• Заседание
 • Проект на дневен ред

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №60 ОТ ДАТА 30.07.2019 ГОДИНА

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.33, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ШЕСТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 30.07.2019 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 31.07.2019 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в сградата на КЦ „Морско казино”, зала „Георги Баев”, при следния

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

 

 1. ОбС 08-00-8952 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-8963 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерство на труда и социалната политика, Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, определена за Управляващ орган на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG05M9OP001-2.040-0051-C01 „Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Бургас“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 по процедура BG05M9OP001-2.040 «Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2»

 

 1. ОбС 08-00-8989 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Доклад за изпълнението на предвижданията на общия устройствен план на гр. Бургас, неговите квартали и техните землища и общия устройствен план на с. Маринка, с. Димчево и с. Твърдица и техните землища и предложения за изменение на плановете 2. Одобряване на проекти за изменение на ОУП на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-8962 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Искане за разрешаване изготвяне на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.602.470 по КК на гр. Бургас и допускане на отклонения от правилата и нормативите на §9 от Наредба №7/МРРБ за ПНУОВТУЗ от Министъра на регионалното развитие и благоустройството 

 

 1. ОбС 08-00-8943 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на разрешение за промяна на предназначението на УПИ III, УПИ IV и УПИ V, отредени – „за озеленяване и благоустройство“, в кв. 9, по плана на ж.к. „Зорница“, част от ПИ с идентификатор 07079.601.121 по КК на гр. Бургас, с цел създаване на устройствена основа за изграждане на крайуличен паркинг с успоредно паркиране, като част от улица с о. т. 96 – о.т. 98 – о.т. 100, кв. 9, по плана на ж. к. „Зорница“, при запазване на съществуващата едроразмерна растителност като крайулично озеленяване 

 

 1. ОбС 08-00-8878 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на захранващ водопровод до УПИ І-21,23, ПИ с идентификатор 07079.13.2077 по КК на гр. Бургас, в устройствена зона 025737, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, извън строителните граници на кв. Банево

 

 1. ОбС 08-00-8879 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване  на Подробен устройствен план – Изменение на парцеларен план (ПУП – ИПП) за трасе на обслужващ път до УПИ I-312 (ЗА ПСОВ) в землището на кв. Рудник – кв. Черно море, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-8942 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен  план – План за  регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ с идентификатори 07079.1.1019 и 07079.1.1022 по КК на гр. Бургас и Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за изграждане на елементи на транспортната (пътна и железопътна) инфраструктура в ПИ с идентификатор 07079.1.1021 по КК на гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-8966 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Промяна предназначението на общински жилища

 

 1. ОбС 08-00-8982 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне оценка на земя, находяща се във в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, на наследниците на физическо лице с учредено право на ползване, по реда на § 29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр.13 от 2007 г.) 

 

 1. ОбС 08-00-8978 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна постройка с временен устройствен статут, находяща се в ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас, на юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза – Сдружение „Клуб за здраве и дълголетие на спортисти, инвалиди и диабетици „Зора -2000“ 

 

 1. ОбС 08-00-8979 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се на ул. „Александър Велики“ № 37, гр. Бургас за нуждите на Дружество на диабетици и инвалиди „Зора – 2000“ 

 

 1. ОбС 08-00-8980 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост на Фондация „Астика“ – сдружение с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност 

 

 1. ОбС 08-00-8981 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от десет години на спортно съоръжение – изкуствена стена за катерене, изградена в спортен комплекс „Славейков“, находящ се в УПИ X, кв. 7 по плана на ж.к. „Славейков“, град Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

 

 1. ОбС 08-00-8983 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отправяне на искане за безвъзмездно предоставяне в собственост на Община Бургас на недвижими имоти, държавна собственост, представляващи ПИ с проектни идентификатори 07079.2.2845 и 07079.2.2841 по КККР на гр. Бургас,  находящи се в м. „Тъмното“ (бивша м. „Хаинлъка“), землище гр. Бургас, с начин на трайно ползване –за улица 

 

 1. ОбС 08-00-8984 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ XV-619 в кв. 65 по плана на с. Равнец, Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-8985 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ V-1035, кв. 94 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-8971 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас,  ж.к. „Братя Миладинови“, ул. „Странджа“ № 36, ет. 4, ап. 4В, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-8973 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас,  ж.к. „Изгрев“, бл. 15, вх. 6, ет. 4, ап.- среден, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-8974 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас,  ж.к. „Меден рудник“, бл. 59, вх. А, ет. 7, ап. 20 - среден, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-8975 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас,  ж.к. „Меден рудник“, бл. 8, вх. Б, ет. 4, ап. 9 - ляв, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-8976 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в кв. Рудник и кв. Черно море, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-8972 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на идеални части от недвижим имот, частна общинска собственост, с идентификатор 07079.620.32 по Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Бургас, съответстващи на притежавани идеални части от правото на строеж върху посочения поземлен имот, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) 

