Действащи наредби и правилници

Сортиране на данни
ПУБЛИКУВАНО Описаниенизходящо сортиране
25.11.2015 Етичен кодекс на общинските съветници и публичните служители от Община Бургас
04.11.2016 НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БУРГАС
05.11.2015 Наредба за временно използване на части от тротоари, свободни обществени площи и улични платна за строителни площадки на територията на Община Бургас
10.08.2018 НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
03.11.2015 Наредба за именуване и преименуване на общински обекти на територията на Община Бургас
01.03.2016 НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЯ КЛАС В
05.02.2019 НАРЕДБА за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас
05.02.2019 НАРЕДБА за определяне размера на местните данъци на територията на Община Бургас
05.09.2019 НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
05.11.2015 Наредба за организация и управление на гробищните паркове и погребално - обредната дейност на територията на Община Бургас
13.05.2019 Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас
03.11.2015 Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Бургас
03.11.2015 Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория, или части от тях на територията на Община Бургас
13.03.2019 НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ВЕЩИ
01.08.2016 НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ НА ОБЩИНА БУРГАС
05.11.2015 Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания
01.03.2016 НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БУРГАС, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОП „СПОРТНИ ИМОТИ“
12.04.2019 Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на Oбщина Бургас
19.05.2016 Наредба за символиката и отличията на Община Бургас
11.06.2019 НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
05.05.2017 НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ПОЛУДНЕВНИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ КЪМ УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
05.11.2015 Наредба за условията и реда за извършване на административни услуги чрез използване на електронно подписани документи от Община Бургас
08.10.2018 НАРЕДБА за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас
05.11.2015 Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез поемане на дългосрочен дълг от Община Бургас
04.10.2016 Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бургас
04.07.2016 НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, УЧАСТИЕТО В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ ОТ ОБЩИНА БУРГАС
05.04.2019 НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ НУЖДИ НА ГРАЖДАНИ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА
05.12.2017 НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В КАЛЕНДАРА НА ОБЩИНА БУРГАС
11.03.2019 НАРЕДБА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИ КЛУБОВЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС
06.03.2017 ПРАВИЛА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И ИЗКУСТВОТО ПО ОБЩИНСКА ПРОГРАМА „БУРГАСКИ ДЕЦА“
25.11.2015 ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „ПЕТКО ЗАДГОРСКИ” – ГР. БУРГАС
03.04.2017 ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЛЕТЕН ТЕАТЪР, ФЕСТИВАЛИ И КОНЦЕРТИ“
05.04.2019 ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЩИНСКИ ИМОТИ
03.04.2017 ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „МОРСКИ ЗНАЦИ”
17.11.2015 Правилник за начина на разходване на средствата, предвидени в общинския бюджет, за създаване на условия за развитие на малки и средни предприятия на територията на Община Бургас
25.11.2015 ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ ОБЩИНСКО РАДИО "ГЛАСЪТ НА БУРГАС"
20.02.2018 ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА БУРГАСКА ОБЩИНА
05.04.2019 ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЧИСТОТА ЕКО”
30.09.2019 ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "СПОРТНИ ИМОТИ"
06.03.2017 ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ТРАНСПОРТ"
03.04.2017 ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ТУРИЗЪМ"
02.07.2018 ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО „ЗЕЛЕНИ АСИСТЕНТИ“ В ОБЩИНА БУРГАС
02.02.2016 ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ В ОБЩИНА БУРГАС
05.11.2015 Правилник за предоставяне на средства от общинския бюджет за съфинансиране на проекти на НПО
02.02.2016 ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАМЕТНИЦИ, МОНУМЕНТИ, ПАМЕТНИ ПЛОЧИ И ДРУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
03.11.2015 Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица
19.07.2016 ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦЕЛЕВИ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ОТ ОБЩИНСКИ ЗДРАВЕН ФОНД
05.05.2017 ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА КУЛТУРНИ ПРОЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
04.05.2018 ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА ФИНАНСИРАНЕ ИЗДАВАНЕТО НА КНИГИ НА БУРГАСКИ АВТОРИ
07.02.2017 ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ – БУРГАС
11.03.2019 ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ИНВИТРО НА ЛИЦА, ДВОЙКИ И СЕМЕЙСТВА С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, ЖИВУЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА-БУРГАС
02.02.2016 ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА, ЖИВУЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.