МАТЕРИАЛИ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №32

1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6626 / 13.10.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Удостояване на българския музикант и композитор Тончо Русев със званието Кавалер на „Сребърният кръст на Свети Николай“

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Октомври, 2017 - 12:00
2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6627 / 13.10.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Удостояване на художника Руси Стоянов със званието „Почетен гражданин на Oбщина Бургас“ (посмъртно)

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Октомври, 2017 - 12:16
3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6628 / 13.10.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Бургас“ на д-р Вида Буковинова, историк-краевед 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Октомври, 2017 - 12:12
4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6629 / 13.10.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Удостояване  на футболиста Иван Претъргов със званието „Почетен гражданин на Община Бургас“ (посмъртно)

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Октомври, 2017 - 12:07
5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6630 / 13.10.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Удостояване на народната певица Янка Рупкина със званието „Почетен гражданин на Община Бургас“ 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Октомври, 2017 - 12:24
6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6614 / 10.10.2017 Г.

от група общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Награждаване с отличие на Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 23 Октомври, 2017 - 13:38
7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6652 / 13.10.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Извършване на вътрешнокомпенсирани промени в бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2017 година

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Октомври, 2017 - 17:14
8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6650 / 13.10.2017 Г.

от Руска Бояджиева - зам.-кмет "Европейски политики,околна среда", относно: Даване на съгласие Община Бургас да кандидатства за членство в Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия

АКТУЛИЗИРАНО НА: 23 Октомври, 2017 - 13:40
9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6646 / 13.10.2017 Г.

от Руска Бояджиева - зам. -кмет  „Европейски политики, околна среда“, относно:  Приемане на „Регионална програма за управление на отпадъците – регион Бургас 2017 - 2020 г.“ 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Октомври, 2017 - 16:09
10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6648 / 13.10.2017 Г.

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Избор на независими финансови одитори за проверка и заверка на ГФО за 2017г. и 2018г. на търговските дружества със сто процента участие на Община Бургас в капитала

АКТУЛИЗИРАНО НА: 25 Октомври, 2017 - 09:12
11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6624 / 13.10.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: Откриване на нова Детска градина „Пинокио“ в Районен център – ж.к. Меден рудник.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Октомври, 2017 - 11:52
12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6564 / 19.09.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предложение до Общински съвет Бургас за допускане на намалени отстояния по чл.36, ал.4 от ЗУТ, във връзка с постъпило искане от „ПС Груп“ АД, за допускане на изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ V-1495,1496 /ПИ 07079.610.130/, УПИ I-1476 /ПИ 07079.610.126/ и УПИ VI-1479 /ПИ 07079.610.124/ в кв.77 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Ноември, 2017 - 12:32
13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6552 / 13.09.2017 Г.

от Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: Разрешение на основание чл.62а, ал.2 и ал.3 от ЗУТ за промяна на предназначението на част от УПИ I, отреден - "за озеленяване" в кв.57 по плана на ж.к. "Славейков", гр. Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Септември, 2017 - 14:37
14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6662 / 16.10.2017 Г.

от инж. Чанка  Коралска –  за кмет  на  Община Бургас, относно: 1. Разрешение на основание чл.124а, ал.1 за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП–ПРЗ/ за имоти в обхват на част от устройствена зона 02573/13 по ОУП, одобрен с Решение №51-1/21.07.11г. на Общински съвет Бургас, в землището на кв. Банево, гр. Бургас, при условията на чл.16 от ЗУТ. 2.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 23 Октомври, 2017 - 13:37
15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6663 / 16.10.2017 Г.

от инж. Чанка  Коралска –  за кмет  на  Община Бургас, относно1. Даване на съгласие за провеждане на обслужваща улица през ПИ с идентификатори 07079.11.68 и 07079.11.69 по КК на гр. Бургас, местност „До шосето“, землище на кв. „Крайморие“, гр. Бургас – общинска собственост, съгласно Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/ на нова обслужваща улица за обслужване на имоти в устройствена зона 07079/78, с.о. „Бизнес-парк Крайморие“ съгласно ОУП на гр. Бургас.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 17 Октомври, 2017 - 11:07
16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6664 / 17.10.2017 Г.

