• Заседание
 • Проект на дневен ред

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №58 ОТ ДАТА 25.06.2019 ГОДИНА

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.33, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ПЕТДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 25.06.2019 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 26.06.2019 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в сградата на КЦ „Морско казино”, зала „Георги Баев”, при следния

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

 

 1. ОбС 08-00-8682 Доклад от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Годишен отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Бургас към 31.12.2018 г. 

 

 1. ОбС 08-00-8730 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Финансово подпомагане на Професионална гимназия по механотехника и електротехника гр. Бургас за реализиране на проект за изработване на електромобил и участие в състезания за енергийно ефективни автомобили 

 

 1. ОбС 08-00-8732 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Промяна на финансиращия орган и статута на Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов „Свети Никола“ – гр. Бургас в съответствие с чл. 311. ал. 3 от Закона за предучилищно и училищно образование (ЗПУО) и чл.9 от Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование 

 

 1. ОбС 08-00-8731 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за предоставяне на трансфер на Министерство на младежта и спорта, във връзка с изпълнение на проектно предложение за Спортно училище „Юрий Гагарин“ – Бургас в рамките на Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 по процедура BG16RFOPOO 1-3.001 „Култура и спорт в училище“. Компонент 2 „Спортни училища“ 

 

 1. ОбС 08-00-8728 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет „Здравеопазване, социални дейности и спорт“ на Община Бургас, относно: Предоставяне на финансови средства за провеждане на спортни мероприятия и участие на изявени спортисти в Европейски и Световни първенства

 

 1. ОбС 08-00-8729 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет „Здравеопазване, социални дейности и спорт“, относно: Увеличаване на капацитета на Център за социална рехабилитация и интеграция на лица пострадали от насилие, финансиран като държавно делегирана дейност

 

 1. ОбС 08-00-8741 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за провеждане на нови обслужващи улици, преминаващи през ПИ с идентификатори 07079.3.2324, 07079.3.2323, 07079.3.1704, 07079.3.1667, 07079.3.2331, 07079.3.2329 по КК на гр. Бургас, попадащи в обхвата на  Подробен устройствен план – план за улична регулация ( ПУП – ПУР ) и изменение на План за улична регулация на кв. 10, кв. 11 и кв. 36, по плана на ПЗ „Север", гр. Бургас, в предвидено разширение на строителните граници на гр. Бургас, в устройствени зони 12/Смф, 16/Смф и 8/Пп по одобрения ОУП на гр. Бургас, одобрени с Решение № 46-17/28.08.2018 г. на Общински съвет Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-8760 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Одобряване на задание за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-79  масив 9 , м. „Чаплак баир“, з-ще с. Равнец , ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 61145.9.79 и 61145.9.82 по КК на с. Равнец и ПУП-ПП за трасе на довеждаща инфраструктура и обслужващ път 2.  Разрешаване изработване на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-79  масив 9 , м. „Чаплак баир“, з-ще с. Равнец, изработване на  ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 61145.9.79 и 61145.9.82 по КК на с. Равнец и ПУП-ПП за трасе на довеждаща инфраструктура и обслужващ път 

 

 1. ОбС 08-00-8757 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж в УПИ XІV-5827,5828,7000 в кв. 24 по плана на ж.к. „Възраждане“, гр. Бургас, идентичен с ПИ с идентификатор 07079.617.193 по КК на гр. Бургас, за изграждане на жилищна сграда, срещу задължение за проектиране, строителство и обезщетение с реални обекти

 

 1. ОбС 08-00-8755 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособена част от недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ двуетажна сграда с административен адрес: гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ № 19, на юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза – Сдружение на инвалидите „Зорница“ 

 

 1. ОбС 08-00-8756 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на общински земеделски земи за отглеждане на съществуващи лозови насаждения, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи (НРПУРОИВ) 

 

 1. ОбС 08-00-8758 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Безвъзмездно предоставяне в управление на Регионален исторически музей – Бургас на недвижим нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ сграден фонд на Етнографската експозиция на музея с административен адрес: гр. Бургас, ул. „Славянска“ № 69 

 

 1. ОбС 08-00-8759 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на общински нежилищен обект, находящ се в сграда с идентификатор 07079.619.122.1 по КК на гр. Бургас, с административен адрес гр. Бургас, ул. „Сан Стефано“ № 86, за изпълнение на програма „Фулбрайт“ в съвместен проект с Фондация „Америка за България“, съгласно споразумение за партньорство между Българо-американска комисия „Фулбрайт“ и СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-8742 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 32/1224 кв.м идеални части от УПИ ІХ-270 в кв. 23 по плана на кв. Банево, гр. Бургас - частна общинска собственост

 

 1. ОбС 08-00-8743 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 278/1610 кв.м идеални части от УПИ Х-18 в кв. 28 по плана на кв. Банево, гр. Бургас - частна общинска собственост

 

 1. ОбС 08-00-8744 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 20/1060 кв.м идеални части от УПИ І-544 в кв. 41 по плана на кв. Банево, гр. Бургас - частна общинска собственост 

 

