КОСТАНТИН ЙОРДАНОВ ЛУКОВ

КОСТАНТИН ЙОРДАНОВ ЛУКОВ
  • ПРЕДСЕДАТЕЛ
  • ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 29.01.1954 г.
Професия: юрист
Образование: висше
Чужди езици: немски - говоримо
Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ
Участие в предишен ОбС: мандат 2007-2011 г.; мандат 2011-2015 г.
Акцент през мандата: право, обществен ред и безопасност на движението
Участие в комисии:
1. Постоянна комисия по правни въпроси - председател
2. Наблюдателна комисия по Закона за изпълнение на наказанията и задържане под стража - председател
3. Комисия за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти - председател
4. Постоянна комисия по обществен ред, сигурност и безопасност на движението - член

Тел. за контакти: 0884 548 888
E-mail: council@burgas.bg

ВНЕСЕНИ ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ И ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ:

Докладна записка № 08 - 00 4008 / 06.11.2015 г. от Костантин  Луков - председател на Общински съвет, относно: Избор на членове на комисии към Общински съвет – Бургас

Докладна записка № 08 - 00 4040 / 12.11.2015 г. от Костантин  Луков - председател на Общински съвет, гр. Бургас, относно: Определяне представител на общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)

Докладна записка № 08 - 00 4072 / 17.11.2015 г. от Костантин Луков - председател на Общински съвет, относно: Избор на председател на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове (ЗУЖВГМЖСВ)

Докладна записка № 08 - 00 4118 / 01.12.2015 г. от Костантин Луков - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Конкурсна процедура за избор на обществен посредник, съгласно Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община

Докладна записка № 08 - 00 4163 / 07.12.2015 г. от Костантин Луков - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи

Докладна записка № 08 - 00 4041 / 12.11.2015 г. от Костантин  Луков - председател на Общински съвет, гр. Бургас, относно: Избор на член на Областния съвет за развитие

Докладна записка № 08 - 00 4073 / 17.11.2015 г. от Костантин Луков - председател на Общински съвет, относно: Избор на членове и председател на Постоянната комисия за управление на заложените средства в общинския бюджет за създаване на условия за развитие на малки и средни предприятия на територията на Община Бургас

Докладна записка № 08 - 00 4219 / 06.01.2016 г. от Костантин в Луков - председател на Общински съвет - Бургас и Председател на комисията по провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти, относно: Приемане на Правилник за организацията и реда за приватизация в Община Бургас

Докладна записка № 08 - 00 4218 / 06.01.2016 г. от Костантин  Луков - председател на Общински съвет - Бургас и Председател на комисията по провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти, относно: Приемане на правила за управление на Програма за реализация на малки благоустройствени проекти на Община Бургас

Докладна записка № 08 - 00 4216 / 04.01.2016 г. от Костантин  Луков - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за реда за подаване на предложения и вземане на решения от Общинския съвет за изграждане на паметници, монументи, паметни плочи и други на територията на Община Бургас

Докладна записка № 08 - 00 4227 / 07.01.2016 г. от Костантин  Луков - председател на Общински съвет - Бургас,  относно:Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас

Докладна записка № 08 - 00 4228 / 07.01.2016 г. от Костантин  Луков - председател на Общински съвет - Бургас,  относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за финансово подпомагане на приемни семейства, живущи на територията на Община Бургас

Докладна записка № 08 - 00 4229 / 07.01.2016 г. от Костантин  Луков - председател на Общински съвет - Бургас,  относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне финансови средства от бюджета на Община Бургас за финансиране издаването на книги на бургаски автори

Докладна записка № 08 - 00 4323 / 01.02.2016 г. от Костантин Луков - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Определяне на представители от Общински съвет - Бургас в Експертна комисия за управление на целевите средства по Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас

Докладна записка № 08 - 00 4484 / 11.03.2016 г.  от група общински съветници, относно: Провеждане на рибен фестивал

Докладна записка № 08 - 00 4594 / 04.04.2016 г. от Костантин Луков - председател на Общински съвет - Бургас,  относно: Допускане поправка на явна фактическа грешка в решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.5 от дневния ред на проведеното на 26.01.2016 г. заседание, отразено в Протокол №7

Докладна записка № 08 - 00 4654 / 11.04.2016 г.  от Костантин Луков - председател на Общински съвет и председател на Комисията за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти, относно:Допълване на План-програма за работата наКомисията за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти и Списъка с обекти за приватизация съгласно чл.1, ал.2, т.6; чл.3, ал.2 и чл.3, ал.3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК)

