МАТЕРИАЛИ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №46

Общ брой документи: 32
1. ОТЧЕТ № 08 - 00 7703 / 08.08.2018 Г.

на Димитър Николов - кмет на Община Бургас, изготвен на основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА за изпълнение на решенията на Общински съвет - Бургас, отнасящи се до общинската администрация от заседанията, проведени в периода м. декември 2017 г.  - м. юни 2018 г.

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ:
АКТУЛИЗИРАНО НА: 9 Август, 2018 - 10:07
2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7714 / 09.08.2018 Г.

от Йорданка Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгласно заповед №2162/08.08.2018 г., относно: Приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, Приложение 5, Раздел ХI,I „Услуги, предоставени от училища“

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Август, 2018 - 10:19
3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7727 / 13.08.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Вземане на решение за определяне отреждането на имот с идентификатор 07079.612.208 по КККР на гр. Бургас, представляващ УПИ ІІ, кв. 123,  по плана на ЦГЧ гр. Бургас в условията на защита на доказан обществен интерес

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Август, 2018 - 16:40
4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7731 / 14.08.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на предварително съгласие за продажба на поземлени имоти на инвеститор, подал заявление за издаване на сертификат за Приоритетен инвестиционен обект по реда на Закона за насърчаване на инвестициите

АКТУЛИЗИРАНО НА: 21 Август, 2018 - 10:14
5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7726 / 13.08.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху язовири- публична общинска собственост на Държавата, на основание §33 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн., ДВ, бр. 55  от 03.07.2018 г.)

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Август, 2018 - 14:09
6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7694 / 03.08.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Промяна предназначението на общински жилища

АКТУЛИЗИРАНО НА: 3 Август, 2018 - 15:40
7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7724 / 10.08.2018 Г.

от инж. Чанка  Коралска –  за  кмет  на  Община Бургас, съгласно Заповед №2162/08.08.2018 г. на Кмета на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж и сервитут върху поземлени имоти, общинска собственост, находящи се в землището на гр. Българово, община Бургас за изграждане на обект: „Нова ВЛ 400 kV п/ст „Марица-изток“ до п/ст „Бургас“

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Август, 2018 - 17:01
8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7720 / 10.08.2018 Г.

от инж. Чанка  Коралска –  за  кмет  на  Община Бургас, съгласно Заповед №2162/08.08.2018 г. на Кмета на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ II-1387, кв. 112 по плана на ж.р. Меден Рудник, гр. Бургас.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Август, 2018 - 16:24
9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7722 / 10.08.2018 Г.

от инж. Чанка  Коралска –  за  кмет  на  Община Бургас, съгласно Заповед №2162/08.08.2018 г. на Кмета на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общински идеални части от недвижим имот – УПИ ХV-656, кв. 67 по плана на с. Равнец, общ. Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Август, 2018 - 16:43
10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7723 / 10.08.2018 Г.

от инж. Чанка  Коралска –  за  кмет  на  Община Бургас, съгласно Заповед №2162/08.08.2018 г. на Кмета на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХIХ-628, в кв. 61 по ПУП – ПРЗ на кв. Рудник – кв. Черно море, гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Август, 2018 - 16:30
11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7721 / 10.08.2018 Г.

от инж. Чанка  Коралска –  за  кмет  на  Община Бургас, съгласно Заповед №2162/08.08.2018 г. на Кмета на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VІІ-2637,2638 в кв. 39 по плана на ж.к. „Братя Миладинови“, гр. Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Август, 2018 - 16:31
12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7704 / 08.08.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за провеждане на нова обслужваща улица от о.т. 1 до о.т. 1А, в устройствена зона 28/Смф по одобрен ОУП на гр.Бургас, местност „Бързия дол“ ( бивша „Сулу дере“ ), землище Меден Рудник, гр. Бургас, преминаваща през ПИ с проектен идентификатор 07079.9.1031 по КК на гр.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 9 Август, 2018 - 10:16
13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7705 / 08.08.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ за елементи на техническата инфраструктура, с който ПИ с проектен идентификатор 07332.119.611, част от ПИ с идентификатор 07332.119.283 по КК на гр.Българово, Община Бургас, общинска собственост се предвижда за разширение на територията на п/ст„Бургас“ 400/110 kV, разположена в ПИ с идентификатор 07332.119.282 по КК на гр.Българово, Община Бургас, с отреждане – „за техническа инфраструктура“ за осигу

