• Проект на дневен ред
  • Заседание

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №18 ОТ ДАТА 25.10.2016 ГОДИНА

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.33, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ОСЕМНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 25.10.2016 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 26.10.2016 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

1. ОбС 08-00-5297 Докладна записка от общински съветници от Общински съвет – Бургас, относно: Удостояване на Жива Богданова Кюлджиева, със званието „Почетен гражданин на Община Бургас“ 

2. ОбС 08-00-5319 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Удостояване на писателя и журналист Георги Ингилизов, със званието „Почетен гражданин на Община Бургас“

3. ОбС 08-00-5320 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Удостояване на писателя Борис Бухчев със званието „Почетен гражданин на Община Бургас“

4. ОбС 08-00-5321 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Удостояване на художника Руси Куртлаков със званието „Почетен гражданин на Община Бургас“

5. ОбС 08-00-5309 Докладна записка от общински съветници от политическа партия ГЕРБ, относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет и взаимодействието му с общинска администрация на Община Бургас 

6. ОбС 08-00-5305 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли, детски градини и полудневни, подготвителни групи към училищата на територията на Община Бургас

7. ОбС 08-00-5311 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба на община Бургас за водене на Регистър на общинските детски градини

8. ОбС 08-00-5300 Докладна записка от Руска Бояджиева – зам.-кмет „Европейски политики, околна среда“, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, Приложение 7 – Тарифа на местните такси и цени на услуги и права за ползването на минерална вода, предоставяни от Община Бургас 

9. ОбС 08-00-5346 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1.  Приемане на решение за отправяне на искане до Министерски съвет на Република България, чрез Областен управител на Област Бургас за безвъзмездно предоставяне в управление на Община Бургас на имот-изключителна държавна собственост – морски плаж „Отманли“, представляващ поземлен имот с идентификатор 07079.10.937 и поземлен имот с идентификатор 07079.10.972 по КК на гр. Бургас; 2. Приемане на решение за отправяне на искане до Областен управител на Област Бургас за безвъзмездно предоставяне в управление на Община Бургас на част от поземлен имот с идентификатор 07079.10.973 по КККР на гр. Бургас – държавна частна собственост

10. ОбС 08-00-5316 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерски съвет на Република България, чрез Областния управител на област Бургас, за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на правото на собственост върху недвижими имоти - частна държавна собственост, представляващи ПИ с идентификатори 07079.6.551, 07079.6.1428 и 07079.6.1430 по КККР на гр. Бургас

11. ОбС 08-00-5343 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предложение до Министъра на регионалното развитие и благоустройството за допускане на отклонение от правилата и нормативите, определени с Наредба №7 за ПНУОВТУЗ, по реда на §9 от ПЗР на същата, състоящо се в предвиждането на издатини на сградата на „Обществен център арт галерия в УПИ X-1488, кв.50 по плана на ЦГЧ – гр.Бургас“, превишаващи определените, съгласно чл. 87, ал.1 от Наредба №7/2003 г.

12. ОбС 08-00-5341 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПУР на обслужваща улица с о.т.1344 – о.т.1357 – о.т.1356 и изменение на ПР на УПИ ІІ и УПИ ІІІ в кв.40 по плана на ж.к. „Славейков“, гр.Бургас