 1. ОбС 08-00-8745 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 61/561 кв.м идеални части от УПИ ХІІІ-53 в кв. 6, целият с площ 561 кв.м, по плана на в.з. Боровете, землище кв. Банево, гр. Бургас - частна общинска собственост 

 

 1. ОбС 08-00-8746 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 164/664 кв.м ид. части от УПИ V-175 в кв. 1 по плана на в.з. „Боровете“, землище кв. Банево, гр. Бургас, идентичен с ПИ с идентификатор 07079.705.2175 по КК на гр. Бургас - частна общинска собственост 

 

 1. ОбС 08-00-8747 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 10/680 кв.м идеални части от УПИ VІІІ-785 в кв. 8, целият с площ 680 кв.м, по плана на в.з. Боровете, землище кв. Банево, гр. Бургас - частна общинска собственост

 

 1. ОбС 08-00-8748 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ V-1035, кв. 94 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-8749 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас,  ж.к. „Братя Миладинови“, блок 92, вх. 1, ет. 6 (жилищен), ап. 16, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-8750 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се в кв. Рудник и кв. Черно море, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-8751 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща УПИ IV-1535 в кв. 110 по ПУП-ПРЗ кв. Черно море – кв. Рудник, гр. Бургас, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост 

 

 1. ОбС 08-00-8752 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща УПИ XI-917 в кв. 69 по ПУП-ПРЗ кв. Рудник – кв. Черно море, гр. Бургас, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост 

 

 1. ОбС 08-00-8753 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VІІІ в кв.15 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-8754 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на два броя трафопостове - общинска собственост, елементи от електроразпределителната мрежа на територията на Община Бургас, на „Електроразпределение Юг“ ЕАД, гр. Пловдив, по реда на §4, ал.1 и ал.7 от ПЗР на Закона за енергетиката 

 

 1. ОбС 08-00-8736 Докладна записка от Веселин Матеев Пренеров – председател на Постоянна комисия по култура и читалищна дейност, относно: Изграждане на бюст-паметник на Петко Задгорски 

 

 1. ОбС 08-00-8733 Докладна записка от Калояна Живкова и Димитър Людиев – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Отпускане на средства за подготовка за Европейско първенство по акробатика на двойката Мариела Костадинова и Теодор Великов 

 

 1. ОбС 08-00-8722 Докладна записка от Радослав Петков – общински съветник от БСП, относно: Отпускане на финансови средства за облекчаване и оптимизация на административните услуги в КАТ – Бургас

 

 1. ОбС 08-00-8618 Докладна записка от Радослав Петков – общински съветник от БСП, относно: Реконструкция и рехабилитация на пешеходен подлез на бул. „Захари Стоянов“

 

 1. ОбС 08-00-8638 Докладна записка от Живко Табаков – общински съветник от ДБГ, относно: Подмяна на осветителните тела, разположени от двете страни на крайбрежната алея в Морската градина на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-8639 Докладна записка от Живко Табаков – общински съветник от ДБГ, относно: Създаване на временна комисия за изработване Проект на Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-8711 Докладна записка от проф. д-р Христо Стоянов Бозов, д.м., управител на  „Комплексен онкологичен център – Бургас" ЕООД, относно: Закупуване на рентгенова тръба за апарат Gulmey 3100 за нуждите на Отделение по лъчелечение при „КОЦ – Бургас” ЕООД 

 

 1. ОбС 08-00-8767 Докладна записка от Стамен Стамов – изпълнителен директор на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, относно: Определяне на представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията

 

 1. ОбС 08-00-8713 Питане от Чанко Мирчев – общински съветник от БСП, относно: Започнатия и реализиран на половина проект за подмяна на отходната канализация в кв. Рудник 

 

 1. ОбС 08-00-8714 Питане от Чанко Мирчев – общински съветник от БСП, относно: Засиления трафик по бул. „Христо Ботев“

 

 1. ОбС 08-00-8717 Питане от Радослав Петков – общински съветник от БСП, относно: Липса на отходна канализация  в с. Равнец 

 

 1. ОбС 08-00-8718 Питане от Радослав Петков – общински съветник от БСП, относно: Стопанисването на Гробищния парк в с. Равнец

 

 1. ОбС 08-00-8721 Питане от Кирил Петков – общински съветник от БСП, относно: Детската площадка в кв. Рудник 

 

 1. ОбС 08-00-8770 Питане от Живко Иванов Табаков – общински съветник, относно: Колективен договор между Община Бургас и здравните работници в самостоятелни детски ясли, детска кухня, медицински сестри в яслени групи към детски градини, медицински сестри в здравен кабинет към детски градини и училища и здравни медиатори 

 

 1. ОбС 08-00-8771 Питане от Живко Иванов Табаков – общински съветник, относно: Достъпна среда за хора с увреждания на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-8772 Питане от Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Осветяване на бюст-паметниците в Приморски парк на гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-8773 Питане от Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Изсичане на дървета на територията на Община Бургас

 

КОСТАНТИН ЛУКОВ
Председател на Общински съвет – Бургас

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
504
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.