от инж. Чанка  Коралска –  за  кмет  на  Община Бургас, съгласно Заповед №2876/13.10.2017г. на Кмета на Община Бургас, относно:  1. Даване на предварително съгласие за провеждане на обслужваща улица през ПИ с идентификатор 07079.3.1209 по КК на гр. Бургас, бивша местност „Мадика“, землище на гр. Бургас – общинска собственост, съгласно Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/ на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 07079.3.2178 по КК на гр.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 17 Октомври, 2017 - 14:43
17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6661 / 16.10.2017 Г.

от инж. Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №2876/13.10.2017г.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Октомври, 2017 - 16:42
18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6605 / 06.10.2017 Г.

от Ивайло Вагенщайн - общински съветник в  Общински съвет - Бургас, относно: Изграждане на детска и спортна площадка в УПИ VII-62, отреден „За озеленяване и благоустрояване“, в кв.22 по плана на к-с „Славейков“, гр.Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 9 Октомври, 2017 - 11:05
19. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6631 / 13.10.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, находящи се в ПЗ „Север“, гр. Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Октомври, 2017 - 16:50
20. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6632 / 13.10.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в ж.к. „Братя Миладинови“, гр. Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Октомври, 2017 - 16:56
21. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6635 / 13.10.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Искане с вх. № 58-00-272/28.06.2017 г. в Община Бургас от Общинска служба по земеделие (ОЗС) - Бургас за предоставяне на общинска земя на основание §27, ал. 2, т. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване на решение, за възстановяване собствеността върху земеделски земи на наследници на Мария Костова Кирякова

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Октомври, 2017 - 17:00
22. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6644 / 13.10.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на правото на собственост върху недвижими имоти - държавна собственост, находящи се в зона "Хижи" на лесопарк "Росенец", землище кв. Крайморие, гр. Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Октомври, 2017 - 16:24
23. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6643 / 13.10.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване на безвъзмездно право на строеж на Църковно настоятелство при Храм "Св. Живоприемен източник", за изграждане на сграда - параклис в УПИ XI в кв.23 по ПУП-ПРЗ на с. Драганово, Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 24 Октомври, 2017 - 13:26
24. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6633 / 13.10.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 225/725 кв. м идеални части от УПИ ХІ-51, кв. 6, целият с площ 725 кв. м, по плана на в.з. “Боровете“, землище кв. Банево, гр. Бургас - частна общинска собственост

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Октомври, 2017 - 16:13
25. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6638 / 13.10.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ ІІI-253, кв. 24 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Октомври, 2017 - 16:20
26. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6641 / 13.10.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ VІ-257, в квартал 46 по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас, чрез продажба частта на общината

АКТУЛИЗИРАНО НА: 24 Октомври, 2017 - 13:33
27. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6642 / 13.10.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ І-1, в квартал 7 по ПУП-ПРЗ на с. Драганово, Община Бургас, чрез продажба частта на общината

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Октомври, 2017 - 08:54
28. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6640 / 13.10.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Промяна в характера на собствеността - от частна общинска собственост в публична общинска собственост на общински имот, представляващ УПИ ХIIІ в кв.32 по ПУП-ПРЗ на кв. Горно Езерово, гр. Бургас, отреден за детска градина 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Октомври, 2017 - 16:17
29. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6658 / 16.10.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ блок №3 на ДГ „Райна Княгиня“, ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Октомври, 2017 - 15:28
30. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6634 / 13.10.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Отдаване под наем на обособена част от имот публична общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Октомври, 2017 - 16:53
31. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6636 / 13.10.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Отдаване под наем на нежилищни обекти – публична общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Октомври, 2017 - 17:04
32. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6637 / 13.10.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищни обекти (временни обекти) – частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Октомври, 2017 - 16:33
33. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6639 / 13.10.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност - „Общински съюз на пенсионерите - Бургас“

