• Проект на дневен ред
 • Заседание
 • Новини

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №62 ОТ ДАТА 24.09.2019 ГОДИНА

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.33, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ШЕСТДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 24.09.2019 година  (вторник) от 10:00 часа, с продължение на 25.09.2019 година (сряда) от 9.00 часа при неизчерпване на дневния ред, в сградата на КЦ „Морско казино”, зала „Георги Баев”, при следния

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

 

 1. ОбС 08-00-8944 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Бургас“ на Ивана Радкова Джеджева – актриса

 

 1. ОбС 08-00-9120 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Бургас“ на режисьора и поета Симеон Димитров 

 

 1. ОбС 08-00-9121 Отчет за дейността на Общински съвет – Бургас и неговите комисии за периода 01.01.2019 г. – 31.08.2019 г.

 

 1. ОбС 08-00-9102 Докладна записка от Костантин Йорданов Луков – председател на Общински съвет, относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за реда на предоставяне на целеви финансови средства от Общински здравен фонд

 

 1. ОбС 08-00-9124 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Спортни имоти“ 

 

 1. ОбС 08-00-9132 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг за осигуряване на финансиране чрез финансов инструмент “Фонд за градско развитие“, създаден по линия на ОПРР, за реализиране на проект: „Подкрепа за повишаване потенциала на Община Бургас като конкурентоспособна туристическа дестинация“ и гарантиране устойчивостта на проекта във връзка с кандидатстване за комбинирано финансиране пред Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“, в рамките на Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ 

 

 1. ОбС 08-00-9152 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатор 61145.80.9 по КККР на с. Равнец, Община Бургас и ПУП – Парцелни планове за утвърждаване на трасета за елементи на техническата инфраструктура

 

 1. ОбС 08-00-9098 Докладна записка от Георги Дражев – председател на Постоянната комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации, относно: Организиране на международен конкурс за идеен проект за стратегическо развитие на международно карго летище – с. Равнец с идентификатор  61145.80.9 по КККР на с. Равнец, Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-9150 Докладна записка от Руска Бояджиева – заместник-кмет „Европейски политики, околна среда“ на Община Бургас, относно: Изготвяне на план за ограничаване употребата на пластмасови продукти за еднократна употреба в сградите и помещенията на Общински съвет и Общинска администрация Бургас, във връзка с Решение на Общински съвет Бургас, Протокол № 50/27.11.2018 г.

 

 1. ОбС 08-00-9148 Докладна записка от Красимир Стойчев – за кмет на Община Бургас, съгл. Заповед №2524/05.09.2019 г., относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2019 г., приета с Решение на Общински съвет - Бургас по т. 4 от дневния ред на проведеното на 29.01.2019 г. заседание (Протокол №53) в раздел V „Отчуждаване за обекти на публичната общинска собственост“ и раздел VI „Обекти от първостепенно значение“ 

 

 1. ОбС 08-00-9147 Докладна записка от Красимир Стойчев – за кмет на Община Бургас, съгл. Заповед №2524/05.09.2019 г., относно: Даване на съгласие за предоставяне под наем на проектираните в плана за земеразделяне общински полски пътища, който ще бъдат включени в масивите за ползване за стопанската 2019/2020 г. и определяне на цена за ползването им

 

 1. ОбС 08-00-9145 Докладна записка от Красимир Стойчев – за кмет на Община Бургас, съгл. Заповед №2524/05.09.2019 г., относно: Отдаване под наем на нежилищен имот, представляващ едноетажна сграда – частна общинска собственост, на Сдружение „Аутизъм днес“ – юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза 

 

 1. ОбС 08-00-9146 Докладна записка от Красимир Стойчев – за кмет на Община Бургас, съгл. Заповед №2524/05.09.2019 г., относно: Отдаване под наем на нежилищен обект – частна общинска собственост, представляващ офис № 4, разположен на първи етаж в масивна сграда с административен адрес: град Бургас, ж.к. „Лазур“, бл. 143 на „Пенсионерски клуб „Учители и приятели по дух“ – гр. Бургас – юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза 

 

 1. ОбС 08-00-9135 Докладна записка от Красимир Стойчев – за кмет на Община Бургас, съгл. Заповед 2524/05.09.2019 г., относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ III-926 в кв. 38 по плана на гр. Българово, Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-9136 Докладна записка от Красимир Стойчев – за кмет на Община Бургас, съгл. Заповед 2524/05.09.2019 г., относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ III-342 в кв. 23 по плана на гр. Българово, Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-9144 Докладна записка от Красимир Стойчев – за кмет на Община Бургас, съгл. Заповед №2524/05.09.2019 г., относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижими имоти – УПИ XII-222, УПИ XIII-222 и УПИ XIV-222, всички в кв. 30 по плана на с. Равнец, Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9142 Докладна записка от Красимир Стойчев – за кмет на Община Бургас, съгл. Заповед №2524/05.09.2019 г., относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ IV-145, кв. 8 по ПУП – ПРЗ на кв. Рудник – кв. Черно море, гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота 

