• Заседание
 • Проект на дневен ред

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №50 ОТ ДАТА 27.11.2018 ГОДИНА

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.33, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ПЕТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 27.11.2018 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 28.11.2018 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

 

 1. ОбС 08-00-8017 Докладна записка от група общински съветници, относно: Предложение за провеждане на местен референдум на територията на община Бургас със следните въпроси: 1. Считате ли, че е необходимо Община Бургас да предприеме всички допълнителни мерки, съобразно действащото законодателство, за ограничаване на замърсяването на атмосферния въздух на територията на общината?; 2. Искате ли Община Бургас да сключи договор с независима международна организация за изготвяне пълен анализ на въздуха в общината и извършване на ежемесечен мониторинг на показателите и вредните емисии във въздуха?  

 

 1. ОбС 08-00-8003 Отчет за дейността на Общински съвет – Бургас и неговите комисии за периода 01.05.2018 г. 31.10.2018 г.

 

 1. ОбС 08-00-7984 Докладна записка от общински съветници от групата на ПП НФСБ и ПП СЕК, относно: Освобождаване на общинския съветник Георги Дражев Атанасов като зам.-председател на Общински съвет – Бургас

 

 1. ОбС 08-00-7989 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Утвърждаване на извършените разходи от едноличните търговски дружества с ограничена отговорност – лечебни заведения, съгласно решение на Общински съвет – Бургас

 

 1. ОбС 08-00-7949 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на  Община Бургас, относно: 1. Разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, при условията на чл. 16 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.3.1119 по КК на гр. Бургас, в устройствена зона  07079/35, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас (бивша местност „Наневия чифлик“), землище гр. Бургас. 2. Одобряване по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ на задание за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.3.1119 по КК на гр. Бургас, в устройствена зона  07079/35, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас (бивша местност „Наневия чифлик“), землище гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-8020 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Даване на съгласие за провеждане на обслужваща улица през ПИ с идентификатор 07079.6.942 с НТП за селскостопански път – общинска собственост, съгласно предложение за Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) на нова обслужваща улица с начало от кръстовище на път от републиканската пътна мрежа ІІІ 9008 - кв. „Долно Езерово“ – с. Братово, през ПИ с идентификатори 07079.827.64, 07079.827.55, 07079.827.56, 07079.827.69, 07079.827.80, 07079.6.942, 07079.6.947 и 07079.6.948, в границите на устройствена зона 1/Пп, в предвиденото с ОУП разширение на кв. „Долно Езерово“, гр. Бургас 2. Одобряване на задание за изработване на Подробен устройствен план – План за утвърждаване на трасета на обслужващи улици с начало от кръстовище на път от републиканската пътна мрежа ІІІ 9008 – кв. „Долно Езерово“ – с. Братово, през ПИ с идентификатори 07079.827.64, 07079.827.55, 07079.827.56, 07079.827.69, 07079.827.80, 07079.6.942, 07079.6.947 и 07079.6.948, в границите на устройствена зона 1/Пп, в предвиденото с ОУП разширение на кв. „Долно Езерово“, гр. Бургас 3. Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация за утвърждаване на трасета на обслужващи улици с начало от кръстовище на път от републиканската пътна мрежа ІІІ 9008  - кв. „Долно Езерово“ – с. Братово, през ПИ с идентификатори 07079.827.64, 07079.827.55, 07079.827.56, 07079.827.69, 07079.827.80, 07079.6.942, 07079.6.947 и 07079.6.948, в границите на устройствена зона 1/Пп, в предвиденото с ОУП разширение на кв. „Долно Езерово“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-7950 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на  Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) и План за улична регулация (ПУР) на кв. 62, 127, 130 по плана на ж.к. Меден Рудник, Бургас, в обхвата на имот пл. №60

 

 1. ОбС 08-00-8019 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: Поправка на явна фактическа грешка допусната в текста на решение на Общински съвет Бургас, прието по т.37 от дневния ред на проведеното заседание на 24.06.2014 г., отразено в Протокол №37 

 

