• Заседание
 • Проект на дневен ред

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №25 ОТ ДАТА 28.03.2017 ГОДИНА

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.33, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ДВАДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 28.03.2017 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 29.03.2017 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

 

 1. ОбС 08-00-5817 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Летен театър, фестивали и концерти“  Бургас, приет с решение на Общински съвет – Бургас от 28.02.2008 г. по т.27.2 (Протокол №6) 

 

 1. ОбС 08-00-5823 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Общинско социално предприятие „Морски знаци“, приет с решение на Общински съвет – Бургас от 21.07.2011 г. по т. 6 (Протокол №51) и променен с решение на Общински съвет – Бургас от 23.07.2013 г. по т.23 (Протокол № 26)

 

 1. ОбС 08-00-5824 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Спортни имоти” Бургас, приет с решение на Общински съвет – Бургас от 18.12.2012г. по т.44 (Протокол №17) 

 

 1. ОбС 08-00-5825 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Туризъм“, приет с Решение на Общински съвет – Бургас от 23.07.2013 г. по т. 26 (Протокол № 26), изменен и допълнен с решение на Общински съвет – Бургас, Протокол №33, т.9 от 13.02.2014 г., Протокол № 39, т.25 от 12.08.2014 г. 

 

 1. ОбС 08-00-5861 Докладна записка от Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Удостояване с отличие на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-5844 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Общинска програма за детето 2017 година 

 

 1. ОбС 08-00-5859 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт" при Община Бургас, относно: Приемане на общински план за младежта на Община Бургас за 2017 г.

 

 1. ОбС 08-00-5872 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: Отмяна на решение на ОС по т.17/Протокол №21/20.12.2016 г. и даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение във връзка с обявена процедура за подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-2.007 „Развитие на социалното предприемачество“ по Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” на ОПРЧР 2014-2020

 

 1. ОбС 08-00-5886 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на външен водопровод от съществуващ водопровод ф250 АЦ в ПИ с идентификатор 07079.8.514 до ПИ с идентификатор 07079.8.404 по КК на гр.Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.8.514 и 07079.8.410 по плана на КК на гр.Бургас – общинска собственост. 2. Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Уличен водопровод ПЕВП ф110 за водоснабдяване на УПИ I–46, /бивш масив 75, местност „Черна гора“ (бивша местност „Кара баир“), землище Меден Рудник, ПИ с идентификатор 07079.8.404 по КК на гр.Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-5885 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за  осигуряване на транспортен достъп до имоти в предвиденото разширение на населеното място, в границите на устройствена зона 1/Смф по действащ ОУП на гр.Бургас, в обвръзка с действащата регулация на населеното място при улица с о.т.12 от регулацията на кв.Ветрен до о.т.134 на улица завършваща до западната граница на бивш ПИ 019003, бивш м.19 по КВС, бивша м. „Кантона“ (ПИ ид.07079.12.15 по КК на гр.Бургас) с тупик

 

 1. ОбС 08-00-5887 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на ПУП-ПР за УПИ ІІІ, кв.24, УПИ І, кв.23, УПИ І, кв.24а, УПИ VІ и УПИ VІІ, кв.21, по плана на ж.к.„Изгрев“, гр.Бургас, с което се променя трасето на обслужваща улица от о.т.911-о.т.912-о.т.913 и се провежда нова обслужваща улица между о.т.915-о.т.927, в съответствие с трасетата на съществуващи улици между кв.22 и кв.23 и между кв.23 и кв.24А, като се изменят регулационните граници на УПИ ІІІ, кв.24, УПИ І, кв.23, УПИ І, кв.24а, УПИ VІ и УПИ VІІ, кв.21 

 

 1. ОбС 08-00-5888 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) и подробен устройствен план - план за улична регулация (ПУП-ПУР) на кв.41 и на част от кв.„Победа“, в обхват на кв.29, 30, 31, 32, 36 и 37 (по недействащ план) на кв.„Победа“, гр.Бургас, за провеждане на нови обслужващи улици и обособяване на нови квартали 29, 30, 30а, 31, 31а, 32, 32а, 35а, 36, 36а, 41, 42, 43, 44, 45, с изменение на улично - регулационните граници на кв.37 и 37а и обособяване на нови УПИ – УПИ I, отреден – „за КОО“ в нов кв.41, УПИ I, отреден – „за КОО“ в нов кв.43, УПИ I, отреден – „за КОО“ в нов кв.44 и УПИ I, отреден – „за КОО“ в нов кв.45 

