• Проект на дневен ред
  • Заседание
  • Новини

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №9 ОТ ДАТА 29.03.2016 ГОДИНА

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.33, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 29.03.2016 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 30.03.2016 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния

ПРОЕКТ  НА  ДНЕВЕН РЕД

1. ОбС 08-00-4456 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет на Община Бургас по „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона и приемане на схеми за въвеждане в експлоатация на участъци от Зоната за паркиране

2. ОбС 08-00-4463 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет на Община Бургас по „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас 

3. ОбС 08-00-4462 Докладна записка от Калчо Белов – общински съветник от ПП ГЕРБ и Антон Коджабашев – общински съветник от ПП АБВ, относно: Промени в Наредбата за финансово подпомагане на бургаски спортни клубове 

4. ОбС 08-00-4495 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Гарантиране на устойчивост по проект по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020, приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, процедура BG16RFOP001-1.001-39 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ 

5. ОбС 08-00-4465 Докладна записка от Руска Бояджиева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение с работно заглавие „Подобряване на околната среда чрез прилагане на мерки за редуциране замърсяването с  Фини прахови частици (Clean Heating for Clean Air)“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за транснационално сътрудничество ИНТЕРРЕГ „Балкани – Средиземно море“, Приоритетна ос 2 „Околна среда“, Специфична цел 2.2. „Устойчиви територии: Насърчаване на транснационалното сътрудничество за ефективно използване на ресурсите и противопоставяне на климатичните промени“ 

6. ОбС 08-00-4455 Докладна записка от Руска Бояджиева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Участие на Община Бургас като партньор в проектно предложение по Първата покана на Програма за транснационално сътрудничество Интеррег „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020

7. ОбС 08-00-4464 Докладна записка от Руска Бояджиева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Участие на Община Бургас като партньор в проектно предложение с работно заглавие „Лаборатория за сини и зелени общности“ по Първата покана на Програма за транснационално сътрудничество Интеррег „Балкани – Средиземно море“ 2014 - 2020 

8. ОбС 08-00-4466 Докладна записка от Руска Бояджиева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Участие на Община Бургас като партньор в проектно предложение с работно заглавие „Смекчаване въздействието на климатичните промени, чрез намаляване влиянието на топлинните острови в градската среда“ по Първата покана на Програма за транснационално сътрудничество Интеррег „Балкани – Средиземно море“ 2014 - 2020 

9. ОбС 08-00-4461 Докладна записка от Руска Бояджиева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас за периода 2016 – 2020 г. 

10. ОбС 08-00-4460 Докладна записка от Руска Бояджиева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Финансиране на проекти за  надграждане и подобряване на системата за управление на отпадъците в Община Бургас 

11.ОбС 08-00-4474 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Общински план за младежта на Община Бургас за 2016 г. 

12. ОбС 08-00-4514 Отчет от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2015 г. 

13. ОбС 08-00-4515 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на стратегия за управление на общинската собственост за периода 2016-2019 г. 

14. ОбС 08-00-4473 Докладна записка от Руска Бояджиева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на новоизградените обекти по проект „Интегриран проект за управление на питейните и отпадъчни води в кв.Горно Езерово, гр.Бургас“, собственост на Община Бургас, на оператора „ВиК“ ЕАД Бургас за стопанисване, поддържане и експлоатация, за срокът на договора подписан между Асоциация по ВиК и „ВиК“ ЕАД Бургас

15. ОбС 08-00-4516 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение и допълнение на актуализирана план-схема на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ към ПУП-ПРЗ на „Приморски парк“, гр. Бургас 

16. ОбС 08-00-4491  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на канализационен колектор (тласкател) от УПИ І-312, отреден „за ПСОВ“, в землището на кв.Рудник, гр.Бургас, до УПИ ІІ-136, отреден „за ПСОВ“, в землището на кв.Ветрен, гр.Бургас 

17. ОбС 08-00-4494 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на ПУП-ПУР , в частта от надлез над „Товарна ЖП гара“ (о.т.509, о.т.508) до връзка с бул. „Т.Александров“ (о.т.300, о.т.303) и пристанище „Запад“ (о.т.314,о.т.354), в обхвата на границите на квартали 25, 25А, 26, 32, 33, 38, 46, 51, 52, 56, 58 и 59, по плана на ПЗ„Север“, гр.Бургас

