• Заседание
 • Проект на дневен ред

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №55 ОТ ДАТА 26.03.2019 ГОДИНА

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.33, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ПЕТДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 26.03.2019 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 27.03.2019 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

 

 

 1. ОбС 08-00-8416 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища, приета с решение на Общински съвет - Бургас по т. 6, Протокол №29/17 и 18.12.2009 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас по т. 7, Протокол №40/21 и 26.10.2010 г., по т. 16 и 17, Протокол №7/21 и 23.02.2012 г., по  т. 13, Протокол №14/30.10 и 01.11.2012 г., по т. 47, Протокол №25/25.06.2013 г. и Протокол  № №7/26.01.2016 г., по т. 1, Протокол № 29/25.07.2017 г. 2. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.2, Протокол № 21/20.12.2016 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.3, Протокол №26/25.04.2017 г.; по т.4, Протокол №34/28.11.2017 г.; по т.1, Протокол №36/19.12.2017 г.; по т.4, Протокол №41/24.04.2018 г.; по т.1, Протокол №43/26.06.2018г.; по т.2, Протокол №46/28.08.2018 г.; по т.8, Протокол №49/30.10.2018 г.; по т.1, Протокол №52/18.12.2018 г. и 3. Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Общинско предприятие „Общински имоти“, приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 65, Протокол № 11/24.07.2008 г.; изменен и допълнен:  по т. 8, Протокол № 16/ 18 и 20.12.2008 г.; по т.16, Протокол №7/26.01.2016 г.; по т.7, Протокол №26/25.04.2017 г.; по т.5, Протокол №34/28.11.2017 г., по т. 2, Протокол № 39/27.03.2018 г. Във връзка с подготовка на проектно предложение по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г. (ОПРР)

 

 1. ОбС 08-00-8376 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-8414  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Чистота еко“, приет с Решение на Общински съвет Бургас от 28.10.2014 г. по т.16 (Протокол №42) изменен и допълнен с Решение на Общински съвет Бургас от 26.01.2017 г. по т.17 (Протокол №7) и Решение на Общински съвет Бургас от 28.02.2017 г. по т.1 (Протокол №24) и по т.3, Протокол №45/31.07.2018 г. 

 

 1. ОбС 08-00-8388 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на отчет за 2018 г. на Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-8413 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение по обявена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – Етап 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно- социални услуги за деца и семейства“, Компонент 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020

 

 1. ОбС 08-00-8421 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.8.274, 07079.8.276, 07079.8.277, 07079.8.279, 07079.8.280, 07079.8.281, 07079.671.422, 07079.671.517, 07079.671.531, 07079.471.579, 07079.671.580 и 07079.671.581 по КК на гр. Бургас в устройствени зони 9/Оз, 26/Смф, 5/Жс и Т86 съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, в предвиденото разширение на ж. р. „Меден рудник“, м. „Кара баир“, в който са включени ПИ с идентификатори 07079.8.276, 07079.8.279, 07079.8.280, 07079.8.281, 07079.671.422, 07079.671.531, 07079.471.579, 07079.671.580 и 07079.671.581 по КК на гр. Бургас - общинска собственост. 2. Даване на предварително съгласие на основание чл. 25, ал. 3 и ал. 5 от ЗСПЗЗ за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.8.274, 07079.8.276, 07079.8.277, 07079.8.279, 07079.8.280, 07079.8.281, 07079.671.422, 07079.671.517, 07079.671.531, 07079.471.579, 07079.671.580 и 07079.671.581 по КК на гр. Бургас в устройствени зони 9/Оз, 26/Смф, 5/Жс и Т86 съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, в предвиденото разширение на ж. р. „Меден рудник“, м. „Кара баир“, в който са включени ПИ с идентификатори 07079.8.276, 07079.8.280, 07079.8.281 по КК на гр. Бургас – пасища. 3. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 16 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.8.274, 07079.8.276, 07079.8.277, 07079.8.279, 07079.8.280, 07079.8.281, 07079.671.422, 07079.671.517, 07079.671.531, 07079.471.579, 07079.671.580 и 07079.671.581 по КК на гр. Бургас в устройствени зони 9/Оз, 26/Смф, 5/Жс и Т86 съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, в предвиденото разширение на ж. р. „Меден рудник“, м. „Кара баир“. 4. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.8.274, 07079.8.276, 07079.8.277, 07079.8.279, 07079.8.280, 07079.8.281, 07079.671.422, 07079.671.517, 07079.671.531, 07079.471.579, 07079.671.580 и 07079.671.581 по КК на гр. Бургас в устройствени зони 9/Оз, 26/Смф, 5/Жс и Т86 съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, в предвиденото разширение на ж. р. „Меден рудник“, м. „Кара баир“ 

 