13. ОбС 08-00-5342 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за изработване на План за улична регулация за трасе на нова обслужваща улица (локал на път І-9) от км230+700 (пътен възел на обходен път и път І-9 Бургас – Варна) до км 231+950, в обвръзка с предвижданията на проекта за ПУП-ПУР за обособяване на обслужващи улици, инфраструктурни коридори, пешеходни зони и нови квартали за територията между път І-6 Бургас-София, път І-9 Бургас-Варна, Северен обходен път и ул. „Транспортна“ за осигуряване на транспортен достъп до ПИ в границите на с.о. „Бизнес парк Бургас-5“ – устройствена зона 07079/25 по действащия ОУП на гр.Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.2.2253, 07079.2.2271 и 07079.2.2207 – общинска собственост. 2. Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация по чл.124а, ал.1 от ЗУТ за трасе на нова обслужваща улица (локал на път І-9) от км230+700 (пътен възел на обходен път и път І-9 Бургас-Варна) до км 231+950, в обвръзка с предвижданията на проекта за ПУП-ПУР за обособяване на обслужващи улици, инфраструктурни коридори, пешеходни зони и нови квартали за територията между път І-6 Бургас – София, път І-9 Бургас-Варна, Северен обходен път и ул. „Транспортна“ за осигуряване на транспортен достъп до ПИ в границите на с.о. „Бизнес парк Бургас-5“ – устройствена зона 07079/25 по действащия ОУП на гр.Бургас 3. Одобряване на задание за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация по чл.124а, ал.1 от ЗУТ за трасе на нова обслужваща улица (локал на път І-9) от км 230+700 (пътен възел на обходен път и път І-9 Бургас-Варна) до км 231+950, в обвръзка с предвижданията на проекта за ПУП-ПУР за обособяване на обслужващи улици, инфраструктурни коридори, пешеходни зони и нови квартали за територията между път І-6 Бургас-София, път І-9 Бургас-Варна, Северен обходен път и ул. „Транспортна“ за осигуряване на транспортен достъп до ПИ в границите на с.о. „Бизнес парк Бургас-5“ – устройствена зона 07079/25 по действащия ОУП на гр.Бургас

14. ОбС 08-00-5344 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие за ПИ ид. 07079.12.999 по КК на гр.Бургас на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за изработване на Подробен устройствен план - План за улична регулация (ПУП-ПУР) за трасета на обслужващи улици, за осигуряване на транспортен достъп до имоти в територия (бивш стопански двор), попадаща в границите на устройствена зона 3/Смф по ОУП на гр.Бургас, в предвиденото разширение на кв.Ветрен, гр.Бургас в обхват на ПИ ид.07079.12.951, 07079.12.999, 07079.12.974, 07079.12.975, 07079.12.971, 07079.12.973, 07079.12.982, 07079.10.986, 07079.12.956 по КК на гр.Бургас в обвръзка с обслужваща улица с о.т. 99-о.т.1-о.т.2  при проектна о.т.10 до проектна о.т.11 и проектна о.т.12 до проектна о.т.15. 2. Разрешаване изработване на Подробен устройствен план - План за улична регулация (ПУП-ПУР) по чл.124а, ал.1 ЗУТ за осигуряване на транспортен достъп до имоти в територия (бивш стопански двор), попадаща в границите на устройствена зона 3/Смф по ОУП на гр.Бургас, в предвиденото разширение на кв.Ветрен, гр.Бургас в обхват на ПИ ид.07079.12.951, 07079.12.999, 07079.12.974, 07079.12.975, 07079.12.971, 07079.12.973, 07079.12.982, 07079.10.986, 07079.12.956 по КК на гр.Бургас в обвръзка с обслужваща улица с о.т. 99-о.т.1-о.т.2  при проектна о.т.10 до проектна о.т.11 и проектна о.т.12 до проектна о.т.15. 3. Одобряване на задание за изработване на Подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП-ПУР) по чл.124а, ал.1 ЗУТ за осигуряване на транспортен достъп до имоти в територия /бивш стопански двор/, попадаща в границите на устройствена зона 3/Смф по ОУП на гр.Бургас, в предвиденото разширение на кв.Ветрен, гр.Бургас в обхват на ПИ ид.07079.12.951, 07079.12.999, 07079.12.974, 07079.12.975, 07079.12.971, 07079.12.973, 07079.12.982, 07079.10.986, 07079.12.956 по КК на гр.Бургас в обвръзка с обслужваща улица с о.т. 99-о.т.1-о.т.2  при проектна о.т.10 до проектна о.т.11 и проектна о.т.12 до проектна о.т.15. 