18. ОбС 08-00-4501 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Допълнение на Решение по т.17 от проведеното на 26.11.2015 г. (Протокол № 3), заседание на Общински съвет – Бургас

19. ОбС 08-00-4490 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на разрешение за промяна на предназначението на част от УПИ II, отреден – „за озеленяване и спорт“, в кв.25, по плана на ж.к.„Братя Миладинови“, гр.Бургас, с цел организиране на паркинг за краткотрайно пребиваване на автомобили и осигуряване на по-добро комуникационно-транспортно обслужване, в територията около ОУ„Братя Миладинови“

20. ОбС 08-00-4482 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД – гр.Пловдив за изграждане на трафопост в имот – частна общинска собственост

21. ОбС 08-00-4510 Докладна записка от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД - гр. Пловдив за изграждане на нов трафопост в имот - публична общинска собственост, представляващ УПИ I в кв. 139 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.611.1 по КККР на гр. Бургас

22. ОбС 08-00-4511 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „ЕВН България Електроразпределение" ЕАД - гр. Пловдив за изграждане на 2 броя нови трафопостове в имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ I-16 в к.113 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.609.16 по КККР на гр. Бургас

23. ОбС 08-00-4492 Докладна записка от Чанка Коралска – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Придобиване на сервитут в поземлен имот с идентификатор 07079.11.264 по КККР на гр. Бургас, собственост на Сливенска митрополия – Българска православна църква, засегнат от трасе на външен водопровод от точка на водовземане от магистрален водопровод „Ясна поляна" до с. Маринка, с. Твърдица и с. Димчево – Първи етап 

24. ОбС 08-00-4488 Докладна записка от Красимир Иванов Стойчев – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед  №622/10.03.2016г. на Кмета на община Бургас, относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2016 г. и отдаване под наем на самостоятелен обект, разположен в подлез „МБАЛ“ на бул.„Стефан Стамболов” в гр.Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

25. ОбС 08-00-4489 Докладна записка от Красимир Иванов Стойчев – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед  №622/10.03.2016г. на Кмета на община Бургас, относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2016 г. и отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

26. ОбС 08-00-4505 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Обявяване за публична общинска собственост на недвижими имоти, безвъзмездно предоставени на Община Бургас от Българската Държава

27. ОбС 08-00-4508 Докладна записка от Красимир Иванов Стойчев - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед  №622/10.03.2016г. на Кмета на Община Бургас, относно: Продажба чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІ-333 по ПУП-ПРЗ за поземлен имот №000333, масив 78, местност „Вая кайряк“, землище гр. Българово, за „Бизнес-индустриална зона гр. Българово“, Община Бургас 

28. ОбС 08-00-4509 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се във в.з.Минерални бани, землище кв.Ветрен, гр. Бургас

29. ОбС 08-00-4480 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на неурегулирани поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в с.о. „Черниците- Училищното“, землище с. Маринка, Община Бургас. чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, по реда на НРПУРОИВ

30. ОбС 08-00-4502 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІ-222 в кв.15А по актуализирания ПУП-ПРЗ на ж.к. „Славейков“, гр.Бургас, чрез провеждане на публичен търг 

31. ОбС 08-00-4503 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.к. “Братя Миладинови“, бл. 41, вход 2, етаж 5, апартамент № 38, на наемател, настанен по административен ред

32. ОбС 08-00-4476 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, блок №48, етаж 6 (жилищен), апартамент №39, на наемател, настанен по административен ред 

33. ОбС 08-00-4477 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, блок №48, етаж 2 (жилищен), апартамент №10, на наемател, настанен по административен ред

34. ОбС 08-00-4483 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.р.“Меден Рудник”, блок №13(413), вход 3, етаж 8, апартамент №14 (ляв), на наематели, настанени по административен ред 

35. ОбС 08-00-4500 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ул. „Л.Каравелов“ №12, вх.2, ет.7, ап.13, на наемател, настанен по административен ред

36. ОбС 08-00-4478 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

37. ОбС 08-00-4479 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ обособен обект на І-ви етаж от двуетажна масивна сграда, построена в УПИ ІІІ, кв.8 по плана на с.Миролюбово, Община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

38.ОбС 08-00-4481 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи –общинска собственост, в землищата на територията на Община Бургас, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване по реда на НРПУРОИВ

