• Заседание
 • Проект на дневен ред
 • Новини

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №56 ОТ ДАТА 30.04.2019 ГОДИНА

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.33, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ПЕТДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 30.04.2019 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 01.05.2019 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

 

 1. ОбС 08-00-8525 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-8513 Докладна записка от Костантин Луков – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-8566 Докладна записка от Георги Дражев Атанасов – общински съветник, относно: Приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-8524 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предложение на проект за деление на гр. Бургас на райони

 

 1. ОбС 08-00-8562 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на концесионни договори, сключени между Община Бургас и „Про Комюникейшънс“ ЕООД, за предоставяне на концесия за изграждане и експлоатация на спирки на масовия градски транспорт на Бургас

 

 1. ОбС 08-00-8529 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на план за развитие  на социалните услуги в Община Бургас през 2020 година

 

 1. ОбС 08-00-8574 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Култура и образование“, относно: Приемане на общинска стратегия  за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Бургас (2019-2021) и План за изпълнение на дейностите за подкрепа на личностно развитие в Община Бургас за 2019 г.

 

 1. ОбС 08-00-8561 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг за осигуряване на финансиране чрез финансов инструмент „Фонд за градско развитие“, създаден по линия на ОПРР за проект: „Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохим“ и гарантиране устойчивостта на проекта във връзка е кандидатстване за комбинирано финансиране пред Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020, приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, процедура BG16RFOP001-1.001-39 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020“

 

 1. ОбС 08-00-8564 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за издаване Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Координиращ орган на фонд „Солидарност” – Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” по Проект „Аварийно възстановяване на инфраструктурни обекти в гр. Бургас, с. Равнец и м. с. Върли бряг, Община Бургас“ Договор №2018BG16SP0001-002/09.04.2019 r., който се изпълнява от Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-8555 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отправяне на искане до  Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община Бургас на имоти – държавна собственост, находящи се в местност „Рибарско пристанище” (бивша местност „Ченгене скеле“), землище кв. Крайморие, гр. Бургас, за изграждане на етнографски културно – туристически комплекс

 

 1. ОбС 08-00-8556 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община Бургас на имоти – държавна собственост, находящи се в местност „Рибарско пристанище” (бивш местност „Ченгене скеле“), землище кв. Крайморие, гр. Бургас, за обект: Селищно образувание за рибарско селище и домуване на малки рибарски плавателни съдове 

 

 1. ОбС 08-00-8528 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за улична регулация за трасета на нови обслужващи улици, за осигуряване на комуникационно-транспортно обслужване на поземлените имоти в границите на устройствени зони 3/Оз, 4/Смф, 5/Смф и 7/Смф в предвиденото разширение на населеното място, съгласно ОУП на гр. Бургас, землище на кв. „Долно Езерово“

 