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Октомври, 2017 - 08:50
34. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6625 / 13.10.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: Прекратяване предоставяне на услугата „кабелно разпространение“ на програма „Общинско радио Бургас“

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Октомври, 2017 - 11:47
35. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6657 / 16.10.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на „Център за специална образователна подкрепа – Бургас“, безвъзмездно право  на управление върху имот – частна общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 07079.618.3.26 по КККР на гр.Бургас, Приморски парк

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Октомври, 2017 - 15:33
36. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6656 / 16.10.2017 Г.

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет при Община Бургас, относно: Промяна на капацитета на социална услуга в общността  „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост“ в гр. Бургас, ул. „Поп Грую“

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Октомври, 2017 - 10:40
37. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6649 / 13.10.2017 Г.

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас, относно: Сключване на договор за съвместна дейностмежду Община Бургас и "Диагностично-консултативен център I - Бургас" ЕООД за обезпечаване регламентираното ползване на лекарския кабинет в Център за подкрепа на жертвите на сексуално насилие "Вселена"

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Октомври, 2017 - 15:52
38. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6604 / 06.10.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас в извънредното общо събрание на акционерите на Професионален футболен клуб „Нефтохимик Бургас 1962“ АД, свикано на 10.11.2017 г. от 17.00 часа и определяне начина на гласуване на проекторешенията, посочени в дневния ред

АКТУЛИЗИРАНО НА: 9 Октомври, 2017 - 11:12
39. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6654 / 13.10.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Внасяне  на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци

АКТУЛИЗИРАНО НА: 24 Октомври, 2017 - 13:48
40. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6596 / 04.10.2017 Г.

от Веселин Матеев Пренеров - председател на Постоянна комисия по култура и читалищна дейност, относно: Предложение за именуване на улици, находящи се в селищно образувание "Рибарско селище"

АКТУЛИЗИРАНО НА: 5 Октомври, 2017 - 09:53
41. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6597 / 04.10.2017 Г.

от Веселин Матеев Пренеров - председател на Постоянна комисия по култура и читалищна дейност, относно: Поставяне на паметна плоча на Стефан Иванов Райнов

АКТУЛИЗИРАНО НА: 5 Октомври, 2017 - 09:58
42. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6618 / 12.10.2017 Г.

от Стамен Димитров Стамов - изпълнителен директор на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, относно: Oпределяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията

АКТУЛИЗИРАНО НА: 23 Октомври, 2017 - 13:41
43. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6665 / 17.10.2017 Г.

от д-р Христо Дечев Дечев - управител на  „Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД, относно: Закупуване на медицински апарат за отделение по клинична патология  при "КОЦ-Бургас" ЕООД 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 17 Октомври, 2017 - 11:20
44. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6623 / 13.10.2017 Г.

от Иван Маринов Апостолов - управител на "Благоустройствени строежи" ЕООД, относно: Приемане на дарение в полза на Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Октомври, 2017 - 15:56
45. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6702 / 17.10.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за обособяване на нова база на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД
 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 31 Октомври, 2017 - 08:37
46. ПИТАНЕ № 08 - 00 6613 / 10.10.2017 Г.

от Тодор Димитров Ангелов - общински съветник, относно: Изграждане на сцена на открито в Парк Минерални бани

АКТУЛИЗИРАНО НА: 31 Октомври, 2017 - 12:02
47. ПИТАНЕ № 08 - 00 6683 / 20.10.2017 Г.

от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Поддръжка и почистване на детска площадка в к-с "Зорница"

АКТУЛИЗИРАНО НА: 31 Октомври, 2017 - 12:05
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.