МАТЕРИАЛИ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №53

Общ брой документи: 30
1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8196 / 11.01.2019 Г.

от Тодор Димитров Ангелов - председател на група "Заедно за Бургас", относно: Избор на зам.-председател на Общински съвет - Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Януари, 2019 - 15:24
2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8176 / 07.01.2019 Г.

от Костантин Луков и Пеньо Мечков - общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 8 Януари, 2019 - 10:41
3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8194 / 11.01.2019 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас, протокол № 5, т.30 от 24.01.2008г., изм. протокол № 17 от 29.01.2009г. протокол № 17, т.4 от 29.01.2009г., протокол № 44, т.6 от 20-25.01.2011г., протокол № 5, т.11 от 22.12.2011г. протокол № 31, т.4 от 17.12.2013 г., протокол №6, т.2 от 17.12.2015 г., протокол №17/27.09.2016 г.)

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Януари, 2019 - 13:21
4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8187 / 10.01.2019 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019 година

АКТУЛИЗИРАНО НА: 5 Март, 2019 - 08:33
5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8184 / 10.01.2019 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване промени в структурата на общинската администрация, определяне на общата численост на общинска администрация, годишния размер на средствата за работни заплати и разпределението му по месеци за 2019 г.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Януари, 2019 - 14:06
6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8190 / 10.01.2019 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Даване съгласие за издаване на запис на заповед в полза на Министерство на околната среда и водите,  като обезпечение, гарантиращо пълният размер на авансово плащане по проект: №BG16M1OP002-2.004-0002 "Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас“, ДБФП № BG16M1OP002-2.004-0002-C01 от 17.12.2018г., финансиран по Процедура BG16M1OP002-2.004: „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразград

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Януари, 2019 - 13:18
7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8191 / 10.01.2019 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване съгласие за издаване на запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция  като обезпечение, гарантиращо пълният размер на авансово плащане по проект: „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас-Камено“, ДБФП № МДР-ИП-01-86/20.07.2018 г., финансиран по Програма за морско дело и рибарство 2014 -2020г.,процедура BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите мес

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Януари, 2019 - 15:21
8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8206 / 15.01.2019 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас с проектно предложение за финансиране по Проект "Красива България" на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) по: мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”

АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Януари, 2019 - 11:13
9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8125 / 10.12.2018 Г.

от проф. д-р Христо Стоянов Бозов – управител на „Комплексен онкологичен център–Бургас” ЕООД, относно: Даване на съгласие за теглене на инвестиционен кредит по инициатива JESSICA за финансиране на: (a) изграждането на нова сграда за нуждите на дружеството - отделение по нуклеарна медицина и брахитерапия в УПИ XVI, кв. 135Б по плана на ЦГЧ на гр.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Декември, 2018 - 11:11
10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8198 / 11.01.2019 Г.

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Даване на съгласие за сключване на договор за наем между "Бургасбус" ЕООД и ОП "Транспорт"

АКТУЛИЗИРАНО НА: 5 Март, 2019 - 08:40
11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8186 / 10.01.2019 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – М. Алексиев

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Януари, 2019 - 09:41
12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8193 / 10.01.2019 Г.

от Георги Дракалиев - общински съветник от ПП ГЕРБ, относно:Празнична украса на ул.“Александровска“ и пл.“Тройката“, гр. Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Януари, 2019 - 13:20
13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8195 / 11.01.2019 Г.

от Антон Берданков и Георги Кузманов – общински съветници от Групата на ПП ГЕРБ, относно: Проектиране и поставяне на рекламни надписи на латиница с обемни букви на площад „Тройката“ и на входа на парк „Морска градина“ в град Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 28 Януари, 2019 - 11:48
14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8100 / 03.12.2018 Г.

от Кирил Петков - общински съветник от ПП БСП, относно: Предвиждане на средства в Бюджет 2019 година за проектиране и изграждане на паркинги зад блок 15А и 17. Ремонт на тротоари и облагородяване на междублоково пространство на блоковете 15А, 15Б, 16, 17 и 18 в к-с "Меден Рудник", гр. Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Януари, 2019 - 15:57
15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8099 / 03.12.2018 Г.

от Кирил Петков - общински съветник от ПП БСП, относно: Предоставяне от общинската администрация на първична информация и данни, необходими на общинските съветници за по-пълно и задълбочено анализиране и обсъждане на проекта на общинска администрация на бюджета на Община Бургас за 2019 г.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Януари, 2019 - 12:02
16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8040 / 20.11.2018 Г.