 1. ОбС 08-00-8530 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП-ПУР) за нова обслужваща улица с о.т. Е – о.т. Д – о.т. Г(70) – о.т. 69(НК1) – о.т. 68 – о.т. 67(КК1) – о.т.66(НК2) – о.т. 65 – о.т. 64(КК2) – о.т. 63 и о.т. Д – о.т. В – о.т. Г(70) за осигуряване на транспортен достъп до имоти в бивши масиви 130, 131, 132 и 133 в землището на гр. Бургас в границите на устройствени зони 07079//35 и 7/Пп по действащ ОУП и ПУП-ПП за трасе на нов водопровод преминаващ през ПИ с идентификатори 07079.3.1165, 07079.3.1184, 07079.3.1125 и 07079.3.1106 до ПИ с идентификатор 07079.3.1117 по КК на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-8571 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Изменение на ПУП-ПРЗ  за УПИ VII, VIII, IX и X в  кв.4А по плана на Промишлена Зона „Юг-Запад” – гр. Бургас, ПИ с идентификатори съответно 07079.663.700, 07079.663.673, 07079.663.674 и 07079.663.671 по КК на гр. Бургас и ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.663.65, 07079.663.69, 07079.663.74, 07079.663.678, 07079.663.679 и 07079.663.699 по КККР на гр. Бургас,  част от територията на Промишлена Зона „ЮГ-Запад” – гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-8557 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 10, ал. 4, т. 8 от ЗУЧК за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на дъждовен колектор, преминаващо през ПИ с идентификатор 07079.820.883 по КК на кв. Сарафово, гр. Бургас. 2. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на дъждовен колектор, преминаващо през ПИ с идентификатор 07079.820.883 по КК на кв. Сарафово, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-8559 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл.136, ал.1, чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ, на изменение на ПУП-ПР на кв.19 и кв.36 по плана на ж.к. „Лазур“, гр. Бургас, с което да се измени конфигурацията на обслужваща улица от о.т.135 – о.т.133 като и се обособят двустранен тротоар и нов крайуличен паркинг, като част от уличната регулация, да се измени конфигурацията на обслужваща улица с о.т.135 – о.т.136 – о.т.176 – о.т.177а (част от ул. „Калофер“) като се обособят тротоари и нови крайулични паркинги, като част от уличната регулация, в резултат на което се променят регулационните граници на УПИ V, отреден „за комплексно жилищно строителство“, в кв.19 и УПИ I, отреден „за комплексно жилищно строителство и КОО“, в кв.36 по плана на ж.к. „Лазур“, гр. Бургас. 2. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изменение на ПУП-ПР на кв.19 и кв.36 по плана на ж.к. „Лазур“, гр. Бургас, с което да се измени конфигурацията на обслужваща улица от о.т.135 – о.т.133 като и се обособят двустранен тротоар и нов крайуличен паркинг, като част от уличната регулация, да се измени конфигурацията на обслужваща улица с о.т.135 – о.т.136 – о.т.176 – о.т.177а (част от ул. „Калофер“) като се обособят тротоари и нови крайулични паркинги, като част от уличната регулация, в резултат на което се променят регулационните граници на УПИ V, отреден „за комплексно жилищно строителство“, в кв.19 и УПИ I, отреден „за комплексно жилищно строителство и КОО“, в кв.36 по плана на ж.к. „Лазур“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-8558 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на ПУП – ПП за трасе на отводнителен канал, преминаващо през ПИ с идентификатори 61145.14.26,  61145.14.46, 61145.14.47, 61145.14.48, 61145.14.49, 61145.14.73, 61145.14.77, 61145.14.86, 61145.14.135, 61145.14.136, 61145.14.148, в м. „Кукуто“ , землище на с. Равнец, Община Бургас, от които ПИ с идентификатори 61145.14.49, 61145.14.73, 61145.14.77, 61145.14.148 по КК на с. Равнец - общинска собственост. 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП за трасе на отводнителен канал, преминаващо през ПИ с идентификатори 61145.14.26,  61145.14.46, 61145.14.47, 61145.14.48, 61145.14.49, 61145.14.73, 61145.14.77, 61145.14.86, 61145.14.135, 61145.14.136, 61145.14.148, в м. „Кукуто“ , землище на с. Равнец, Община Бургас. 3. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП за трасе на отводнителен канал, преминаващо през ПИ с идентификатори 61145.14.26,  61145.14.46, 61145.14.47, 61145.14.48, 61145.14.49, 61145.14.73, 61145.14.77, 61145.14.86, 61145.14.135, 61145.14.136, 61145.14.148, в м. „Кукуто“ , землище на с. Равнец, Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-8575 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на съгласие за провеждане на обслужваща улица през ПИ с идентификатор 07079.12.935 по КК на гр. Бургас, с НТП за селскостопански път – общинска собственост, и ПИ с идентификатори 07079.12.940 и 07079.12.942 по КК на гр. Бургас, с НТП за пасище - общинска собственост, съгласно проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за обособяване на УПИ за ПИ с идентификатори 07079.12.941 и 07079.12.942 по КК на гр. Бургас и провеждане на обслужваща улица, попадащи в устройствена зона 1/Жм, в разширението на строителните граници на кв. Ветрен по одобрения ОУП на гр. Бургас 2. Одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за обособяване на УПИ за ПИ с идентификатори 07079.12.941 и 07079.12.942 по КК на гр. Бургас и провеждане на обслужваща улица, попадащи в устройствена зона 1/Жм, в разширението на строителните граници на кв. Ветрен по одобрения ОУП на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-8567 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Предоставяне на имот публична общинска собственост на ОП „Общински имоти“

 

 1. ОбС 08-00-8554 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне безвъзмездно в управление нежилищни помещения – частна общинска собственост, находящи се в гр. Бургас, за нуждите на ОП „Летен театър, фестивали и концерти“

 