 1. ОбС 08-00-8026 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на  Община Бургас, относно: Допълване на договор за учредяване право на строеж срещу задължение за проектиране и строителство със съсобствениците в УПИ І-5823, 5824,5825,5826 в кв.28 по плана на ж.к. „Възраждане“, гр. Бургас, идентичен с ПИ с идентификатор 07079.617.232 по КК на гр. Бургас, одобрен с решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.17, от дневния ред на проведеното на 29.05.2018г. заседание (протокол № 42) 

 

 1. ОбС 08-00-8013 Докладна записка от Йорданка Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно заповед №3170/05.11.2018 г., относно: Безвъзмездно предоставяне за управление на СУ „Константин Петканов“ – гр. Бургас на плувен басейн в сградата на училището, отразен с идентификатор 07079.653.61.7.1 по КККР на гр. Бургас – публична общинска собственост 

 

 1. ОбС 08-00-8014 Докладна записка от Йорданка Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно заповед №3170/05.11.2018 г., относно: Безвъзмездно предоставяне в управление на Агенция за социално подпомагане, за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Бургас, на недвижими нежилищни имоти – общинска собственост 

 

 1. ОбС 08-00-8015 Докладна записка от Йорданка Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно заповед №3170/05.11.2018 г., относно: Даване на съгласие за предоставяне под наем на проектираните в плана за земеразделяне общински полски пътища, включени в масивите за ползване за стопанската 2018/2019 г. и определяне на цена за ползването им 

 

 1. ОбС 08-00-7999 Докладна записка от Красимир Стойчев – за кмет на Община Бургас, съгл. Заповед №3170/05.11.2018 г. , относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци

 

 1. ОбС 08-00-8007 Докладна записка от Костантин Йорданов Луков – Председател на Общински съвет и Евгений Николов Мосинов – общински съветник, относно: Ремонт на ул. „Пиротска“, в частта от ул. „Цар Симеон“ до ул. „Оборище“, гр. Бургас  

 

 1. ОбС 08-00-8010 Докладна записка от Тошко Иванов – общински съветник от групата на Реформаторски блок, относно: Предвиждане на средства в бюджет 2019 г. за проектиране и изграждане на паркоместа и облагородяване на района бл. 78 и бл. 79 в ж.к. „Меден рудник“ 

 

 1. ОбС 08-00-8012 Докладна записка от Калояна Живкова и Петко Георгиев – общински съветници от групата на ПП ГЕРБ, относно: Изготвяне на план за ограничаване употребата на пластмасови продукти за еднократна употреба в Общински съвет – Бургас и Общинска администрация – Бургас

 

 1. ОбС 08-00-8024 Докладна записка от Веселин Пренеров – председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност към Общински съвет - Бургас, относно: Предложение за именуване на улица в кв. Ветрен, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-8027 Докладна записка от арх. Димитър Георгиев Георгиев – общински съветник от ПП ГЕРБ и председател на Постоянната комисия по „Устройство на територията“, Калчо Белов – общински съветник от ПП ГЕРБ и председател на Постоянната комисия за младежта и спорта  и  Стефан Колев – общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Осигуряване на условия за поддържане и охрана на изградени спортни площадки - спортни игрища и площадки за спорт на открито оборудвани с фитнес уреди

 

 1.  ОбС 08-00-8009 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет „Здравеопазване, социални дейности и спорт“ при Община Бургас, относно: Определяне на управители на „Диагностично-консултативен център I – Бургас“ ЕООД  и „Диагностично-консултативен център II – Бургас“ ЕООД

 

 1. ОбС 08-00-8008 Докладна записка от Стамен Стамов – изпълнителен директор на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, относно: Определяне на представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията

 

 1. ОбС 08-00-7991 Питане от Красимира Маркович – общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Брегоукрепването на квартал Сарафово, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-8028 Питане от Живко Иванов Табаков – общински съветник от ДБГ, относно: Липса на парапет, преградно съоръжение по ул. „Индустриална“

 

 1. ОбС 08-00-8029 Питане от Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Необходими средства за провеждане на местен референдум на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-8038 Питане от Кирил Петков – общински съветник от ПП БСП, относно: Обекти от капиталовата програма на Община Бургас за 2018 година 

 

 1. ОбС 08-00-8039 Питане от Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Възстановяване паметника на Александър Георгиев – Коджакафалията

 

КОСТАНТИН ЛУКОВ
Председател на Общински съвет – Бургас

 

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
769
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.