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Август, 2018 - 13:46
14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7706 / 08.08.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 47202.501.1040 и 47202.501.1041 по КК на с. Маринка, с който при условията на чл. 16 от ЗУТ за бивши ПИ с пл.№№ 003071, 003042 по КВС се урегулира нов УПИ XIV-1041, отреден – „за смесено предназначение“ и се урегулира нов УПИ XV-1040, отреден – „за социална инфраструктура“, кв. 24, по плана на с.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Август, 2018 - 09:50
15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7707 / 08.08.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 47202.501.1118, 47202.501.1119,  47202.501.1120 и 47202.501.1121 по КК на с.Маринка, с който при условията на чл.16 от ЗУТ за бивши ПИ с пл.№003051, 003052 и 004254 по КВС се урегулират нови УПИ XXX-1121, УПИ XXXI-1120, УПИ XXXII-1119 и УПИ XXXIII-1118, кв.25, по плана на с.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 9 Август, 2018 - 11:25
16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7708 / 08.08.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на подземна кабелна линия 20kV, преминаващо през ПИ с идентификатори 72151.1.8, 72151.37.31, 72151.37.65, 72151.2.1 по КК на с. Твърдица, Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 9 Август, 2018 - 11:51
17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7728 / 13.08.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП-ПУР) и изменение на План за улична регулация на кв. 10, кв. 11 и кв. 36, по плана на ПЗ„Север", гр. Бургас, в предвидено разширение на строителните граници на гр. Бургас, в устройствени зони 12/Смф, 16/Смф и 8/Пп по одобрения ОУП на гр.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 24 Август, 2018 - 09:20
18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7710 / 08.08.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разширяване, обогатяване и подпомагане обучението на студенти в IT сектора от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас и Бургаски свободен университет

АКТУЛИЗИРАНО НА: 9 Август, 2018 - 11:56
19. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7716 / 10.08.2018 Г.

от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Определяне на условията и реда за провеждане на конкурси за избор на управитeли на „ДКЦ I - БУРГАС“ ЕООД и „ДКЦ II - БУРГАС“ ЕООД и продължаване на действащото правоотношение с управителя на “ЦКВЗ-БУРГАС“ ЕООД

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Август, 2018 - 12:21
20. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7717 / 10.08.2018 Г.

от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Определяне на нови членове в състава на Общински съвет по наркотични вещества към Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Август, 2018 - 12:12
21. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7699 / 07.08.2018 Г.

от Костантин Луков - председател на Общински съвет, относно: Одобряване на командировки на Костантин Луков - председател на Общински съвет - Бургас за периода 01.04.2018 г. - 30.06.2018 г. 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 8 Август, 2018 - 09:07
22. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7688 / 02.08.2018 Г.

от Милен Ненчев - зам.-председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет Бургас и на Комисията по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 2 Август, 2018 - 10:12
23. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7687 / 31.07.2018 Г.

от Диян Димов - общински съветник, председател на ПКТМД и Димитринка Буланова - общински съветник, член на ПКТМД, относно: Актуализация на утвърдените таксиметрови стоянки на териториятана град Бургас, във връзка с постъпили и обсъдени предложения

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Януари, 2019 - 09:40
24. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7712 / 09.08.2018 Г.

от Живко Табаков - общински съветник от ДГБ, относно: Създаване на временна комисия за изработване на Проект на Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Август, 2018 - 10:06
25. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7719 / 10.08.2018 Г.

от Ивайло Вагенщайн - общински съветник от групата на НФСБ и СЕК, относно: Предоставяне сградата на Летния театър за безвъзмездно ползване от народната певица г-жа М. Андреева

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Август, 2018 - 14:39
26. ПИСМО № 08 - 00 7669 / 19.07.2018 Г.

от Н. Т. - председател на Инициативен комитет, относно: Подписка от местна гражданска инициатива "Не на голите на плажа"

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ:
АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Август, 2018 - 16:45
27. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7742 / 20.08.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване съгласие за разпореждане с имоти, внесени от общината като непарична вноска в капитала на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД, определяне начина на гласуване на проекторешенията

АКТУЛИЗИРАНО НА: 22 Август, 2018 - 15:42
28. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7749 / 22.08.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на бюфет, находящ се в Професионална търговска гимназия – гр. Бургас, за стопанисване и управление на ОП „Туризъм“ към Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 22 Август, 2018 - 15:44
29. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7750 / 22.08.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие средствата от събраните за ползване на стаи в общежитието към Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации такси да остават в сметката на училището и с реализирания приход да се завишава бюджета на гимназията

АКТУЛИЗИРАНО НА: 23 Август, 2018 - 09:40
30. ПИТАНЕ № 08 - 00 7691 / 02.08.2018 Г.

от Тодор Ангелов - общински съветник, относно: Изграждане сцена на открито в Парк Минерални бани

АКТУЛИЗИРАНО НА: 24 Август, 2018 - 09:26
31. ПИТАНЕ № 08 - 00 7713 / 09.08.2018 Г.

от Живко Табаков - общински съветник от ДГБ, относно:  Липса на парапет, преградно съоръжение по ул. "Индустриална"

АКТУЛИЗИРАНО НА: 27 Август, 2018 - 14:51
32. ПИТАНЕ № 08 - 00 7739 / 16.08.2018 Г.

от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Опасност от падащи стъкла до ОУ "Княз Борис I"

АКТУЛИЗИРАНО НА: 27 Август, 2018 - 16:45
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.