 1. ОбС 08-00-8570 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:  Безвъзмездно предоставяне в управление на Агенция за социално подпомагане, за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Бургас, на обособена част от недвижим нежилищен имот – публична общинска собственост

 

 1. ОбС 08-00-8531 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи, общинска собственост, в землищата на територията на Община Бургас, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване по реда на НРПУРОИВ

 

 1. ОбС 08-00-8532 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от пет години на нежилищни недвижими имоти, представляващи самостоятелни обекти в подлези и сгради, и временни обекти – общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно надаване

 

 1. ОбС 08-00-8533 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от пет години на нежилищен обект – частна общинска собственост, представляващ каса № 6, разположена на първи етаж в сградата на „Автогара Юг“, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

 

 1. ОбС 08-00-8534 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност – „Българска асоциация на пенсионерите обединени – Бургас“ 

 

 1. ОбС 08-00-8539 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице УПИ IX-318, кв. 27 по ПУП-ПРЗ на кв. Лозово, гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота 

 

 1. ОбС 08-00-8540 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице УПИ VI-255, кв. 19 по ПУП-ПРЗ на кв. Лозово, гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота 

 

 1. ОбС 08-00-8541 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица УПИ I-27, в кв. 10 по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас, чрез продажба частта на общината

 

 1. ОбС 08-00-8542 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ II-833, кв. 59 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-8543 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ V-1536,1552 в кв. 110 по ПУП-ПРЗ на кв. Черно море – кв. Рудник, гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота

 

 1. ОбС 08-00-8544 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ I-1223 в кв. 87 по ПУП-ПРЗ на кв. Черно море – кв. Рудник, гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота

 

 1. ОбС 08-00-8545 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ XVI-851, кв. 63 по плана на ж.р. Меден рудник, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-8546 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез извършване на доброволна делба на недвижими имоти, представляващи Урегулирани поземлени имоти (УПИ) IV-143 и VI-общ. в кв. 17 по ПУП-ПРЗ на кв. Горно Езерово, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-8547 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ IV-122 в кв. 15 по плана на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.122 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота

 

 1. ОбС 08-00-8548 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ II-873 в кв. 44 по ПУП-ПРЗ на гр. Българово, Община Бургас, чрез продажба на частта на общината, представляваща 138/886 кв.м. ид. части

 

 1. ОбС 08-00-8549 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ VI-626, кв. 58 по ПУП-ПРЗ на гр. Българово, Община Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота

 

 1. ОбС 08-00-8550 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижими имоти, представляващи УПИ V-130 и УПИ XVIII-130, всички в кв. 9 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, чрез извършване на доброволна делба

 

 1. ОбС 08-00-8551 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и юридическо лице в УПИ XXXIX-468, кв. 74 по ПУП-ПРЗ на гр. Българово, Община Бургас, чрез продажба на общинската част от имота

 

 1. ОбС 08-00-8552 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ XIV-811, кв. 34 по ПУП-ПРЗ на гр. Българово, чрез продажба на общинската идеална част от имота 

 

 1. ОбС 08-00-8553 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ XI-208, кв. 15 по ПУП-ПРЗ на кв. Лозово, гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота

 

 1. ОбС 08-00-8536 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ неурегулиран поземлен имот с пл. №1116, находящ се в кадастрален район 167 по плана на новообразуваните имоти на с.о. „Каптажа“, землище с. Изворище, община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 

 1. ОбС 08-00-8537 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ новообразуван поземлен имот №143.460 по плана на новообразуваните имоти на с.о. „Лозницата“, землище гр. Българово, община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 

 1. ОбС 08-00-8535 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Лазур”, ул. „Копривщица“ № 27-29, вх. Б, етаж 1, апартамент „Г“, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-8538 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, бл. 72, вх. 3, ет. 6, ап. 16 – ляв, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-8522 Докладна записка от  Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Доклади за осъществени читалищни дейности на читалищата, намиращите се на територията на Община Бургас през 2018 г., съгласно чл. 26а, ал. 4, от Закона за Народните читалища, обнародван в бр. 42 от ДВ от 05.06.2009 г.