Докладна записка  № 08 - 00 5144 / 02.08.2016 г. от Костантин  Луков - председател на Общински съвет и председател на Комисията за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас

Докладна записка  № 08 - 00 5222 / 02.09.2016 г. от Костантин  Луков - председател на Общински съвет, относно: Определяне на представител от Общински съвет - Бургас в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия

Докладна записка  № 08 - 00 5265 / 13.09.2016 г. от Костантин  Луков - председател на Общински съвет, относно: Избор на член на Постоянната комисия по обществен ред, сигурност и безопасност на движението

Докладна записка № 08 - 00 5322 / 05.10.2016 г. от Костантин  Луков - Председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на членове на Постоянни комисии към Общински съвет - Бургас

Докладна записка  № 08 - 00 5309 / 05.10.2016 г. от общински съветници от политичекс партия ГЕРБ, относно: Приемане на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет и взаимодействието му с общинска администрация на Община Бургас

Докладна записка № 08 - 00 5609 / 04.01.2017 Г. от Костантин Луков - председател на Общински съвет, относно: Конкурсна процедура за избор на обществен посредник, съгласно Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община

Докладна записка № 08 - 00 5607 / 03.01.2017 Г. от Костантин Луков - председател на Общински съвет, относно: Избор на член на Комисията по чл.6, ал.1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас

Докладна записка № 08 - 00 5750 / 07.02.2017 Г. от Костантин Луков - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Определяне на представители от Общински съвет - Бургас в Експертна комисия за управление на целевите средства по Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас

Докладна записка № 08 - 00 5850 / 08.03.2017 Г. от Костантин Луков - председател на Общински съвет, относно: Отпускане на финансови средства за доизграждането на Мемориалния комплекс на кан Кубрат, намиращ се край село Малая Перешчепина, Полтавска област, Република Украйна

Докладна записка № 08 - 00 5858 / 09.03.2017 Г. от Костантин Луков - председател на Общински съвет, относно: Определяне на представител от Общински съвет - Бургас в Местен обществен комитет по превенция и контрол на ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции

Докладна записка № 08 - 00 6011 / 07.04.2017 Г. от Група общински съветници от ПП "ГЕРБ", относно: Разширяване и обогатяване и подпомагане обучението на студенти в IT сектора - от Университет "Проф. д-р Асен Златаров" и Бургаски свободен университет

Докладна записка № 08 - 00 6116 / 11.05.2017 Г. от Костантин Луков - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на членове на комисии по Правилника за организацията и дейността на общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

Докладна записка № 08 - 00 6137 / 12.05.2017 г. от Калояна  Петкова, Костантин  Луков, Димитър  Людиев и Георги  Дракалиев, относно: Предоставяне на финансови средства за участие на Световно първенство по шахмат за девойки в Монтевидео, Уругвай и на Европейско първенство по шахмат за девойки в Мамая, Румъния на състезателката на ШК „Бургас 64” Нургюл Салимова

Докладна записка № 08 - 00 6334 / 06.07.2017 г. от Костантин  Луков- председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на членове и ръководство на комисии по Правилника за организацията и дейността на общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

Докладна записка № 08 - 00 6335 / 06.07.2017 г. от Костантин  Луков- председател на Общински съвет - Бургас, относно: Одобряване на командировки на Костантин Йорданов Луков – Председател на Общински съвет – Бургас за периода 01.04.2017 г. – 30.06.2017 г.

Докладна записка № 08 - 00 6825 / 29.11.2017 г. от Костантин  Луков - председател на Общински съвет- Бургас, относно:  Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи

Докладна записка № 08 - 00 6833 / 30.11.2017 г. от Костантин Луков - председател на Общински съвет- Бургас, относно: Избор на членове на Комисията по чл.7, ал.1 от Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на спортните мероприятия, включени в календара на Община Бургас

Докладна записка № 08 - 00 6834 / 01.12.2017 г. от Група общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас

Докладна записка № 08 - 00 7224 / 26.03.2018 г. от Костантин Луков, Георги Дракалиев, Димитър Людиев, Калояна Живкова - общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Изготвяне на извънреден приоритетен график за работа на общинската мобилна лаборатория за качество на атмосферния въздух (КАВ)

Докладна записка № 08 - 00 7305 / 05.04.2018 г. от Костантин  Луков - председател на Общински съвет,относно: Избор на членове и председател на Комисията по чл.6, ал.1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас.

