• Заседание
  • Проект на дневен ред

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №57 ОТ ДАТА 28.05.2019 ГОДИНА

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.33, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ПЕТДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 28.05.2019 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 29.05.2019 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

 

1. ОбС 08-00-8668 Докладна записка от Костантин Йорданов Луков – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на зам.-председател на Общински съвет – Бургас

 

2. ОбС 08-00-8566 Докладна записка от Георги Дражев Атанасов – общински съветник, относно: Приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

 

3. ОбС 08-00-8645 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Приемане на Годишните финансови отчети на общинските еднолични търговски дружества за 2018 година

 

4. ОбС 08-00-8667 Докладна записка от Костантин Йорданов Луков – председател на Общински съвет - Бургас, относно: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели и създаване на временна комисия  за провеждане на процедурата по избор

 

5. ОбС 08-00-8652 Докладна записка от Йорданка Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед 1186/13.05.2019 г., относно: Осигуряване на собствен принос за изпълнение на проект: „Създаване на условия за разкриване на 5 нови социални услуги на територията на община Бургас“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа на деинституционализацията на грижите за деца“

 

6. ОбС 08-00-8653 Докладна записка от Йорданка Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед 1186/13.05.2019 г., относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение: „Обновяване на градска жизнена среда в ЦГЧ, ж.к. „Възраждане“ и ж. р. „Меден рудник“ – етап II“ по процедура BG16RFOP001-1.004 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Бургас“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

 

7. ОбС 08-00-8641 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за трасетата на водните течения на р. Чукарлийка и р. Саръндере – хидромелиоративни съоръжения, изградени за предпазване от вредните въздействия на водите, преминаващи през ПИ с идентификатори 07079.6.551, 07079.6.552 и 07079.6.560 по КК на гр. Бургас, местност Герена, в землището на кв. Долно Езерово, гр. Бургас

 

8. ОбС 08-00-8656 Докладна записка от общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Разширение на съществуващ временен паркинг, в имот общинска собственост, в кв.30 по ПУП на местност Ъгъла кв. Сарафово

 

9. ОбС 08-00-8663 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, чрез провеждане на публично оповестен конкурс, на обособена част от имот, с позиция Е34 по актуална план – схема на преместваемите обекти по чл. 56 от Закона за устройство на територията към действащия ПУП-ПРЗ на „Приморски парк“, град Бургас, за поставяне на преместваем обект с площ 15 кв. м, за извършване на търговска дейност

 

10. ОбС 08-00-8631 Докладна записка от Йорданка Ангелова Бенова-Ананиева – зам.-кмет „Култура и образование“, относно: Отдаване под наем за срок от 10 години, чрез провеждане на публично оповестен конкурс, на части от имоти – публична общинска собственост, за организиране на ученическо столово хранене

 

11. ОбС 08-00-8660 Докладна записка от Йорданка Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед 1186/13.05.2019 г., относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ ІІІ-9 в кв.121 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.611.9 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота

 

12. ОбС 08-00-8661 Докладна записка от Йорданка Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед 1186/13.05.2019 г., относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ I-220, кв. 15А по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота

 

13. ОбС 08-00-8657 Докладна записка от Йорданка Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед 1186/13.05.2019 г., относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се във в. з. „Боровете“ и в. з. „До стопанския двор“, землище кв. Банево, гр. Бургас

 

14. ОбС 08-00-8658 Докладна записка от Йорданка Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед 1186/13.05.2019 г., относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ XVI-32 в кв. 18 по действащия ПУП-ПРЗ на с. Равнец, Община Бургас, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС

 

15. ОбС 08-00-8659 Докладна записка от Йорданка Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед 1186/13.05.2019 г., относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок №74 (474), вход А(1), етаж 1, апартамент № 1 - ляв, на наемател, настанен по административен ред

 

16. ОбС 08-00-8629 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Култура и образование“ на Община Бургас, относно: Определяне на цени на билети за изложба с работно заглавие „Риби и рибарство в Южното Черноморие“

 

17. ОбС 08-00-8637 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Избор на управител на „Бургасбус“ ЕООД, гр. Бургас

 

18. ОбС 08-00-8646 Докладна записка от Йорданка Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед 1186/13.05.2019 г., относно: Определяне на управители на „Дентален център I – Бургас“ ЕООД, „Медицински център I – Бургас“ ЕООД и „Медицински център II – Бургас“ ЕООД

 

19. ОбС 08-00-8624 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в редовно общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проектите на решения

 

20. ОбС 08-00-8622 Докладна записка от Стамен Димитров Стамов – изпълнителен директор на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията

 

21. ОбС 08-00-8643 Докладна записка от Георги Дракалиев, Димитър Людиев и Калояна Живкова – общински съветници, относно: Популяризиране на историческо събитие от средновековното минало на Бургас

 

22. ОбС 08-00-8642 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за извършване на дарение на апарат за лимфодренаж „Лимфомед“ DE 30P № 305017 на Сдружение „Онкоболни и приятели“ – гр. Бургас

 

23. ОбС 08-00-8613 Докладна записка от д-р Надя Кирова Желязкова – управител на  „Център за психично здраве проф. д-р Иван Темков – Бургас“ ЕООД, относно: Решение на Общински съвет – Бургас по т.18 от дневния ред на Заседание №53, проведено на 29.01.2019г. (Протокол №53)

 

24. ОбС 08-00-8647 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет „Здравеопазване, социални дейности и спорт“ на Община Бургас, относно: Предоставяне на финансови средства за провеждане на спортни мероприятия и участие на изявени спортисти в Европейски и Световни първенства

 

25. ОбС 08-00-8630 Докладна записка от Йорданка Ананиева – за зам.-кмет на Община Бургас „Здравеопазване, социални дейности и спорт“, съгласно заповед №1134/07.05.2019 г., относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

 

26. ОбС 08-00-8617 Питане от Радослав Петков – общински съветник от БСП, относно: Мерки за намаляване на задръстванията през предстоящия летен сезон

 

27. ОбС 08-00-8619 Питане от Чанко Мирчев – общински съветник от БСП, относно: Отварянето на ул. „Ал. Велики“ към бул. „Христо Ботев“

 

28. ОбС 08-00-8620 Питане от Чанко Мирчев – общински съветник от БСП, относно: Цената на автобусния билет за градски транспорт в Община Бургас

 

29. ОбС 08-00-8640 Питане от Радослав Петков – общински съветник от БСП, относно: Изразходените средства за ремонти на улици и булеварди, част от пътната мрежа на Община Бургас

 

30. ОбС 08-00-8669 Питане от Живко Табаков – общински съветник, относно: Средства, придобити от продажбата или отдаването под наем на имоти общинска собственост за периода от януари 2016 г. до април 2019 г., попадащи в обхвата на 6-те центъра за административни услуги на територията на община Бургас

 

 

КОСТАНТИН ЛУКОВ
Председател на Общински съвет – Бургас

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
282
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.