от Ивайло Вагенщайн - общински съветник от групата на НФСБ и СЕК, относно: Изграждане на светофарна уредба на ъгъла на улиците ,,Гладстон’’ и  ,,Сан Стефано’’

АКТУЛИЗИРАНО НА: 28 Януари, 2019 - 11:28
17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8197 / 11.01.2019 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Проект на бюджет за 2019 г.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 21 Януари, 2019 - 11:29
18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8183 / 09.01.2019 Г.

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Определяне размера на дивидента и разпределение на печалбата за 2018 г. на търговските дружества със сто процента участие на Община Бургас в капитала

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Януари, 2019 - 09:44
19. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8188 / 10.01.2019 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Техническо задание за откриване на процедура по обществена поръчка за сключване на договор между Община Бургас и независима акредитирана лаборатория за извършване на непрекъснат мониторинг на концентрацията на замърсителите в атмосферния въздух и изготвяне на пълен анализ на качеството на атмосферния въздух на територията на гр. Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Януари, 2019 - 09:42
20. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8189 / 10.01.2019 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Годишен график за извършване на контролни замервания на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници през 2019 г. за гр. Бургас
 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Януари, 2019 - 09:45
21. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8164 / 02.01.2019 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасе на довеждащ водопровод, част от деривация „Камчия-север“, в участъка от РШ „Рудник", в землището на кв. Рудник, гр. Бургас до РШ „Отклонение за напорен водоем „Изгрев", в землището на гр. Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 3 Януари, 2019 - 10:40
22. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8165 / 02.01.2019 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план - План за регулация /ПУП-ПР/ за ПИ с идентификатор 07079.602.327 по КК на гр. Бургас, кв. 44, по плана на ж.к. „Славейков“, с който се обособява нов УПИ V, отреден за ПИ с идентификатор 07079.602.327 по КК, с функционално отреждане „за смесено строителство“, с приложен  коефициент на редукция от 12%, единен за одобрения ПУП на ж.к.„Славейков“, гр. Бургас, в устройствена зона Жг1, с устройствени показатели за застрояване, както следва: Пл.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Януари, 2019 - 09:46
23. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8166 / 02.01.2019 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:
1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасе на захранващ водопровод до УПИ I-21,23, ПИ с идентификатор 07079.13.2077 по КК на гр.Бургас в устройствена зона 5/Ов по ОУП на гр. Бургас, извън строителни граници на кв. Банево, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.13.214, 07079.13.1511, 07079.13.1514 по КК на гр. Бургас - общинска собственост.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Януари, 2019 - 09:48
24. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8203 / 14.01.2019 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, във връзка с чл. 12 и чл. 111 от ЗУТ за изработване на специализиран подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатори 07079.1.1019 и 07079.1.1022 по КК на гр.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Януари, 2019 - 15:51
25. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8178 / 08.01.2019 Г.

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас, относно: Приемане на отчет на Общински съвет по наркотични вещества за 2018 г.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 9 Януари, 2019 - 10:37
26. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8179 / 09.01.2019 Г.

от Костантин Йорданов Луков- председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на членове и ръководство на комисии по Правилника за организацията и дейността на общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 9 Януари, 2019 - 10:29
27. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8185 / 10.01.2019 Г.

от Костантин Луков - председател на Общински съвет, относно: Одобряване на командировки на Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет - Бургас за периода 01.10.2018 г. - 31.12.2018 г.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Януари, 2019 - 15:05
28. ПИТАНЕ № 08 - 00 8169 / 03.01.2019 Г.

от Тодор Димитров Ангелов, относно: Разходите извършени от Община Бургас за публикации на обяви, покани, съобщения и др. във вестник "Черноморски фар"

АКТУЛИЗИРАНО НА: 23 Януари, 2019 - 10:44
29. ПИТАНЕ № 08 - 00 8180 / 09.01.2019 Г.

от Чанко Мирчев и Кирил Петков - общински съветници от ПП БСП, относно: Реконструкция на улиците "Отец Паисий", "Шипка", "Силистра", "Граф Игнатиев" и "Гео Милев"

АКТУЛИЗИРАНО НА: 28 Януари, 2019 - 14:16
30. ПИТАНЕ № 08 - 00 8216 / 17.01.2019 Г.

от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Незаконно строителство на строежи от пета категория на територията на Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 28 Януари, 2019 - 11:22
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.