализ на качеството на атмосферния въздух на територията на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-8189 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Годишен график за извършване на контролни замервания на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници през 2019 г. за гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-8164 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на довеждащ водопровод, част от деривация „Камчия-север“, в участъка от РШ „Рудник", в землището на кв. Рудник, гр. Бургас до РШ „Отклонение за напорен водоем „Изгрев", в землището на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-8165 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за ПИ с идентификатор 07079.602.327 по КК на гр. Бургас, кв. 44, по плана на ж.к. „Славейков“, с който се обособява нов УПИ V, отреден за ПИ с идентификатор 07079.602.327 по КК, с функционално отреждане „за смесено строителство“, с приложен  коефициент на редукция от 12%, единен за одобрения ПУП на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, в устройствена зона Жг1, с устройствени показатели за застрояване, както следва: Пл. застр. до 50%, К инт до 2,5,  Височина до 24м./8ет/, и Озеленяване мин. 40%

 

 1. ОбС 08-00-8166 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на захранващ водопровод до УПИ I-21,23, ПИ с идентификатор 07079.13.2077 по КК на гр. Бургас в устройствена зона 5/Ов по ОУП на гр. Бургас, извън строителни граници на кв. Банево, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.13.214, 07079.13.1511, 07079.13.1514 по КК на гр. Бургас - общинска собственост. 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасе на захранващ водопровод до УПИ I-21,23, ПИ с идентификатор 07079.13.2077 по КК на гр. Бургас в устройствена зона 5/Ов по ОУП на гр. Бургас, извън строителни граници на кв. Банево, гр. Бургас. 3. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на захранващ водопровод до УПИ I-21,23, ПИ с идентификатор 07079.13.2077 по КК на гр. Бургас, в устройствена зона 5/Ов по ОУП на гр. Бургас, извън строителни граници на кв. Банево, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-8203 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, във връзка с чл. 12 и чл. 111 от ЗУТ за изработване на специализиран подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатори 07079.1.1019 и 07079.1.1022 по КК на гр. Бургас, с който за ПИ да се обособят УПИ, „за производствена и складова база“, със запазване на съществуващото застрояване в тях и на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на елементите на транспортната пътна и железопътна инфраструктура в ПИ с идентификатор 07079.1.1021 по КК на гр. Бургас. 2. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на специализиран ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.1.1019 и 07079.1.1022 по КК на гр. Бургас, с който за ПИ да се обособят УПИ, „за производствена и складова база“, със запазване на съществуващото застрояване в тях и на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на елементите на транспортната пътна и железопътна инфраструктура в ПИ с идентификатор 07079.1.1021 по КК на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-8178 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас, относно: Приемане на отчет на Общински съвет по наркотични вещества за 2018 г. 

 

 1. ОбС 08-00-8179 Докладна записка от Костантин Йорданов Луков – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на членове и ръководство на комисии по Правилника за организацията и дейността на общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-8185 Докладна записка от Костантин Йорданов Луков – председател на Общински съвет, относно: Одобряване на командировки на Костантин Йорданов Луков – председател на Общински съвет – Бургас за периода 01.10.2018 г. – 31.12.2018 г.

 

 1. ОбС 08-00-8040 Докладна записка от Ивайло Вагенщайн – общински съветник от групата на НФСБ и СЕК, относно: Изграждане на светофарна уредба на ъгъла на улиците ,,Гладстон’’ и  ,,Сан Стефано’’. 

 

 1. ОбС 08-00-8169 Питане от Тодор Димитров Ангелов, относно: Разходите извършени от Община Бургас за публикации на обяви, покани, съобщения и др. във вестник „Черноморски фар“

 

 1. ОбС 08-00-8180 Питане от Чанко Мирчев и Кирил Петков – общински съветници от ПП БСП, относно: Реконструкция на улиците „Отец Паисий“, „Шипка“, „Силистра“, „Граф Игнатиев“ и „Гео Милев“

 

 1. ОбС 08-00-8216 Питане от Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Незаконно строителство на строежи от пета категория на територията на Община Бургас 

 

 

КОСТАНТИН ЛУКОВ
Председател на Общински съвет – Бургас

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
987
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.