 

 1. ОбС 08-00-8560 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за разпореждане с имоти, внесени от общината като непарична вноска в капитала на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, определяне начина на гласуване на проекторешенията

 

 1. ОбС 08-00-8568 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за финансово подпомагане на Държавна опера – Бургас за изпълнение на обект “Реконструкция на сградата на Концертна зала „Проф. Иван Вульпе“ 

 

 1. ОбС 08-00-8502 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет „Здравеопазване, социални дейности и спорт“, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица 

 

 1. ОбС 08-00-8508 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет „Здравеопазване, социални дейности и спорт“, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на професионален приемен родител – Д. Т. А. за О.О.А.

 

 1. ОбС 08-00-8518 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет „Здравеопазване, социални дейности и спорт“, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на професионален приемен родител – Е.Ш. за Н.С.А.

 

 1. ОбС 08-00-8526 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет „Здравеопазване, социални дейности и спорт“, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – В. Стоянов

 

 1. ОбС 08-00-8491 Докладна записка от Костантин Йорданов Луков – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Одобряване на командировки на Костантин Йорданов Луков – председател на Общински съвет – Бургас за периода 01.01.2019 – 31.03.2019 г. 

 

 1. ОбС 08-00-8523 Докладна записка от Костантин Йорданов Луков – председател на Общински Съвет, гр. Бургас, Стефан Кънев Колев – общински съветник от ПП ГЕРБ, Диян Вълков Димов – председател на Постоянна комисия по транспорт  и морско дело, относно: Изграждане на места за престой и паркиране на двуколесни пътни превозни средства на бул. „Демокрация” от кръстовището с ул. “Рилска” до пешеходната пътека с бул. „Алеко Богориди”

 

 1. ОбС 08-00-8260 Докладна записка от Радослав Петров Петков – общински съветник при Общински съвет – Бургас, относно: Преместване на съществуваща пешеходна пътека на кръстовището между бул. „Захари Стоянов“ и бул. „Александър Георгиев Коджакафалията“ в к-с „Меден рудник“

 

 1. ОбС 08-00-8385 Докладна записка от Радослав Петров Петков – общински съветник от БСП при Общински съвет – Бургас, относно: Изграждане върху платното за движение на изкуствени неравности и други средства служещи за ограничаване на скоростта на МПС – тата, преминаващи пред блок 91 в комплекс „Меден рудник“

 

 1. ОбС 08-00-8471 Докладна записка от Чанко Мирчев – общински съветник от ПП БСП, относно: Изграждане на светофарна уредба на улиците „Гурко“ и „Цар Симеон I-ви“

 

 1. ОбС 08-00-8470 Докладна записка от Чанко Мирчев – общински съветник от ПП БСП, относно: Ремонт на ул. „9-ти септември“ в с. Равнец, Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-8501 Докладна записка от Радослав Петков – общински съветник от БСП, относно: Ремонт на тротоара пред училище „Св. Св. Кирил и Методий“ и оградата на същото в село Равнец, Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-8563 Докладна записка от Кирил Петков – общински съветник от БСП, относно: Оборудване на автобусна спирка „Дебелт“ на ул. „Сан Стефано“ и спирка „Мария Луиза“ на бул. „Мария Луиза“ 

 

 1. ОбС 08-00-8519 Докладна записка от проф. д-р Христо Стоянов Бозов – управител на „Комплексен онкологичен център Бургас” ЕООД, относно: Изпълнение на Решение по т.9 от Протокол № 53 от проведено заседание на Общински Съвет – Бургас на 29.01.2019 год. за сключване на договор за инвестиционен кредит по инициатива JESSICA 

 

 1. ОбС 08-00-8472 Питане от Чанко Мирчев – общински съветник от ПП БСП, относно: Недопускане на таксиметрови автомобили до автогарите

 

 1. ОбС 08-00-8473 Питане от Чанко Мирчев – общински съветник от ПП БСП, относно: Мерки за справяне с хаоса по улиците пред училищата в ЦГЧ

 

 1. ОбС 08-00-8499 Питане от Радослав Петков – общински съветник от БСП, относно:  Състоянието на уличната мрежа в гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-8500 Питане от Радослав Петков – общински съветник от БСП, относно: Отразяването на ремонтните дейности върху замърсяването на атмосферният въздух

 

 1. ОбС 08-00-8583 Питане от Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Административните граници на жилищните квартали, комплекси и центрове за административно обслужване на територията на гр. Бургас 

 

 

 

 

 

КОСТАНТИН ЛУКОВ
Председател на Общински съвет – Бургас

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
264
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.