 

 1. ОбС 08-00-5878 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на Център за подкрепа на личностното развитие – Бургас, недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи обособени обекти в бл. 1„А“, ж.к. „Славейков“, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-5883 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Придобиване от Община Бургас право на собственост върху ПИ с идентификатор 07079.2.2199, целият с площ 21 328 кв.м по КККР на гр.Бургас, собственост на физическо лице, във връзка с прилагане на одобрен ПУП-ПУР за разширение на Гробищен парк – Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-5874 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижими  имоти, частна общинска собственост, находящи се в кв. Рудник – кв. Черно море, гр. Бургас, чрез  провеждане на публичен търг 

 

 1. ОбС 08-00-5882 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл.54, вх.3, ет.5, ап.№8, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-5877 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

 

 1. ОбС 08-00-5875 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ-1582, в квартал 142 по ПУП – ПРЗ на кв. Черно море – кв. Рудник, гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота

 

 1. ОбС 08-00-5876 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ ІІ-103 в кв.12 по плана на в.з.Росенец, землище кв.Крайморие, гр.Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота 

 

 1. ОбС 08-00-5879 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ ІІІ-82, кв. 6 по ПУП-ПРЗ на кв. Лозово, гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота  

 

 1. ОбС 08-00-5880 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ І-130, в квартал 18 по ПУП-ПРЗ на с.Драганово, Община Бургас, чрез продажба частта на общината 

 

 1. ОбС 08-00-5881 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ ХІІ, в квартал 45 по ПУП-ПРЗ на кв.Сарафово, гр.Бургас, чрез продажба частта на общината 

 

 1. ОбС 08-00-5884 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общински идеални части от недвижим имот – УПИ III-81, кв. 3 по плана на с. Равнец. гр. Бургас

 

 1.  ОбС 08-00-5870 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Общински съвет по наркотични вещества към Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-5873 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в извънредно общо събрание на акционерите на „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БУРГАС“ АД и определяне начина на гласуване на проекта на решение  

 

 1. ОбС 08-00-5858 Докладна записка от Костантин Йорданов Луков – председател на Общински съвет, относно: Определяне на представител от Общински съвет – Бургас в Местен обществен комитет по Превенция и контрол на ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции

 

 1. ОбС 08-00-5849 Докладна записка от Радостин Апостолов Панайотов – управител на „Бургасинвест“ ООД, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на съдружниците на „Бургасинвест“ ООД и определяне начина на гласуване на проекторешенията 

 

 1. ОбС 08-00-5868 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Култура и образование“ на Община Бургас, относно: Приходи от реализиране на концерт, с участието на световноизвестните Dan McCafferty - NAZARETH & THE ANIMALS 

 

 1. ОбС 08-00-5850 Докладна записка от Костантин Йорданов Луков – председател на Общински съвет, относно: Отпускане на финансови средства за доизграждането на Мемориалния комплекс на кан Кубрат, намиращ се край село Малая Перешчепина, Полтавска област, Република Украйна 

 

 1. ОбС 08-00-5863 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община Бургас и председател на МКБППМН, относно: Отчет за 2016 г. за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-5663 Докладна записка от Йордан Красимиров Козаров – общински съветник от ПП ДПС, относно: Утвърждаване на таксиметрови стоянки на територията на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-5871 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Красимира Борисова Първанова чрез дъщеря й Мирела Михайлова Първанова за майка й

 

 1. ОбС 08-00-5862 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица 

 

 1. ОбС 08-00-5842 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на доброволен приемен родител – Павлинка Вълкова Георгиева

 

 1. ОбС 08-00-5857 Докладна записка от д-р Бойко Миразчийски – зам.-председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет Бургас и на Комисията по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас 

 

 

КОСТАНТИН ЛУКОВ
Председател на Общински съвет – Бургас

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
1386
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.