 1. ОбС 08-00-8423 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за провеждане на нова обслужваща улица от с о.т. 203 – о.т. 204 – о.т. 205 – о.т. 206 – о.т. 207 – о.т. 208 – о.т. 209 – о.т. 210 – о.т. 211 – о.т. 212 – о.т. 213 – о.т. 1а, в устройствена зона 1/Жм, в предвиденото разширение на населеното място, кв. Ветрен, гр. Бургас, преминаваща през ПИ с идентификатори 07079.12.137, 07079.12.140 и 07079.12.655 по КК на гр. Бургас, общинска собственост. 2. Одобряване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.12.638 по КК на гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.12.639 по КК на гр. Бургас (бивш ПИ 020002, бивша местност Машатлъка) и ПИ с идентификатор 07079.12.654 по КК на гр. Бургас (бивш ПИ 020006, бивша местност Машатлъка), в землище кв. Ветрен, гр. Бургас и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ, УПИ VІІІ, УПИ ІХ и УПИ Х, в кв. 1, по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.702.610, 07079.702.611, 07079.702.612 по КК на гр. Бургас, с които се създават нови квартали – кв. 1, кв. 1А, кв. 1Б, обособяват се нова обслужваща улица с о.т. 203 – о.т. 204 – о.т. 205 – о.т. 206 – о.т. 207 – о.т. 208 – о.т. 209 – о.т. 210 – о.т. 211 – о.т. 212 – о.т. 213 – о.т. 1а,  нова обслужваща задънена улица с о.т. 204 – о.т. 205 и нова пешеходна алея за осигуряване на достъп до имоти и се провежда нова задънена улица с о.т. 3б – о.т. 3в, от ПИ с идентификатори 07079.12.638 и 07079.12.639 по КК на гр. Бургас (бивш ПИ 020002, бивша местност Машатлъка) се обособяват нови 10 бр. УПИ – в нов кв. 1Б, УПИ I-1716, УПИ II-1717, УПИ III-1718, УПИ IV-1719, УПИ V-1720 и УПИ XIII-638, в нов кв. 1А, УПИ XXVII-1721, УПИ XXVIII-1722, УПИ XXIX-1723, УПИ XXX-1724, с посочен коефициент на редукция от 15,94% за  ПИ с идентификатор 07079.12.638 и 16.36 % за ПИ с идентификатор 07079.12.639, от ПИ с идентификатор 07079.12.654 по КК на гр. Бургас се обособяват 7 нови УПИ - в нов кв. 1б, УПИ VI-1715, УПИ VII-1714, УПИ VIII-1713, УПИ IX-1712, УПИ X-1711, УПИ XI-1710, УПИ XII-1709, с посочен коефициент на редукция от 17.97 % и от бивши УПИ VІІ, УПИ VІІІ, УПИ ІХ и УПИ Х, в кв. 1, по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.702.610, 07079.702.611, 07079.702.612 по КК на гр. Бургас се урегулират 6 нови УПИ - в нов кв. 1, УПИ VII-1029, УПИ VIII-1030, УПИ IX-1031, в нов кв. 1а, УПИ XXIV-1019, УПИ XXV-1018, УПИ XXVI-1017, с лица и площи, съгласно чл. 19, ал. 1 от ЗУТ, като всички новообособени УПИ се отреждат за ПИ с проектни идентификатори, УПИ I-1716 и УПИ VI-1715 се отреждат – „за жилищно строителство и ТП“, а всички останали УПИ, с отреждане – „за жилищно строителство“, с предвидено свободно застрояване, посочено с ограничителни линии на застрояване, на нормативни отстояния от регулационните граници, съгласно изискванията на чл. 31, ал. 5 от ЗУТ, с устройствени показатели за застрояване за устройствена зона 1/Жм, в съответствие с допустимите, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, както следва: Височина до 10м., Пл. застр. до 30%, Кинт до 1.0, П озел. мин. 60% и задължително паркиране в УПИ, посочени в таблица и матрица, с приложен трасировъчен чертеж, координатен регистър и баланс на територията

 

 1. ОбС 08-00-8424 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на разрешение за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III, кв.18 по плана на зона „А“, ж.р. „Меден Рудник“, ПИ с идентификатор 07079.651.310 по КК на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-8427 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Разрешение за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI, кв.38 по плана на ж.к. „Възраждане“, ПИ с идентификатори 07079.614.167 и 07079.614.162 по КК на гр. Бургас и частично изменение на уличната регулация на ул. „Фердинандова“, в обхват на кв.38 по плана на ж.к. „Възраждане“, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-8391 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне оценка на земя, находяща се във в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, на наследниците на физическо лице с учредено право на ползване, по реда на § 29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр.13 от 2007 г.)  

 

 1. ОбС 08-00-8392 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне оценка на земеделска земя, находяща се в с.о. „Лозницата“, землище гр. Българово, община Бургас на физическо лице, с учредено право на ползване, по реда на §29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр.13 от 2007 г.)