 

 1. ОбС 08-00-9143 Докладна записка от Красимир Стойчев – за кмет на Община Бургас, съгл. Заповед №2524/05.09.2019 г., относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ V-464 в кв. 39 по ПУП – ПРЗ на кв. Рудник – кв. Черно море, гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота 

 

 1. ОбС 08-00-9137 Докладна записка от Красимир Стойчев – за кмет на Община Бургас, съгл. Заповед 2524/05.09.2019 г., относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ V-410 и в УПИ III-411 в кв.54 по плана на гр. Българово, Община Бургас, чрез продажба на общинските идеални части от имотите

 

 1. ОбС 08-00-9138 Докладна записка от Красимир Стойчев – за кмет на Община Бургас, съгл. Заповед 2524/05.09.2019 г., относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ IV-110 в кв.14 по плана на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.110 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота 

 

 1. ОбС 08-00-9139 Докладна записка от Красимир Стойчев – за кмет на Община Бургас, съгл. Заповед 2524/05.09.2019 г., относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ VI-18 в кв.4 по плана на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.18 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота

 

 1. ОбС 08-00-9140 Докладна записка от Красимир Стойчев – за кмет на Община Бургас, съгл. Заповед 2524/05.09.2019 г., относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и юридическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ ІІ-1326 в кв.116 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.608.249 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота

 

 1. ОбС 08-00-9141 Докладна записка от Красимир Стойчев – за кмет на Община Бургас, съгл. Заповед №2524/05.09.2019 г., относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и юридическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ ІІ-343 в кв.4 по плана на в.з. Минерални бани, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.701.498 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота 

 

 1. ОбС 08-00-9134 Докладна записка от Красимир Стойчев – за кмет на Община Бургас, съгл. Заповед 2524/05.09.2019 г., относно: Предоставяне на „Пешеходен надлез (пасарелка) и 2 (два) броя асансьорни уредби за хора с увреждания за управление и стопанисване от ОП „Общински имоти“ и ОП „Транспорт“ при Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-9151 Докладна записка от Костантин Луков – общински съветник от ПП ГЕРБ и председател на Общински съвет – Бургас, относно: Реконструкция на съществуващото триклонно кръстовище ул. „Янко Комитов“ и улица към ПЗ „Север“, за обслужване на УПИ, южно от ул. „Янко Комитов“, в кв. 53 по плана на ПЗ „Север“ 

 

 1. ОбС 08-00-9101 Докладна записка от Костантин Йорданов Луков – председател на Общински съвет, относно: Одобряване на командировки на Костантин Йорданов Луков – председател на Общински съвет – Бургас за периода 01.04.2019 г. – 31.08.2019 г. 

 

 1. ОбС 08-00-9056 Докладна записка от Тодор Димитров Ангелов – общински съветник от група общински съветници „Заедно за Бургас“, относно: Ремонт на асфалтова настилка на автомобилен паркинг в жилищен комплекс „Братя Миладинови“, източно на блок 46, пред входовете с номера 5, 6 и 7 

 

 1. ОбС 08-00-9039 Докладна записка от Радослав Петков – общински съветник от БСП, относно: Изграждане на пътна инфраструктура в съседство на бл. 95 в к-с „Славейков“

 

 1. ОбС 08-00-9128 Докладна записка от Радослав Петков – общински съветник от БСП, относно: Даване на съгласие за откриване на процедура по обществена поръчка за сключване на договор между Община Бургас и фирма доставчик на мобилна лаборатория за извършване на непрекъснат мониторинг на концентрацията на замърсителите в атмосферния въздух и изготвяне на анализ на качеството на атмосферния въздух на територията на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9129 Докладна записка от Антон Берданков – общински съветник от групата на ПП ГЕРБ, относно: Провеждане на фестивал за електронни спортове Е-Арена Бургас и даване нa съгласие за партньорство с Община Бургас 

 

 

 1. ОбС 08-00-9125 Питане от Чанко Мирчев – общински съветник от БСП, относно: Тежкотоварният трафик по ул. „Обходна“ и лошото състояние на улиците в гр. Българово 

 

 1. ОбС 08-00-9126 Питане от Чанко Мирчев – общински съветник от БСП, относно: „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“

 

 1. ОбС 08-00-9154 Питане от Ивайло Вагенщайн и Милен Ненчев – общински съветници от ПП НФСБ, относно: Изпълнение на решение на Общински съвет – Бургас по т. 45 от дневния ред на заседание, проведено на 24-29.03.2011 г. и неизпълнение на решение на Общински съвет – Бургас по т. 37 от дневния ред на заседание, проведено на 26.07.2016 г. 

 

 1. ОбС 08-00-9173 Питане от Живко Табаков – общински съветник, относно: Общ кредитен дълг на Община Бургас в периода 2015 г. – 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

КОСТАНТИН ЛУКОВ
Председател на Общински съвет – Бургас

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
1644
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.