39. ОбС 08-00-4512 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на 2 броя каси за продажба на автобусни билети в сградата на "Автогара Юг", чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

40. ОбС 08-00-4504 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Извършване на замяна на имот, собственост на физическо лице, подлежащ на отчуждаване, с имот, частна общинска собственост, по реда на чл.21 ,ал.4, предл. второ и ал.5 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ 

41. ОбС 08-00-4498 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на помещения за временно ползване за нуждите на Вечерна гимназия "Захари Стоянов" – Бургас на територията на СОУ "Д. Дебелянов" – Бургас

42. ОбС 08-00-4496 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Откриване на нова Целодневна детска градина (ЦДГ) №33 ”Пролетна дъга” – с. Маринка с филиал в село Извор и преобразуване на Целодневна детска градина (ЦДГ) “Ракета“ – село Твърдица във филиал на Целодневна детска градина (ЦДГ) №11 „Чайка“ – град Бургас 

43. ОбС 08-00-4484 Докладна записка от група общински съветници, относно: Провеждане на рибен фестивал 

44. ОбС 08-00-4450 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община Бургас и председател на МКБППМН, относно: Отчет за 2015 г. за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Бургас

45. ОбС 08-00-4469 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Провеждане на процедура за доброволна акредитация на „Диагностично-консултативен център II – Бургас“ ЕООД за цялостната медицинска дейност, отделните медицински дейности и за възможностите за обучение на студенти и специализанти

46. ОбС 08-00-4522  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител на община Бургас в общо събрание на акционерите на "МБАЛ-Бургас" АД и определение начина на гласуване на проекторешенията 

47. ОбС 08-00-4471 Докладна записка от Стамен Димитров Стамов – изпълнителен директор на "Индустриален и логистичен парк – Бургас" АД, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията 

48. ОбС 08-00-4457 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет на Община Бургас по "Финанси, бюджет и икономика", относно: Избор на управител на „Дезинфекционна станция - Бургас“ ЕООД  

49. ОбС 08-00-4475 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Определяне цени на билети за изложба с работно заглавие "История на парите по българските земи"

50. ОбС 08-00-4497 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на средства на изявени ученици за участие в международни проекти и състезания 

51. ОбС 08-00-4453 Докладна записка от група общински съветници, относно: Отпускане на средства за закупуване на музикални инструменти за награждаване на изявените деца от паралелка ударни инструменти при НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров" – гр. Бургас 

52. ОбС 08-00-4470 Докладна записка от Станислав Райков Андреев – общински съветник на Община Бургас, относно: Искане от Васил Ангелов Илчев – Председател УС на НЧ "Възраждане - 1927", кв. Рудник, гр. Бургас, във връзка с кандидатстване на повереното му читалищно заведение по Програма за Трансгранично сътрудничество България-Турция

53. ОбС 08-00-4443 Докладна записка от д-р Христо Дечев Дечев – управител на "Комплексен онкологичен център – Бургас" ЕООД, относно: Закупуване със собствени средства на дружеството на Мултимодален линеен ускорител за радиохирургия, за нуждите на "Комплексен онкологичен център – Бургас" ЕООД 

54. ОбС 08-00-4468 Докладна записка от д-р Христо Дечев Дечев – управител на „Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД, относно: За даване на разрешение за позициониране на мобилен ПЕТ-КТ до североизточната част на сградата на Диагностично-консултативен блок на „КОЦ-Бургас” ЕООД 

55.ОбС 08-00-4447 Докладна записка от д-р Антонио Душепеев – председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет Бургас и на Комисията  по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури "Ин витро" на лица, двойки и семейства с репродуктивни  проблеми, живущи на територията на Община Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури "Ин витро" на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас

56. ОбС 08-00-4454  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица 

57. ОбС 08-00-4467 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Павлина Станчева Тодорова за съпруга й Йордан Тодоров Тодоров

58. ОбС 08-00-4458 Питане от Николай Асенов Тишев – общински съветник от групата на БСП, относно: Прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП за проектиране и изграждане на закрит басейн и игрище за футбол с трибуни в к-с „Славейков“

 

КОСТАНТИН ЛУКОВ

Председател на Общински съвет - Бургас

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ: 

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
1733
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.