 

 1. ОбС 08-00-8417 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Безвъзмездно предоставяне на недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ партерно помещение в жилищен блок с административен адрес: гр. Бургас, ул. „Странджа планина“ № 15-19, за реализиране на дейности по проект, финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ от Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. 

 

 1. ОбС 08-00-8398 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, находящ се на ул. „Ал. Велики“ № 37, гр. Бургас за нуждите на Сдружение „Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва“  

 

 1. ОбС 08-00-8402 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищни недвижими имоти, представляващи самостоятелни обекти в подлези и сгради, и временни обекти – общинска собственост,  чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 

 1. ОбС 08-00-8406 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна сграда с временен устройствен статут, находяща се в ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас, на юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза – Тракийско дружество „Екзарх Антим І“ – гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-8384 Докладна записка от д-р Малина Янакиева – управител на „Дентален център I – Бургас“ ЕООД, относно: Приемане на решение за отдаване на наем на помещения собственост на „Дентален център I – Бургас“ ЕООД на Регионална здравна инспекция – Бургас за нуждите на Регионална картотека за медицински експертизи, за съхраняване на медицинска документация

 

 1. ОбС 08-00-8405 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ ХІ-105, в квартал 5 по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Зорница“, гр. Бургас, чрез продажба частта на общината

 

 1. ОбС 08-00-8393 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Лазур”, ул. „Абоба“ № 9, етаж 4 (жилищен), апартамент № 31, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-8394 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, блок №28А, вход 10, етаж 7, апартамент – среден, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-8395 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, блок №70, вход 6, етаж 4, апартамент – среден, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-8396 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Лазур”, ул. „Абоба“ ℕ 7, етаж 5 (жилищен), апартамент № 14, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-8397 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Лазур”, ул. „Абоба“ №7, етаж 1 (жилищен), апартамент №2, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-8399 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас,  ж.к. „Братя Миладинови“, блок 92, вх. 1, ет. 6 (жилищен), ап. 16, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-8403 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, блок №16, вход 4, етаж 8, апартамент – среден, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-8404 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Зорница”, бл.№12, вх.№1, ет.№3, ап.№2, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-8407 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл.№23, вх.№7, ет.№2, ап.-среден, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-8408 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл.№61, вх.№1, ет.№14, ап.№4, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-8364 Докладна записка от Милен Ненчев – зам.-председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет Бургас и на Комисията по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-8410 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас, относно: Увеличаване на финансовия ресурс за Международния турнир по художествена гимнастика „Жулиета Шишманова“ за жени, включен в Спортния календар на Община Бургас за 2019 г. чрез частична промяна  в  Приложение № 13.4  

 

 1. ОбС 08-00-8400 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Култура и образование“ при Община Бургас, относно: Промяна в наименованието на Професионална търговска гимназия в Търговска гимназия – Бургас

 

 1. ОбС 08-00-8375 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас за участие в редовно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред

 

 1. ОбС 08-00-8409 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Избор на управител на „Дезинфекционна станция – Бургас“ ЕООД  

 

 1. ОбС 08-00-8389 Докладна записка от Тодор Атанасов Колев – общински съветник от ПП ГЕРБ, Стефан Кънев Колев – общински съветник от ПП ГЕРБ, Калояна Живкова Петкова – общински съветник от ПП ГЕРБ, Георги Митев Митев – председател на постоянна Комисия по опазване на околната среда, земеделие и храни, относно: Изграждане на метални конструкции (гнездови платформи) за бели щъркели

 

 1. ОбС 08-00-8390 Докладна записка от Чанко Мирчев – общински съветник от БСП, относно: Ремонт на ул. „Марица“ и ул. „Гагарин“ в село Равнец, Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-8411 Докладна записка от Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Удостояване с отличия на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-8257 Питане от Радослав Петков – общински съветници от ПП БСП, относно: Изграждането на рибарско пристанище в кв. „Крайморие“

 

 1. ОбС 08-00-8258 Питане от Радослав Петков – общински съветник от ПП БСП, относно: „Синя зона“ и „Зелена зона“

 

 1. ОбС 08-00-8335 Питане от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Приходи от управление и разпореждане с общинска собственост за 2016 г., 2017 г. и 2018 г.

 

 1. ОбС 08-00-8401 Питане от Живко Табаков – общински съветник, относно: Прекъснато електрозахранване на част от лампите в парк „Велека“ на бургаския квартал „Изгрев“

 

 1. ОбС 08-00-8426 Питане от Живко Табаков – общински съветник, относно: Изграждане на амфитеатър в комплекс „Меден рудник“, Зона А 

 

 

 

 

КОСТАНТИН ЛУКОВ
Председател на Общински съвет – Бургас

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
604
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.