ОДОБРЕНИ ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/

29 Юни, 2018 - 17:17

На основание чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, във връзка с чл. 124а, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 136, ал. 1 и чл. 16а от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за територията между път...

31 Май, 2018 - 11:43

  1. На основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ Общински съвет Бургас даде предварително съгласие за провеждане на обслужваща улица за обслужване на имоти в част от кадастрални райони 5 и 6 по КК на гр. Бургас, в устройствени зони 3/Пп и 4/Пп, съгласно действащ ОУП на
  2. ...
31 Май, 2018 - 11:19

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, във връзка с чл. 124а, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 136, ал. 1 и чл. 16а от ЗУТ Общински съвет Бургас...

31 Май, 2018 - 11:17

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, във връзка с чл. 16а от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ на обслужващи улици с о.т.253 - о.т.338 - о.т.339 - о.т.340...

24 Април, 2018 - 15:20

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 124а, ал. 1, чл. 136, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 134, ал. 2, т.2 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри изменение на подробен устройствен план – план за регулация и...

24 Април, 2018 - 15:12

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.1, чл.136, ал.1, чл.134, ал.1, т.1 и т.2, чл.134, ал.2, т.2 и т.4, при условията на чл.16, ал.1 и ал.4 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри изменение на подробен устройствен план –...

1 Март, 2018 - 13:54

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 136, ал. 1, при условията на чл. 16, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ с идентификатор...

30 Януари, 2018 - 17:06

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 във връзка с чл.16а от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри Подробен устройствен план – План за улична регулация на нова обслужваща улица от о.т.28, при кръстовището на ул. “Северна“ и ул. “Черна гора“ от...

30 Януари, 2018 - 17:02

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с и чл.124а, ал.1, чл.134, ал., т.1 и чл.136, ал.1 от ЗУТ, при условията на чл.16, ал.1 и ал.4 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /...

28 Ноември, 2017 - 16:07

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.62, ал.9 от ЗУТ, във връзка с чл.129, ал.1 и чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри изменение на действаща план – схема за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ за УПИ I, отреден – „за районен...

28 Ноември, 2017 - 16:04

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на нов захранващ водопровод от съществуващ водопровод ПЕВП Ф160 в ПИ 07079.5.860 по КК на гр.Бургас до УПИ VII-10,...

31 Октомври, 2017 - 11:26

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1, във връзка с чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ на обслужваща улица от о.т.102 до о.т.103 между кв.52 и кв.53, по...

26 Септември, 2017 - 14:09

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ на нова обслужваща улица между кв.7 и кв.8 (ПИ 07079.660.457 по КК на гр.Бургас), по...

26 Септември, 2017 - 14:05

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1, във връзка с чл.136, ал.1, чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ, във връзка с чл.62а, ал.2 и ал.3, т.2 на ЗУТ Общински съвет Бургас одобри изменение на ПУП - ПР на кв.33 и кв.40А, по плана на ж.к.„Славейков“, гр.Бургас...

26 Септември, 2017 - 13:54

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 и чл.136, ал.1, чл. 134, ал.1, т.2 и ал. 2, т.2 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за кв.22, кв.23 и кв.24...

30 Август, 2017 - 13:59

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.136, ал.1 и чл.124а, ал.1, чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ, при условията на чл.16а от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за...

26 Юли, 2017 - 14:31

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.16, ал.1 и ал.5 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на част от ...

26 Юли, 2017 - 14:27

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1, във връзка с чл.134, ал.1, т.1, ал.2, т.2 от ЗУТ, във връзка с чл.16 и §8, ал.2 от ПР на ЗУТ Общински съвет Бургас одобри проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване...

26 Юли, 2017 - 14:24

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1, във връзка с чл.136, ал.1, чл.134, ал.1, т.2 и ал.2, т.2 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри изменение на ПУП-ПУР на обслужваща улица от о.т.936а - о.т.936 - о.т.872а - о.т.872 и изменение на ПУП-ПР за...

26 Юли, 2017 - 14:19

   1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.21, ал.7 от ЗОС, чл.129, ал.1, във връзка с чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри изменение на ПУП-ПР за УПИ VIII, кв.51
  2. ...

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.