Докладна записка № 08 - 00 7306 / 05.04.2018 г. от Костантин  Луков - председател на Общински съвет,относно: Одобряване на командировки на Костантин Йорданов Луков - председател на Обшински съвет - Бургас за периода 01.01.2018 г. - 31.01.2018 г.

Докладна записка № 08 - 00 7405 / 10.05.2018 г. от Костантин  Луков - председател на Общински съвет и председател на Постоянната комисия по правни въпроси, относно: Създаване на временна комисия за провеждане на преговори за покупко-продажба на имот, собственост на Спорт пропърти мениджмънт АД

Докладна записка № 08 - 00 7764 / 31.08.2018 г. от Костантин Луков - председател на Общински съвет, относно:  Освобождаване на общинския съветник Бенчо Бенчев като зам.-председател на Общински съвет - Бургас

Докладна записка № 08 - 00 7777 / 04.09.2018 г. от Георги Дракалиев, Димитър Людиев, Костантин Луков, Веселин Пренеров и Tошко Иванов - общински съветници, относно: Удостояване на Рикардо Тоскани със званието “Почетен гражданин на Бургас“(посмъртно)

Докладна записка № 08 - 00 7891 / 09.10.2018 г.  от Костантин Луков - председател на Общински съвет, относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

Докладна записка № 08 - 00 7895 / 09.10.2018 г. от Костантин Луков, Веселин Пренеров, Димчо Грудев, Калояна Живкова, Станислав Андреев, Георги Дражев – общински съветници, относно: Удостояване на българския естраден изпълнител Мустафа Чаушев със званието „Почетен гражданин на Община Бургас

Докладна записка № 08 - 00 8081 / 29.11.2018 г. от Костантин Луков- председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на председател на Постоянната комисия по туризъм

Докладна записка № 08 - 00 8176 / 07.01.2019 г. от Костантин Луков и Пеньо Мечков - общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Докладна записка № 08 - 00 8179 / 09.01.2019 г. от Костантин Луков- председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на членове и ръководство на комисии по Правилника за организацията и дейността на общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

Докладна записка № 08 - 00 8185 / 10.01.2019 г. от Костантин Луков - председател на Общински съвет, относно: Одобряване на командировки на Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет - Бургас за периода 01.10.2018 г. - 31.12.2018 г.

Докладна записка № 08 - 00 8294 / 08.02.2019 г. от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет, относно: Избор на член на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност

Докладна записка № 08 - 00 8301 / 11.02.2019 г. от Костантин Луков - председател на Общински съвет, относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за финансово подпомагане на процедури "ин витро" на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас

Докладна записка № 08 - 00-8491 / 01.04.2019 г. от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Одобряване на командировки на Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет - Бургас за периода 01.01.2019 - 31.03.2019 г.

Докладна записка № 08 - 00 8513 / 09.04.2019 г. от Костантин Йорданов Луков-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ,относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас

Докладна записка № 08 - 00 8523 / 12.04.2019 г. от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински Съвет, гр. Бургас, Стефан Кънев Колев - общински съветник от ПП ГЕРБ, Диян Вълков Димов - председател на Постоянна комисия по транспорт  и морско дело, относно: Изграждане на места за престой и паркиране на двуколесни пътни превозни средства на бул. „Демокрация” от кръстовището с ул. “Рилска” до пешеходната пътека с бул. „Алеко Богориди”.

Докладна записка № 08 - 00 8656 / 14.05.2019 г. от общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Разширение на съществуващ временен паркинг, в имот общинска собственост, в кв.30 по ПУП на местност Ъгъла кв. Сарафово

Докладна записка № 08 - 00 8667 / 15.05.2019 г. от Костантин Йорданов Луков- председател на Общински съвет - Бургас, относно: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели и създаване на временна комисия  за провеждане на процедурата по избор

Докладна записка № 08 - 00 9101 / 29.08.2019 г. от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет, относно: Одобряване на командировки на Костантин Йорданов Луков – Председател на Общински съвет – Бургас за периода 01.04.2019 г. – 31.08.2019 г.

Докладна записка № 08 - 00 9102 / 29.08.2019 г. от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет, относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за реда на предоставяне на целеви финансови средства от Общински здравен фонд

Докладна записка № 08 - 00 9151 / 09.09.2019 г. от Костантин Луков - общински съветник от ПП ГЕРБ и председател на Общински съвет - Бургас, относно: Реконструкция на съществуващото триклонно кръстовище ул. "Янко Комитов" и улица към ПЗ "Север", за обслужване на УПИ, южно от ул."Янко Комитов", в кв. 53 по плана на ПЗ "Север"

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
5884
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.