15. ОбС 08-00-5351 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД – гр. Пловдив за изграждане на нов трафопост в имот – публична общинска собственост, представляващ УПИ VI в кв. 9 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.610.443 по КККР на гр. Бургас

16. ОбС 08-00-5352 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД – гр. Пловдив за изграждане на нов трафопост в имот частна общинска собственост, представляващ УПИ X в кв. 19 по ПУП - ПРЗ по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.605.545 по КККР на гр. Бургас 

17. ОбС 08-00-5353 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД – гр. Пловдив за изграждане на нов трафопост в имот – публична общинска собственост, представляващ УПИ XLIV в кв. 175 по плана на ж.р. Меден Рудник, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.671.664 по КККР на гр. Бургас 

18. ОбС 08-00-5329 Докладна записка от Йорданка Ангелова Бенова – Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №2780/05.10.2016 г., относно: Учредяване   право   на   строеж  на  „ЕВН  България Електроразпределение“ ЕАД – гр. Пловдив за изграждане на  два трафопоста в имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ХІІІ в кв.3 по актуализирания ПУП-ПРЗ на ж.к. „Зорница“, гр.Бургас

19.ОбС 08-00-5349 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ ІІІ-52 в кв. 6 по ПУП-ПРЗ на с. Миролюбово, чрез продажба на общинската идеална част от имота 

20. ОбС 08-00-5350 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез извършване на доброволна делба на недвижими имоти, представляващи поземлени имоти с проектни идентификатори 07079.661.643 и 07079.661.648, по одобрените КККР на гр. Бургас, находящи се в кв. Победа, гр. Бургас

21. ОбС 08-00-5330 Докладна записка от Йорданка Ангелова Бенова – Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №2780/05.10.2016 г., относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ І, УПИ ІІ и УПИ ХІV в квартал 60 по ПУП-ПРЗ на кв.Сарафово, гр.Бургас, чрез продажба частта на общината

22. ОбС 08-00-5331 Докладна записка от Йорданка Ангелова Бенова – Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №2780/05.10.2016 г., относно: Отдаване под наем на самостоятелни обекти - общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

23. ОбС 08-00-5313 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в кв. Банево, гр. Бургас 

24. ОбС 08-00-5314 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков“, блок №63, вход 3, етаж 4, апартамент – ляв, на наемател, настанен по административен ред

25. ОбС 08-00-5315 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков“, блок №48, етаж 7 (жилищен), апартамент №46, на наемател, настанен по административен ред

26. ОбС 08-00-5317 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков“, блок №63, вход 8, етаж 6, апартамент №16 – ляв, на наемател, настанен по административен ред

27. ОбС 08-00-5348 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, бл. 72, вх.3, ет.8, ап.22 – ляв, на наемател, настанен по административен ред

28. ОбС 08-00-5325 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Откриване на ново общинско основно училище „Александър Георгиев-Коджакафалията“ и кандидатстване за обявяването му за иновативно училище

29. ОбС 08-00-5336 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната и републиканската транспортна схема, квота на Община Бургас

30. ОбС 08-00-5338 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Промяна на адреса на социална услуга в общността „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания“

31. ОбС 08-00-5334 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Избор на управител на „Хляб и хлебни изделия“  ЕООД, гр. Бургас

32. ОбС 08-00-5322 Докладна записка от Костантин Йорданов Луков – Председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на членове на постоянни комисии към Общински съвет – Бургас 

33. ОбС 08-00-5326 Докладна записка от Георги Дракалиев, Димитър Людиев и Тодор Колев – общински съветници, относно: Изграждане на монумент, увековечаващ средновековното минало на Бургас

34. ОбС 08-00-5332 Докладна записка от Стамен Димитров Стамов – изпълнителен директор на "Индустриален и логистичен парк – Бургас" АД, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията 

 

КОСТАНТИН ЛУКОВ

Председател на Общински съвет – Бургас

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
1352
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.