 

 1. ОбС 08-00-8977 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допълване на Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т. 33 от проведеното на 26.02.2019 г. заседание (Протокол №54) за прекратяване на съсобственост в УПИ II-1477, в кв. 102 по ПУП – ПРЗ на кв. Черно море – кв. Рудник, гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота 

 

 1. ОбС 08-00-8950 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Провеждане на процедури за избор на проверители - регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети на общинските търговски дружества

 

 1. ОбС 08-00-8785 Докладна записка от проф. д-р Христо Стоянов Бозов, д.м., управител на  „Комплексен онкологичен център Бургас“ ЕООД, относно: Закупуване на система за архивиране и пренос на данни за нуждите на Отделение по образна диагностика при „КОЦ – Бургас” ЕООД

 

 1. ОбС 08-00-8951 Докладна записка от от проф. д-р Христо Стоянов Бозов – управител на  „Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД, относно: Закупуване на замразяващ микротом за Отделение по Клинична патология при „КОЦ–Бургас” ЕООД 

 

 1. ОбС 08-00-8945 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет „Здравеопазване, социални дейности и спорт“, относно: Предоставяне на финансови средства за провеждане на спортно мероприятие и за участие на изявени спортисти в Световна купа по стандартни танци

 

 1. ОбС 08-00-8947 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет „Здравеопазване, социални дейности и спорт“, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

 

 1. ОбС 08-00-8948 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет „Здравеопазване, социални дейности и спорт“, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Ц. В. Б., чрез майка й П. Ц. Б.

 

 1. ОбС 08-00-8953 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Отмяна на решение по т. 25, подточка 8 от дневния ред на проведеното заседание на 28.05.2019 г., отразено в Протокол 57 относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на Христо Парушев Атанасов 

 

 1. ОбС 08-00-8889 Докладна записка от Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Удостояване с отличие на Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-8904 Докладна записка от Калояна Живкова и Димчо Грудев – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Програма за провеждане на хипотерапия в конна база „Бургас“

 

 1. ОбС 08-00-8961 Докладна записка от Калояна Живкова и Димитър Людиев – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Изменение на решение по т. 28 от Протокол 58/25.06.2019 г. на Общински съвет – Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-8827 Докладна записка от общинските съветници на ПП НФСБ, относно: Намаляване цените на билетите и картите за градски транспорт

 

 1. ОбС 08-00-8832 Докладна записка от Чанко Мирчев – общински съветник от БСП, относно: Необходимостта от допълнително осветяване на пешеходните пътеки по бул. „Демокрация“, бул. „Ст. Стамболов“, бул. „Димитър Димов“ 

 

 1. ОбС 08-00-8955 Докладна записка от Радослав Петков – общински съветник от БСП при Общински съвет - Бургас, относно: Ремонт на асфалтова настилка на автомобилен паркинг в жилищен комплекс „Зорница“, в съседство с блокове 21, 23, 24, 25А, 30 

 

 1. ОбС 08-00-8831 Питане от Чанко Мирчев – общински съветник от БСП, относно: Окаяно състояние на уличната мрежа в с. Твърдица 

 

 1. ОбС 08-00-8834 Питане от Чанко Мирчев – общински съветник от БСП, относно: Липса на отходна канализация в с. Твърдица

 

 1. ОбС 08-00-8956 Питане от Радослав Петков – общински съветник от БСП, относно: Ползването на гаражи, находящи се на ул. „Петко Каравелов“ 34

 

 1. ОбС 08-00-8957 Питане от Радослав Петков – общински съветник от БСП, относно: Отсичане на здраво, многогодишно дърво – орех, намиращо се между ул. „Дебелт“, ул. „Македония“ и ул. „Пробуда“

 

 1. ОбС 08-00-8998 Питане от Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Възможност за двупосочно движение по ул. „Ген. Гурко“, в участъка между ул. „Цар Симеон I“ и ул. „Ст. Стамболов“ 

 

 

 

 

 

 

 

КОСТАНТИН ЛУКОВ
Председател на Общински съвет – Бургас

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
953
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.